Обществени поръчки

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища - възложител: Община Дулово

Наименование:предмет на поръчката е „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ДУЛОВО” Възложител: Община Дулово Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 197 900 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/06/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Дулово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Дулово, ул " Васил Левски" № 18, За: Д-р Юксел Ахмед, РБългария 7650, Дулово, Тел.: 0864 23000, E-mail: dulovokmet@abv.bg, Факс: 0864 23020 Място/места за контакт: гр. Дулово ул. " Васил Левски " № 18 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dulovo.bg. Адрес на профила на купувача: www.dulovo.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: предмет на поръчката е „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ДУЛОВО”.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45233200 Описание: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за изкърпване на единични дупки и деформации на настилката, включително подготовка на основата- 6632.66кв.м.: полагане на трошено-каменна настилка-586 куб.м.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 197900 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: община Дулово   NUTS: BG325   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Всеки участник трябва: - да има регистрация в централен професионален регистър на строителя; - да притежава валидна застрахователна полица съгласно чл. 171 от ЗУТ; - да има опит в извършване на подобен вид строително-ремонтни работи и да разполага с необходимата техника и персонал за изпълнение на ремонта;- да притежава собствена асфалтова база и кариера за добив на инертни материали ( камъни ) в близост до община Дулово или да има действащи договори за доставка на необходимите материали за изпълнение на поръчката 2. Всеки участник прилага попълнени от него образци на документи: -Административни сведения за участника; -Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от кандидата; -Копие, заверено от участника, от удостоверението за регистрация на кандидата в Централният професионален регистър на строителя. - Копие, заверено от участника, от: удостоверение за актуално състояние на търговеца (вписан в търговския регистър), идентификационен номер (БУЛСТАТ) или единен идентификационен номер (ЕИК); - Копие, заверено от участника, от документ за регистрация на фирмата по ДДС (идентификационен номер по ДДС) или декларация, че същата не е регистрирана; - Копие, заверено от участника, от валидна застрахователна полица съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ - Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП (Приложение – Декларация Обр. 3); - Удостоверение на НАП за наличие, или липса на задължения, на основание чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, издадено не по-рано от 25 дни преди датата на конкурсната комисия; -Удостоверение от община Дулово за наличие или липса на задължения на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, актуално към датата на подаване на офертата. - Списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните три години (Приложение – Декларация Обр. 1 ), като се посочва Възложителят, стойността на СМР/СРР, датата и мястото на изпълнение; - Списък на квалифицирани строителни работници (Приложение – Декларация Обр. 2 ) - Декларация по чл.56 ал.1 т.10 от ЗОП – за минимална цена на труда. -копие от документи доказващи наличие на асфалтова база и кариера за добив на инертни материали - Нотариално заверено пълномощно, в случаите когато управляващия и представляващ търговеца се представлява от друго лице. - Проект на договор подписан на всяка страница и подпечатан.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Най-ниска цена - тежест 70; Срок за изпълнение - тежест 30; Формули за изчисление: Т1 =(най-малък срок)/(срок на участника) x 30 Т2 =(най-ниска цена)/(цена на кадидата) x 70 K= Т1+Т2   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 29/06/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Документацията ще бъде публикувана на сайта на Община Дулово www.dulovo.bg   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 26/06/2012