Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Горна Малина

Наименование:Ремонт и реконструкция на пътя от с. Долно Камарци, община Горна Малина до вилна зона Долно Камарци, община Горна Малина Възложител: Община Горна Малина Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 76 006 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/07/2012, 16:30 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-с. Горна Малина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Горна Малина, площад "Родолюбие" № 1, За: Симона Костова - гл. юрисконсулт, Р България 2131, с. Горна Малина, Тел.: 0888 389514;07152 2320, E-mail:law_kostova@mail.bg, Факс: 07152 2252 Място/места за контакт: община Горна Малина Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.gornamalina.eu. Адрес на профила на купувача: https://www.gornamalina.eu.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Ремонт и реконструкция на пътя от с. Долно Камарци, община Горна Малина до вилна зона Долно Камарци, община Горна Малина   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000, 45233200 Описание: Строителни и монтажни работи Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Пътни работи, включващи: доставка и полагане на 240.00 кубически метра едър чакъл за попълване и 80.00 кубически метра насипка - трошенокаменна фракция за изравняване повърхността на чакълираното пътно платно с дължина от 1200 до 1500 м.л. в зависимост от теренните условия и ширина 3.00 м.л.Валиране на трошенокаменната настилка. Доставка и полагане на 10.00 кубически метра трошен чакъл за три броя уширения на пътното платно с размери: дължина 6.00 м.л. и ширина 2.00 м.л. Валиране на чакълираните уширения. Доставка и полагане машинно на 610 тона плътен асфалтобетон с дебелина 6см., след предварително почистена основа, битуумен разлив и уплътняване с валяци бандажен, вибрационен и с пневматични гуми.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 76006 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: община Горна Малина   NUTS: BG412   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Представената оферта трябва да съдържа най-малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението; 2. Предложения по изискванията на поръчката – срок на изпълнение и др.; 3. Ценово предложение; 4. Срок на валидност на офертата. Към нея следва да бъдат приложени и попълнени декларации по образец по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП и по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. Показател за избор на изпълнител – предложена най-ниска цена за 100 л.м. след направен оглед на горецитирания предмет на настоящата поръчка, като ако участниците имат равни цени след оценката, ще се извърши публичен жребий по реда на чл. 71, ал.5 от ЗОП.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 05/07/2012, 16:30   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Прогнозната стойност на поръчката, посочена в раздел ІІІ-ти от настоящата покана - 76 006.4 лв., е без включен ДДС. Стойността на поръчката с включен ДДС е 95 008.00 лв.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 05/07/2012