Обществени поръчки

Инженерни услуги по проектиране и конструиране - възложител: Община Лесичово

Наименование:Изготвяне на технически проект: "Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Лесичово", Възложител: Община Лесичово Oсн. предмет: Инженерни услуги по проектиране и конструиране Прогнозна стойност: 16 300 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/07/2012, 09:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-с.Лесичово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Лесичово, ул. "Никола Чочков" № 11-13, За: Любка Димитрова Фиткарова, Р България 4463, с.Лесичово, Тел.: 03517 2221, E-mail: oba_lesichovo@abv.bg, Факс: 03517 2798 Място/места за контакт: деловодство Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lesichovo.bg. Адрес на профила на купувача: www.lesichovo.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Изготвяне на технически проект: "Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Лесичово", който включва: 1.Проектиране във фаза технически проект на обект с работно заглавие: „Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на село Лесичово, община Лесичово “. 2.Проектиране във фаза технически проект на обект с работно заглавие: „Реконструкция на общински път PAZ 2105 /ІІІ-803/ в участъка с.Динката – с.Памидово от км 0+300 до км 1+200, Община Лесичово”, във връзка с кандидатстване на община Лесичово по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно технически задания на възложителя, публикувани в профила на купувача на адрес: www.lesichovo.bg. Указанията към участниците и образците на документи са публикувани в профила на купувача на община Лесичово - www.lesichovo.bg. Срок на валидност на офертата – не по-малко от 30 дни включително от крайния срок за получаване на офертите.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71320000 Описание: Инженерни услуги по проектиране и конструиране   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Услугата включва следните дейностите: Изготвяне на технически проект: "Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Лесичово", който включва: Проектиране във фаза технически проект на: 1.Обект с работно заглавие: „Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на село Лесичово, община Лесичово “ и 2.Обект с работно заглавие: „Реконструкция на общински път PAZ 2105 /ІІІ-803/ в участъка с.Динката – с.Памидово от км 0+300 до км 1+200, Община Лесичово”, във връзка с кандидатстване на община Лесичово по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно технически задания на възложителя, публикувани в профила на купувача на адрес: www.lesichovo.bg.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 16300 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: община Лесичово   NUTS: BG423   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Офертата трябва да съдържа следните документи: 1. Документ за регистрация на участника и/или удостоверение за актуално състояние; декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,ал. 2 и ал. 5 ЗОП; 2. Административни данни; 3. Копие от баланс и ОПР за 2009 г., 2010 г. и 2011 г., или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 4.Справка за годишния оборот на участника. 5. Копие от валидна към датата на подаване на офертата застраховка професионална отговорност в проектирането. 6.Копие от валиден сертификат за внедрена система по ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват "проектиране". 7.Копие от валиден сертификат за внедрена система по ISO 14001:2004 или еквивалентна с обхват "проектиране". 8.Копие от валиден сертификат за внедрена система по BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентна с обхват "проектиране". 9. Оферта, съгласно представения образец; 10. Парафиран на всяка страница проект на договор. Минимални изисквания: 1. Годишният оборот на участника от услуги в областта на проектантската дейност по изготвяне на работни и/или технически проекти от последните три години, а именно: 2009 г., 2010 г. и 2011 г., или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, да не е по-малко от 32 000 лв. /тридесет и две хиляди лева/ сумарно – представя се справка от участника като данните от нея следва да кореспондират с данните от представените копия от баланс и ОПР за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. В случай, че участникът участва като обединение (консорциум и др.), на изброеното минимално изискване трябва да отговаря обединението/консорциума като цяло. В случай, че участникът участва като обединение (консорциум и др.), изброените документи по т.1 и т.3 следва да се представят от всеки член в обединението/консорциума, документа по т.5,т.6, т.7 и т.8 може да се представи и само от един член на обединението/консорциума, а документите по т.2, т.4, т.9 и т.10 се представят от името на обединението/консорциума. Ако участник е установен в друга държава, следва да представи декларация или удостоверение за наличието на горните обстоятелства от компетентните органи, съгласно националния му закон. Ако участник е установен в друга държава – членка на Европейския съюз, за удостоверяване на горните обстоятелства следва да представи еквивалентни документи за регистрация, издадени от държавата, в която е установен, съгласно нормата на чл. 49, ал. 3 ЗОП. Указанията към участниците и образците на документи са публикувани в профила на купувача на община Лесичово - www.lesichovo.bg.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Допуснатите участници ще бъдат класирани по следните показатели: Цена за изпълнение на услугата с тежест- 60 точки. Срок за изпълнение на услугата с тежест -40 точки. Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = П1 + П2, където: П1 – Предлагана цена – с тежест 60 точки П2 – Срок за изпълнение на поръчката – с тежест 40 точки Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка: 1.Предлагана цена – П1 П1 - е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена на съответната оферта. За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П1 е 60 точки. Максимален брой точки – 60, получава офертата с предложена най-ниска цена. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула П1 = (Amin / Ai) х 60, където: Amin – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката Ai – представлява цената, предложена от i - тия участник Забележка: Участници, предложили цени, по-високи от прогнозната стойност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. П2 - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение на поръчката /в календарни дни/ - тежест 40 точки. За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П2 е 40 точки. Максимален брой точки – 40, получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок за изпълнение по следната формула П2= (Amin / Ai) х 40, където Amin – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение на поръчката Ai – представлява срока за изпълнение на поръчката, предложен от i-тия участник.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 05/07/2012, 09:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 04/07/2012