Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Технически университет - Габрово

Наименование:Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки - Подмяна на дървена и метална дограма с PVC и AL и топлоизолация на фасадните стени на Учебен корпус № 3 - Ректорат при ТУ - Габрово Възложител: Технически университет - Габрово Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 250 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/06/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

 

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Технически университет - Габрово, ул. "Хаджи Димитър" № 4, За: Маргарита Петрова Табакова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 827555, E-mail:tabakova@tugab.bg, Факс: 066 801155 Място/места за контакт: Технически университет - Габрово, гр. Габрово, ул. "Хаджи Димитър" № 4 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tugab.bg. Адрес на профила на купувача: www.tugab.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки - Подмяна на дървена и метална дограма с PVC и AL и топлоизолация на фасадните стени на Учебен корпус № 3 - Ректорат при ТУ - Габрово   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Съгласно количествено-стойностни сметки (Приложение № 1), обявени на адрес: www.tugab.bg   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 250000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. Габрово, ул. "Хаджи Димитър" № 4, Технически университет - Габрово, Учебен корпус № 3 - Ректорат   NUTS: BG322   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Демонтиране на съществуващата дървена и метална дограма, монтиране на нова PVC и AL и изпълнение на вътрешните довършителни работи. Направа на фасадна топлоизолация, фасадно боядисване и всички съпътстващи операции. Извозване на старата дограма и строителните отпадъци до сметището на гр. Габрово.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: предлагана цена - 40 точки; срок за цялостно изпълнение - 30 точки; гаранционен срок - 30 точки. Методиката за определяне на комплексната оценка на оферта се съдържа в условията за участие, публикувани на интернет адреса на Възложителя www.tugab.bg   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/06/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес. Офертата на участващите следва да има минималното съдържание съгласно чл. 101в от ЗОП. Оферти се подават в стая 3118 - "Деловодство" в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово, гр. Габрово, ул. "Хаджи Димитър" № 4. Технически университет - Габрово предоставя достъп по електронен път до: условия за участие, количествено-стойностни сметки, схеми на дограмата, административни сведения, образец на предлагана цена, образец на техническо предложение и проектодоговор. Посочените документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя www.tugab.bg до изтичане на срока на валидност на публичната покана.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 27/06/2012