Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Ихтиман

Наименование:Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Ихтиман Възложител: Община Ихтиман Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 2 500 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26.07.2012 г., 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Ихтиман: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Община Ихтиман, ул. "Цар Освободител" 123, За: инж. Тони Кацаров, Република България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ixtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550 Място/места за контакт: Общинска администрация Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: ihtiman-obshtina.com. Адрес на профила на купувача: https://dox.bg/files/dw?a=cba99c196b. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и Регионален или местен орган Основна дейност на възложителя Обществени услуги Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и НЕ РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1)Описание II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Ихтиман”. II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Строителство Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите Място на изпълнение: територията на община Ихтиман Код NUTS: BG412 ІІ.1.3)Настоящото обявление е за Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката Основните видове дейности, включени в предмета на поръчката са: Рязане на асфалтова настилка, Разкъртване на сфалтова настилка, Битумизирана основа, Плътен асфалтобетон, Трошено каменна настилка, Изкоп до 1,2/3м, Пясъчна подложка, Обратен насип, Уплътняване на изкопи, Разкъртване на бетонова настилка, Направа на бетонова настилка, Доставка и полагане на тръби PP ф300 за отводняване, Облицоване на земна канавка, Доставка и полагане на баластра за дренаж, Превоз на инертни материали и разтвори. ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация НЕ ІІ.1.8)Обособени позиции НЕ ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти НЕ   II.2)Количество или обем на поръчката ІІ.2.1)Общо количество или обем Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Ихтиман Прогнозна стойност без ДДС 2500000 BGN ІІ.2.2)Опции НЕ ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Продължителност в месеци 48  

продължава...

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции Участникът следва да представи документ за внесена гаранция за участие в процедурата в размер на 10 000 лева. Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, преведена по следната банкова сметка на Ихтиман: IBAN: BG98CECB97903347378500 BIC: CECBBGSF Име на банка: ЦКБ АД, офис Ихтиман Титуляр на сметката : Община Ихтиман В случай, че участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на банкова гаранция, представя оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на възложителя, със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. Гаранциите за участие в процедурата се задържат и освобождават по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, е длъжен да представи гаранция за изпълнение в размер на размер на 3 % от стойността на договора, преди подписването на договора. Гаранцията за изпълнение на договора, се внася по банковата сметка на възложителя когато е в парична сума, а когато е банкова гаранция се издава в полза на възложителя. ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат Начин на плащане: Извършването на плащания става в съответствие и в рамките на разчетените в годишния общински бюджет парични средства за съответната година за дейностите, предмет на настоящия договор. Община Ихтиман уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за годишната стойност на договора, разпределен по тримесечия, в 20/двадесет/ дневен срок от приемане бюджета на община Ихтиман за съответната година. За 2012г. средствата за извършване на дейността, предмет на настоящата поръчка, са в размер на 411 300 лв.(четиристотин и единадесет хиляди и триста лева) с ДДС. При промяна на разчетените средства в бюджета, община Ихтиман си запазва правото да направи съответните промени към Изпълнителя на настоящата поръчка. ІІІ.1.3)Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано образувание ІІІ.1.4)Други особени условия Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. Участникът да не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен. Участникът да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години. ІІІ.2)Условия за участие ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: 1. Оферта и списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Административни сведения за участника 3.Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката 4.Регистрационни документи на участника: Представя се удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице следва да приложи нотариално заверен учредителен акт на обединението. 5.Документ за закупена тръжна документация (копие) 6. Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата (оригинал); Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума или - банкова гаранция. 7. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 8.Декларация за участието на подизпълнители Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, в декларацията се посочват имената на подизпълнителите, вида и дела на участието им и се представя Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв 9. Декларация за приемане на условията в проекта на договор 10. Декларация за спазване на изискването за минимална цена на труда 11. Декларация за оглед на обекта 12. Декларация от членовете на обединението /ако участват обединения, които не са юридически лица/ 13. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно информацията от Търговския регистър) 14. Проекто-договор Плик 2 15. Техническо предложение - по образец, към него се прилага работна програма и анализ на рисковете Плик 3 16. Ценова оферта ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: 1. Справка за оборота от строителство за последните 3 (три) години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2.Заверено копие от Застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минимални изисквания: 1.Участникът да има сумарно за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011) оборот от строителство в размер не по-малък от 6 000 000 лева без ДДС. 2. Участникът да има валидна застраховка „Професионална отговорност”, която да има минимално застрахователно покритие за вида строеж, обект на поръчката, определено съобразно Наредбата за условията и реда задължително застраховане в проектирането и строителството. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им. ІІІ.2.3)Технически възможности Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за строителство, изпълнени от участника през последните 5 (пет) години (2007, 2008, 2009, 2010, 2011), в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите - в края на списъка участникът посочва договорите с предмет строителство на обекти, подобни на предмета на настоящата поръчка. За договорите посочени от участника като договори с предмет, подобен с предмета на настоящата процедура задължително се представят и Референции (препоръки) за добро изпълнение 2. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя ІІ група, ІІ категория – заверено от участника копие или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен, когато участникът е чуждестранно лице; 3. Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен. 4. Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен 5. Сертификат за въведена система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалентен. 6.Сертификат за въведена система за управление за социална отговорност SA 8000:2008 или еквивалентен. 7.Списък на техническите лица - Образец № 11. Към списъка участниците трябва да приложат за лицата, упоменати в минималните изисквания, автобиографии (по образец) заедно с копия от документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита им.Към списъка се прилагат и декларации от лицата посочени в него, че са на разположение. 8.Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът - Образец № 12. Декларацията трябва да бъде придружена с документи доказващи собствеността на оборудването, механизацията и техниката или договори за лизинг, наем и др. Минимални изисквания: 1.Участникът през последните 5 години да е изпълнил договори (най-малко един на брой) с предмет, подобен предмета на поръчката, които да са на обща стойност най-малко равна на прогнозната стойност на процедурата. Обектите трябва да са завършени преди датата на подаване на офертата от участника. За "договори за строителство с предмет, подобен на предмета на поръчката" възложителят ще приема договори за изпълнение на работи, свързани с ремонт и рехабилитация на пътища и улици. 2. Участникът да е вписан в ЦПРС за изпълнение на обекти от Втора група, II-ра категория, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да е вписано в съответен регистър на държавата, в която е установен – чл.3, ал .2 от Закона за камарата на строителите (ЗКС). 3. Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен; 4. Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен 5. Участникът да има внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарта OHSAS 18001:2007 или еквивалентен 6. Участникът да има внедрена система за управление за социалната отговорност съгласно стандарта SA 8000:2008 или еквивалентен. Сертификатите по предходните точки трябва да са с обхват, съответсващ на обекта на поръчката и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 7. В инженерно – техническия състав на участника за изпълнение на настоящата процедура да са включени следните специалисти: РРъководител на обект – строителен инженер, притежаващ висше образование, специалност „Пътно строителство” и не по-малко от 5 години професионален опит; Координатор по безопасност и здраве и Отговорник за контрола на качеството, които да притежават необходимите сертификати. 8.Участникът да има на разположение освен нормалната техника за изпълнение на поръчката и следното: - акредитирана лаборатория за изпитване и контрол на качеството - асфалтова база с минимална производителност 50т/час. - диспечерски пункт за готовност за реагиране при аварийни ситуации. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им. ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги  

продължава...

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1)Вид процедура ІV.1.1)Вид процедура Открита   ІV.2)Критерии за оценка на офертите ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите Икономически най-изгодна оферта при: Посочените по-долу показатели: Показател: предложени единични цени за съответните видове работи; тежест: 68 Показател: Организационно-техническо решение; тежест: 16 Показател: Гаранционен срок; тежест: 16   IV.3)Административна информация ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 19.07.2012 г.  Час: 16:00 Платими документи ДА Цена: 50 BGN Условия и начин на плащане Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. Комплект от документацията за участие се предоставя след представяне на документ удостоверяващ, че документацията е платена. При поискване от заинтересованото лице, документацията ще му бъде изпратена за негова сметка.Стойността на документацията за участие може да бъде заплатена на място в сградата на община Ихтиман. Документацията може да бъде получена и срещу представяне на документ за преведени средства по банков път на следната сметка на община Ихтиман: IBAN: BG14CECB97908447378500 вид плащане 44-70-00 BIC: CECBBGSF Име на банка: ЦКБ АД, офис Ихтиман Титуляр на сметката : Община Ихтиман ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 26.07.2012 г.  Час: 16:00 IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.7)Срок на валидност на офертите Продължителност в дни 120 IV.3.8)Условия при отваряне на офертите Дата: 27.07.2012 г.  Час: 10:00 Място Административната сграда на Община Ихтиман Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел   РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка НЕ VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС НЕ VI.3)Допълнителна информация Процедурата, попада в праговете по чл. 14, ал. 1, т.1 от ЗОП, Обявлението е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп до документацията на посочения по-горе Интернет адрес, което обуславя предвидените съкратени срокове. VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 URL: https://www.cpc.bg. VI.4.2)Подаване на жалби Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено – от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие; VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 27.06.2012 г.