Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях - възложител: Средно образователно училище "Христо Ботев" гр. Айтос

Наименование:Работите, предвидени за ремонт, включват: Архитектурно-строителна част -ремонт и подмяна на покривни изолации,тенекеджийски работи по покрив,мазилки, шпакловки, боядисване, настилки, облицовки, подмяна на врати; Ремонт на ВиК инсталации-частична подмяна на тръбни отклонения,доставка и монтаж тоал.мивки ср.формат комплект, доставка и монтаж тоал. гърнета с долно оттичане комплект. Ремонт на Електроинсталация – демонтаж и монтаж осветителни тела и почистване Възложител: Средно образователно училище "Христо Ботев" гр. Айтос Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Прогнозна стойност: 137 412 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/07/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-гр. Айтос

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Средно образователно училище "Христо Ботев" гр. Айтос, ул. "Станционна"11, За: Пенка Панайотова Кирязова, Република България 8500, гр. Айтос, Тел.: 0558 22319, E-mail: sou_botev@abv.bg Място/места за контакт: гр. Айтос,ул. "Станционна"11 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: https://sou-botev.org. Адрес на профила на купувача: https://sou-botev.org.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Работите, предвидени за ремонт, включват: Архитектурно-строителна част -ремонт и подмяна на покривни изолации,тенекеджийски работи по покрив,мазилки, шпакловки, боядисване, настилки, облицовки, подмяна на врати; Ремонт на ВиК инсталации-частична подмяна на тръбни отклонения,доставка и монтаж тоал.мивки ср.формат комплект, доставка и монтаж тоал. гърнета с долно оттичане комплект. Ремонт на Електроинсталация – демонтаж и монтаж осветителни тела и почистване;   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45200000 Описание: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Вида и количеството на строително ремонтните работи е съгласно приложена количествена сметка и технически спесификации.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 137412 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. Айтос,ул. "Станционна"11 СОУ "Христо Ботев"   NUTS: BG341   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. Когато участникът e обединение, което не е регистрирано като ЮЛ, участниците в обединението трябва да сключат споразумение, съдържащо клаузи, гарантиращи, че обединението е създадено за срок до окончателното изпълнение на общ. поръчка, че всички членове са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на поръчката; определено е лице, което да го представлява в процедурата и при изпълнение на общ. поръчка. Лице, което е дало съгласие да е подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта, едно и също ФЛ или ЮЛ не може да участва едновременно в две обединения или да участва в процедурата едновременно самостоятелно и в обединение. Админ. изисквания - съгласно чл.47 ал.1, ал.5 и т.1 и 3 на ал.2. Мин. изисквания за иконом. и фин. състояние - Участникът трябва да има- мин. оборот от стр. дейността сходни с предмета на поръчката за предходните 3 приключени фин. години (2009, 2010 и 2011г) или от датата на учредяване/започване на дейността, в размер на не по-малко от 300 000 лева без ДДС, общо от трите години. Сходни с предмета на поръчката са обекти за изграждане/реконструкция/ремонт на сгради; Участникът трябва да притежава валидна застраховка за проф. отговорност съгласно чл.171 ал.1 от ЗУТ или еквивалентна за целия срок на договора; Мин. изисквания за техн. възможности или квалификация: 1. Участника да е регистриран в Централния проф. регистър на строителя (ЦПР) за І група строежи или еквивалентна регистрация. 2. Участникът трябва да има през последните 5 год. изпълнени договори за обекти сходни с предмета на поръчката и по конкретно мин. 2 договора за изграждане/ реконструкция/ ремонт на сгради като поне един да е сграда – образователна инфраструктура (дет. градини, средни и висши училища и др.). Препоръки за добро изпълнение за посочените договори. 3.Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнението на поръчката: Тех. р-л на обекта и координатор по ЗБУТ. Като изискванията за експертите са : Техн. Р-л трябва да - има образованиe съгласно чл.163а на ЗУТ и най-малко 3 год. опит като тех. р-л на стр. обекти. Координатор по ЗБУТ в строителството -има удостоверение за ,,Координатор по ЗБУТ'' или еквивалентно и най-малко1 год. опит като координатор на стр. обекти по ЗБУТ. Срокът на валидност на офертите е 90 кал. дни. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик със следното съдържание: (1)Списък на документите в офертата; (2) Оферта (Обр №1); (2а) Нот. заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата –когато офертата не е подписана от представляващия участника.(3) Рег. документи на участника; (4) Споразумение за създаване на обединение и Декл. от членовете на обединението – Обр №13; (5) Декл. за приемане условията на договора и поръчката (Образец №2); (6) Декл. по чл.47, ал.1 от ЗОП (Обр. №3); (7) Декл. по чл.47, ал.2 т.1 и 3 от ЗОП (Обр. №4) Чужд.лица удостоверяват, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, съгласно законодателството на държавата в която са установени.(7) Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП (Обр №5). Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, декларациите по чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят и от тях. (8) Доказателства по чл.50 от ЗОП - Декларация за оборот от стр. дейностти сходни с предмета на поръчката (Обр. № 6); Копие на Валидна застраховка “проф. отговорност”, съгласно чл.171 от ЗУТ. (9) Документи по чл.51 на ЗОП: Копие на Удостовер. за вписване в ЦПР на строителя; Списък на договорите, по смисъла на чл.51, ал.1 т.2 от ЗОП (Обр №7), Данни на техническия състав, които ще отговаря за изпълнението на поръчката – автобиографии (Обр №11), Декл (Обр №12) или копия на тр. договори и доказателства за квалификация и професионален опит; (10) Др. документи по преценка на участника (11) Техн. предложение–Обр № 8 (12) Ценова оферта (Обр №9) и Обр №10- КСС.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: КО = П1 + П2 + П3 Като показателите са : - П1– Срок на изпълнение на поръчката – 30 точки; - П2 – Организация и план на работа – 40 точки ; - П3 – Предложена крайна цена – 30 точки. Съгласно методика описана в указанията за участие ( на сайта на Възложителя)   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 06/07/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 06/07/2012