Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи на пътища - възложител: Община Кресна

Наименование:Ремонт на общинси път ІV - 10065 гр.Кресна - с.Влахи, съгласно количествена сметка Възложител: Община Кресна Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на пътища Прогнозна стойност: 35 833 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/06/2012, 09:00 ч.  

Виж цялата поръчка

 

BG-Кресна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Кресна, ул.Македония №96, За: Вера Георгиева, Р.България 2840, Кресна, Тел.: 07433 2360, E-mail: vera151@abv.bg, Факс: 07433 2338 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: https://kresna-bg.com. Адрес на профила на купувача: https://kresna-bg.com.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Ремонт на общинси път ІV - 10065 гр.Кресна - с.Влахи, съгласно количествена сметка.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45233120 Описание: Строителни и монтажни работи на пътища   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: съгласно количествена сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 35833 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: община Кресна   NUTS: BG413   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Всяка оферта трябва да съдържа: Административни сведения за участника - образец №1, декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП - образец №2, декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП- образец №3, декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП - образец №4, декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.93, ал.1, чл.94, 96, буква а от Регламента Евратом - образец №5, предлагана цена - образец №6, количествено-стойностна сметка - образец №6.1, проект на договора. За видовете работи участниците да представят доказаталества за наличие на изправна техника и резервна такава -доказва се с декларация образец №7.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 20/06/2012, 09:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Допълнителна информация, както и документите, могат да бъдат получени на посочения адрес на община Кресна. При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към обявените изисквания. Всеки един участник има право да представи само една оферта. Към офертата е необходимо да бъдат приложени и всички изискуеми документи. Офертите ще бъдат отворени на 20.06.2012 г. от 11,30 ч., зала №2 в сградата на общинска администрация гр.Кресна.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 20/06/2012