Работи по ремонт на пътища – възложител: Община Сливен

Прочетена: 65

 

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1, За: инж.Иван Манчев – Зам. Кмет, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611376, E-mail: imanchev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: https://www.sliven.bg/.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Реконструкция на уличната мрежа кв. „Сини камъни”, Сливен”

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Реконструкцията ще обхваща улици от кварталната алейна мрежа на кв. „Сини камъни“ гр. Сливен. Стойността на поръчката не може да надвишава прага по чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП, при достигане на прага договора ще се счита за прекратен.

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

 

NUTS:

BG342

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката изпълнителя следва да спазва действащите нормативни изисквания и законодателството на РБ при извършване реконструкцията на уличната мрежа, включително и за спазване на безопасни и здравословни условия на труд. Минимални изисквания при избор на Изпълнител: – да поддържа относително постоянен кадрови състав с добра професионална подготовка и опит при работа в градски условия; – да притежава добре окомплектовано мобилно техническо оборудване за извършване на пътно-ремонтни възстановителни работи; – притежаването на собствена асфалтова база да се счита за предимство при равни другите условия. Участниците следва да предоставят доказателства за собствеността на наличната изправна техника – талони, инвентарна книга, застраховки, винетки и др.

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/06/2012, 16:30

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/06/2012

 

1 2

Сподели в социалните мрежи

Автор на 12.06.2012. Категория Обществени поръчки. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: