Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: НПГПТО "М.В.Ломоносов"

Наименование:Работите, предвидени за ремонт, включват: Архитектурно-строителна част – мазилки, шпакловки, боядисване, настилки, облицовки, ремонт керемиден и плосък покрив. Електроинсталация – подмяна електроинсталация, ключове, контакти, осветителни тела. ВиК инсталация – частична подмяна на стари метални отклонения към стаи и кабинети Възложител: НПГПТО "М.В.Ломоносов" Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 200 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/06/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НПГПТО "М.В.Ломоносов", ул. "Св.св.Кирил и Методий" № 148, За: Валерия Додова, България 1303, София, Тел.: 02 8056912, E-mail: valeriadodova@abv.bg Място/места за контакт: НПГПТО "М.В.Ломоносов" Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: lomonosov-bg.com. Адрес на профила на купувача: lomonosov-bg.com.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Работите, предвидени за ремонт, включват: Архитектурно-строителна част – мазилки, шпакловки, боядисване, настилки, облицовки, ремонт керемиден и плосък покрив. Електроинсталация – подмяна електроинсталация, ключове, контакти, осветителни тела. ВиК инсталация – частична подмяна на стари метални отклонения към стаи и кабинети.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Изискванията за количеството и обема на поръчката ще намерите на адрес: lomonosov-bg.com – Приложение № 12 Количествено-стойностна сметка.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 200000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Гр. София, НПГПТО „М.В.Ломоносов” – База 1 с адрес ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 148 и База 2 с адрес ул. „Иван Грозев” 6   NUTS: BG411   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1.1. Изпълнителят следва да извърши ремонт на покриви, коридори, зали и кабинети в База 1 и База 2 на НПГПТО „М.В.Ломоносов” съгласно количествена сметка и техническото задание на Възложителя, неразделна част от настоящата покана и предложение за изпълнение на поръчката съгласно чл. 109в, т.2 от ЗОП – Приложение №9. 1.2. Изпълнителят следва да изпълни ремонта съгласно Ценово предложение – Приложение №11, което се остойностява след подробен оглед и запознаване с условията на поръчката. Предложената от участника обща цена не следва да надвишава прогнозната стойност, описана подробно в раздел ІІІ от настоящата покана. Цената е без включен ДДС. 1.3. Участникът следва да извърши ремонта в предложения от него срок за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 101в, т.2 от ЗОП – Приложение № 9, но не по-късно от 01.09.2102 г. 1.4. Участникът да е изпълнил през последните 3 години не по-малко от 4 договора с предмет, сходен с предмета на поръчката. 1.5. Участникът следва да отговаря на изискванията на чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. 1.6. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителите на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията трябва да отговаря на съответната група и категория, изискваща се за обекта. 1.7. Участникът трябва да притежава валидни сертификати ISO 9001:2008, ISO 14001, ISO 18001-OHSAS или еквивалентни на тях или други валидни документи, които доказват внедрени мерки за управление на качеството, безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда. 1.8. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ за 2012 год. 1.9. Участникът трябва да разполага с ключови експерти както следва: 1) Технически ръководители и 2) Отговорник по ЗБУТ, които ще използва при изпълнение на обществената поръчка. Минималните изисквания към ключовите експерти са подробно описани в техническото задание на възложителя към настоящата покана.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Предлагана цена – 40 точки Предложен срок за изпълнение на поръчката – 10 точки Техническо предложение за изпълнение на поръчката – 50 точки   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/06/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Участниците могат да подават оферти само едновременно за всички посочени сгради. Информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес: lomonosov-bg.com. Няма да се разглеждат ценови оферти на кандидати, които не са представили всички изискуеми документи. Кандитатът следва да притежава ресурсни и организационни възможности за изпълнение на поръчката и да представи оферта в канцеларията на НПГПТО, гр. София, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 148, стая 301, до 16.00 ч. на 26.06.2012 г. Офертата следва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик, върху който да бъдат изписани наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и лице за контакти, наименование на поръчката. Офертата трябва да съдържа: Плик №1 – „Документи за подбор” (1) Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника. (2) Оферта - Приложение № 1. (3) Регистрационни документи: - Копие от документа за първоначална съдебна регистрация, всички съдебни решения. - Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. - Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. (4) Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП –Приложение № 2. (5) Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение № 3 и № 4 (6) Годишен финансов отчет – баланс и отчет за приходи и разходи за последните три години /2009, 2010 и 2011/. Участникът следва да има доказан общ оборот от строителство за последните три години /2009, 2010 и 2011/ в размер на 1 000 000 лева без ДДС – общо за трите години. (7) Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане условията в проекта на Договор - Приложение № 5 (8) Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП за изпълнените договори за периода 01.01.2009 – 31.12.2011 г. с предмет сходен с предмета на поръчката, а именно - ремонт на държавни, общественни и културни сгради, училища, детски градини, болници и др. - минимум 4 бр. - Приложение № 6. Към посочените договори трябва да бъдат представени минимум 4 бр. препоръки за добро изпълнение, като в препоръката се посочва качеството на извършените дейности, обема, стойността и годината, в която е изпълнена дейността, лице за контакт и телефони за контакт. (9) Декларация по чл. 56 ал.1 т.11 ЗОП - Приложение № 7 (10) Справка от НАП за броя на лицата, наети на трудов договор за всеки от последните 12 месеца – минимум 30 човека за всеки месец. (11) Сертификати - Сертификат за внедрена система за управление на качеството - ISO 9001 – 2008 или еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка на ЕС. - Сертификат за внедрена система за управление на околната среда - ISO 14001 – 2004 или еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава-членка на ЕС. - Сертификат за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството - OHSAS 18001 – 2007 или еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка на ЕС. (12) Удостоверение от Камарата на строителите Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията трябва да отговаря на съответната група и категория, изискваща се за обекта, както следва: строежи І група, ІІІ-та до V категория. За доказване на това обстоятелство участникът следва да представи заверено копие на Удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружено от валиден талон за 2012 г. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз,   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 26/06/2012