Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилища за хора, нуждаещи се от социални услуги - възложител: Община Сандански

Наименование:ИЗГРАЖДАНЕ НА 1 БРОЙ „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ“ В УПИ ХV, КВ.4, С. ЛЕШНИЦА И 1 БРОЙ „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП“В УПИ V, КВ.11, С. ВЪЛКОВО Възложител: Община Сандански Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилища за хора, нуждаещи се от социални услуги Прогнозна стойност: 791 961,75  лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20.07.2012 г., 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Сандански: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Община Сандански, бул."Свобода" № 14, За: Валентина Костадинова - Стойкова , Младен Тимчев, Република България 2800, Сандански, Тел.: 0746 89099, E-mail:oba_sandanski@abv.bg, Факс: 0746 89055 Място/места за контакт: бул."Свобода" № 14 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sandanskibg.org. Адрес на профила на купувача: www.sandanskibg.org. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и Регионален или местен орган Основна дейност на възложителя Обществени услуги Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и НЕ РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1)Описание II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя ИЗГРАЖДАНЕ НА 1 БРОЙ „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ“ В УПИ ХV, КВ.4, С. ЛЕШНИЦА И 1 БРОЙ „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП“В УПИ V, КВ.11, С. ВЪЛКОВО. II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Строителство Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите Място на изпълнение: УПИ ХV, КВ.4, С. ЛЕШНИЦА И УПИ V, КВ.11, С. ВЪЛКОВО. Код NUTS: BG413 ІІ.1.3)Настоящото обявление е за Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката ИЗГРАЖДАНЕ НА 1 БРОЙ „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ“ В УПИ ХV, КВ.4, С. ЛЕШНИЦА И 1 БРОЙ „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП“В УПИ V, КВ.11, С. ВЪЛКОВО. ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45211200 Описание: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилища за хора, нуждаещи се от социални услуги ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация НЕ ІІ.1.8)Обособени позиции НЕ ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти НЕ   II.2)Количество или обем на поръчката ІІ.2.1)Общо количество или обем съгласно приложената в документацията КСС Прогнозна стойност без ДДС 791961.75 BGN ІІ.2.2)Опции НЕ ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Продължителност в месеци 12  

продължава...

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции 1. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 7900 (седем хиляди и деветстотин ) лева представена в една от следните форми: 1.1. Парична сума, внесена по сметката за гаранции на Община Сандански: IBAN: BG 65UNCR96603300107417, при банка Уникредит Булбанк, клон Сандански. Размер на гаранцията за изпълнение на договора – 3% /три процента/ от стойността на поръчката, представена в една от двете форми: Парична сума, внесена по IBAN BG 65UNCR96603300107417, при банка Уникредит Булбанк, клон Сандански на името на Община Сандански, с платежно нареждане, с посочен обект на поръчката - оригинал; Неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност 1 година - оригинал; ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат Осигуряването на финансиране за изпълнението на поръчката се осъществява по силата на договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма”Регионално развитие” 2007- 2013,Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-12/2011 Плащането ще се извършва както следва: авансово плащане в размер на 30% от стойността на договора за обществена поръчка, след получаване на авансово плащане от ОП „Регионално развитие” и представяне на оригинална фактура; окончателно плащане – 70 % се извършва в 30 дневен срок от подписване на Констативен протокол обр.15 по ЗУТ и издаване на оригинална фактура. ІІІ.2)Условия за участие ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: 1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 2. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3. Документ за гаранция за участие; 4. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50, от ЗОП; 5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП- по образец; 7. Декларация от подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие- по образец; 8. Декларация от подизпълнител (ако е приложимо)- по образец ; 9. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП- по образец; 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор- по образец; 11. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 12. Административни сведения- по образец; 13. Удостоверение за вписване в камарата на строителите; 14. Декларация за запознаване с обекта- по образец; 15. Техническо предложение - по образец; 16. Ценово предложение- по образец. ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: Участниците следва да представят и копие от действаща застрахователна полица за професионална отговорност в строителството по чл. 171 от ЗУТ (заверено от участника копие), а чуждестранните лица валиден еквивалентен документ от държава членка на ЕС или друга страна по Споразумението за ЕИП Годишен финансов отчет за 2009, 2010 и 2011 година или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на страната, в която участникът е установен – заверено ксерокопие; Декларация за общия годишен оборот за 2009, 2010 и 2011 година, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Минимални изисквания: копие от действаща застрахователна полица за професионална отговорност в строителството по чл. 171 от ЗУТ (заверено от участника копие), а чуждестранните лица валиден еквивалентен документ от държава членка на ЕС или друга страна по Споразумението за ЕИП След данъчно облагане участниците следва да имат положителен финансов отчет за 2009, 2010,2011 год. Минимален изискуем общ оборот за 2009, 2010 и 2011 година в размер на 2 300 000. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага общо за физическите или юридическите лица, включени в обединението; ІІІ.2.3)Технически възможности Изискуеми документи и информация: Кратко описание на дейността на участника и неговите ресурсни възможности – свободен текст; списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.Препоръките следва да се отнасят за договори за строителство на сгради с обществено предназначение от подобен вид; списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството; документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на строителството; декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата или участника за последните три години; декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществена поръчка за строителство; данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът или участникът ще използва за извършване на строителството; Удостоверение за регистрация в Камарата на строителите за 4 категория строежи; Минимални изисквания: Наличие на техническа възможност за изпълнение на поръчката; Минимум 3 изпълнени договори за строителство от подобен вид- т.е за сгради с обществено предназначение; Наличие на собствен и/или нает персонал за изпълнение на поръчката, минимум следните лица: - специалист ВиК-1 бр.; - специалист "Електро"-1 бр. -арматуристи- 4 бр. - зидаромазачи - 5 бр.; - кофражисти - 2 бр. - фаянсаджия - 4 бр. Наличие на собствено и/или наето оборудване необходимо за изграждане на сгради с обществено предназначение; - багер -1 бр. - камион- 1 бр.; - автокран -1 бр.; бетоносмесител- 1 бр.; -трънбовка- 1 бр.; - иглен вибратор - 1 бр.; Регистрация в камарата на строителите за 4 категория строежи; ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги  

продължава...

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1)Вид процедура ІV.1.1)Вид процедура Открита   ІV.2)Критерии за оценка на офертите ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите Икономически най-изгодна оферта при: Посочените по-долу показатели: Показател: организация за изпълнение на СМР; тежест: 30 Показател: предложена цена за изпълнение на СМР; тежест: 70   IV.3)Административна информация ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 13.07.2012 г.  Час: 17:00 Платими документи ДА Цена: 150 BGN Условия и начин на плащане Документация за участие се предоставя след представяне на съответен валиден документ, че документацията е заплатена. Цената на документацията за участие е 150 (сто и петдесет) лева с включен ДДС. Цената на документацията за участие може да бъде внесена в брой в касата на Общинска администрация Сандански в сградата на Общинска администрация Сандански, гр. Сандански, бул. „Свобода” №14 от 09:00 часа до 12:00 часа, и от 13:00 часа до 17:00 часа всеки работен ден или по сметка: IBAN BG 54UNCR96608497571412, BIC CODE UNCRBGSF, Код Вид плащане: 447000 при банка Уникредит Булбанк, клон Сандански на името на Община Сандански, с платежно нареждане, с посочен обект на поръчката. ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 20.07.2012 г.  Час: 17:00 IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.7)Срок на валидност на офертите Продължителност в дни 180 IV.3.8)Условия при отваряне на офертите Дата: 23.07.2012 г.  Час: 10:00 Място заседателна зала- община Сандански Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.   РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка НЕ VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма”Регионално развитие” 2007- 2013,Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-12/2011 VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 URL: https://www.cpc.bg. VI.4.2)Подаване на жалби съгласно чл.120 от ЗОП VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби Дирекция"ПИО", отдел "Правен" община Сандански, бул."Свобода"№14, Република България 2800, Сандански, Тел.: 0746 89099, E-mail: oba_sandanski@abv.bg URL: www.sandanskibg.org. VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 19.06.2012 г.