Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на социални домове - възложител: Община Хасково

Наименование:ЦНСТ, УПИ II, кв. 798 и УПИ XV, кв. 63 по плана на гр. Хасково Възложител: Община Хасково Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на социални домове Прогнозна стойност: 1 163 650,40  лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31.07.2012 г., 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Хасково: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Община Хасково, пл. "Общински" №1, За: инж. Налян Гюджен - директор на Дирекция "СИПЕ", Община Хасково, Република България 6 300, Хасково, Тел.: 038 603372, E-mail: pnovk_haskovo@abv.bg, Факс: 038 664110 Място/места за контакт: Андрей Делиев - младши юрисконсулт в Община Хасково - тел. 038 603335 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.haskovo.bg/. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и Регионален или местен орган Основна дейност на възложителя Обществени услуги Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и НЕ РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1)Описание II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя “ЦНСТ, УПИ II, кв. 798 и УПИ XV, кв. 63 по плана на гр. Хасково” II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Строителство Изграждане Място на изпълнение: гр. Хасково Код NUTS: BG422 ІІ.1.3)Настоящото обявление е за Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката Предметът на обществената поръчка обхваща изграждането на 2 броя ЦНСТ по Проект “Център за настаняване от семеен тип в УПИ XV, кв. 63 и Център за настаняване от семеен тип в УПИ II, кв. 798 по плана на гр. Хасково” . Център за настаняване от семеен тип в УПИ II , кв.798 и УПИ XV, кв. 63 Предвижда се изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ II , кв.798 и Център за настаняване от семеен тип УПИ XV, кв. 63 гр.Хасково Във всеки от урегулираните поземлени имоти сградата разполага и с прилежащ терен, който ще се ползва от децата за игри и почивка на открито. Зелените площи, дворното пространство, алеите, кътовете за отдих и игра са подробно описани в Паркоустройствения проект и са съобразени с всички нормативни изисквания. Всеки от Центровете за настаняване семеен тип е предвиден като “ниска” сграда /с височина до 10м./ - на два етажа. Централният вход на сградата е предвиден през голямо входно антре. Пред входа е предвидена покрита площадка и рампа за инвалиди с дължина 8.00 м и наклон 5%. Рампата е отопляема покрита с тактилни плочи и с парапети по двете дълги страни и отговаря на всички нормативни изисквания на наредба №4 за достъпна среда. Предвиден е втори вход в сградата, за зареждане на складовото помещение. Връзката между етажите се осъществява със стълби, но е предвиден и асансьор, главно предназначен за улеснение и помощ на децата с физически увреждания за безпроблемно придвижване между етажите. На първия етаж се предвиждат: трапезария с кът за хранене, кът за отдих и рекреация и кухня. Предвиждат се и две складови помещения , три спални за деца с физически увреждания, санитарни възли и помещение за персонала. На втория етаж са предвидени 11 спални, две тераси, всекидневна, административен офис, помещение за дежурния възпитател и санитарен възел с индивидуално санитарно помещение. Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонова. Във всеки от урегулираните поземлени имоти е планирано и изграждането на външно техническо помещение /склад/ за разполагане на различни технически съоръжения и складиране на техника и елементи от външното обзавеждане. Външното техническо помещение е предвидено като допълващо застрояване. Конструкцията му е стоманобетонова. Предвижда се ограда, която по височина и материал не я отделя от околното пространство. Предвидени са строителни дейности по части: “Архитектурна”, “Строително-конструктивна”, “Геодезична”, “Паркоустройство”, “Ел.”, “ВиК”, “ОВиК”, “Пожарна безопасност”, “Повикваща и оповестителна система”, “Пожароизвестяваща инсталация” и “Система за видеонаблюдение”. Разработен е проект по енергийна ефективност, като всички негови изисквания са приложени по съответните части. Изготвена е Оценка за съответсвие на инвестиционния проект със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6, изготвена на основание чл. 142, ал. 9 от ЗУТ и по реда на Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45215214 Описание: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на социални домове ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация НЕ ІІ.1.8)Обособени позиции НЕ ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти НЕ   II.2)Количество или обем на поръчката ІІ.2.1)Общо количество или обем Предвижда се изграждане на общо 2 броя сгради –в УПИ II, кв. 798 и УПИ XV в кв.63 по плана на град Хасково. Във всеки от УПИ е предвидено и изграждане на допълващо застрояване на външно техническо помещение – склад, както и изграждане на ограда. Предвидено е и озеленяване на прилежащите към имотите площи. При изпълнение на строителството ще бъдат осъществявани дейности по части: „Архитектурна”, „Строително-конструктивна”, „Геодезична”, „Паркоустройство”, „Ел.”, „ВиК”, „ОВиК”, „Пожарна безопасност”, „Повикваща и оповестителна система”, „Пожароизвестяваща инсталация” и „Система за видеонаблюдение”. Прогнозна стойност без ДДС 1163650.4 BGN ІІ.2.2)Опции НЕ ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Завършване 31.12.2013 г.  

продължава...

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции 1.Гаранция за участие: Участниците да представят оригинален документ за гаранция за участие в размер на 11 636 (единадесет хиляди шестстотин тридесет и шест) лева, под формата на банкова гаранция или вносна бележка за внесена сума по банкова сметка на Община Хасково в "Райфайзенбанк" (България) ЕАД, клон Хасково, IBAN - BG50 RZBB 9155 3320000130 BIC код - RZBBBGSF. . Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП 2.Гаранция за изпълнение -Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора под формата на банкова гаранция или внесена по сметка на Община Хасково в "Райфайзенбанк" (България) ЕАД, клон Хасково, IBAN - BG50 RZBB 9155 3320000130 BIC код - RZBBBGSF към момента на подписване на договора с участника, определен за изпълнител. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат 1.Обществената поръчка ще се финансира със средства, по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 в размер на 1 108 383,2 лв., както и със собствени средства в размер на 55 267,2 лв. 2.Изпълнителят има право на авансово плащане в размер на 10 на сто от стойността на договора, което се превежда по банков път до 20 работни дни след подписване на договора и представяне на данъчна фактура от Изпълнителя. 3.Изпълнителят има право на междинни плащания на база реално извършени СМР, след представяне на: -надлежни доказателства за качеството на извършените видове СМР -протокол за действително изпълнени СМР -данъчна фактура При всяко плащане по договора се удържа от стойността на действително извършените видове дейности и работи, приспадащата се част от аванса без ДДС за съответното плащане. 4.Изпълнителят има право на окончателно плащане, което се извършва след приключване на СМР и подписване на констативен акт за предаване на строежа от комисия с представители на Възложителя, Изпълнителя и Строителния надзор и представяне на фактура. 5.При всяко междинно плащане по договора, както и при окончателното плащане, се удържа от стойността на действително извършените видове дейности и работи, приспадащата се част от аванса без ДДС за съответното плащане. 6. Междинните и окончателното плащане се извършват в срок до 20 работни дни от представяне на счетоводните и други документи, установяващи действително извършените работи. ІІІ.1.4)Други особени условия 1.Срокът за изпълнение на договора е до 31.12.2013 г., като Участникът избран за Изпълнител следва да изпълни СМР по договора до 16.10.2013 г. 2. При подписване на Договора Участникът, избран за Изпълнител следва да представи: 2.1. Удостоверение/я от Камарата на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителя - aко избраният за изпълнител участник е чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение и към момента на подаване на офертата е представил единствено еквивалентни документи за притежавана регистрация за вписване в професионалните регистри в собствената си страна, участникът следва да представи и Удостоверение/я от Камарата на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителя за определени СМР, посочени в националния класификатор на икономическите дейности за строежи: 1 група – строежи от високото строителство (жилищно, обществено – обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – пета или по-висока категория. 2.2.Валидна застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строежи пета или по-висока категория. В случай, че Участникът, избран за Изпълнител ще използва подизпълнител/и, то подизпълнителя/ите следва да представи/ят валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ в обхват на дейностите, които ще изпълнява/т. 2.3. План за безопасност и здраве ІІІ.2)Условия за участие ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: 1,Оферта 2.Списък на документите, съдържащи се в офертата 3.Административни данни на участника 4.Копие от документ за регистрация (ако е приложимо) или ЕИК - за българско юридическо лице и ЕТ; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а за физическо лице – копие от документ за самоличност 5.Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация 6.Регистрация по БУЛСТАТ – ако е приложимо 7.Удостоверение за регистрация по ЗДДС (ако е налична такава) 8.Декларация за участие на подизпълнител/и 9.Документ за закупена документация, издаден от Възложителя 10.Документ за внесена парична гаранция (представена банкова гаранция) за участие 11.Декларация за запознаване и приемане на условията на документацията за участие и условията в клаузите на проекта на договор 12.Декларация/и за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и ал.5, т.2 от ЗОП; 13.Декларация/и за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и ал.5, т.1 от ЗОП; 14.Декларации от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката; 15.Пълномощно за определяне на физическото лице, представител на водещия съдружник в обединението, подписано от законно упълномощените лица, представляващи съдружниците в обединението, което ще подписва документите от името на обединението 16.Споразумение между съдружниците в обединението 17.Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда в строителството 18.Кратка анотация /кратко представяне на досегашната дейност на Участника по предмета на поръчката/. 19.Удостоверение от Камарата на строителите в България, придружено с талон доказващ актуалността на вписването, за вписване в централния професионален регистър на строителя, съгласно чл.157, ал.2 от ЗУТ за строежи от първа група: строежи от високото строителство (жилищно, обществено – обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – пета или по-висока категория или еквивалентен документ за вписване в съответния регистър на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, в която е установен чуждестранния участник или съдружника в обединението/консорциума. АКО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ИЗПОЛЗВА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, за него трябва да се представят документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, както и Кратка анотация, а изискванията към него се прилагат съобразно вида и дела на неговото участие. УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЕДИНЕНИЕ, КОЕТО НЕ Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ допълнително представят и следните документи: - по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП - за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; - документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП - само за съдружниците, чрез които обединението ще доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство; Всеки от участниците в обединението следва да представи и Кратка анотация. Възложителят отстранява Участник от участие в процедурата, за който е налице поне едно от следните обстоятелства по – чл. 47, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП. ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: 1.Декларация съдържаща информация за общия оборот и за оборота от строителството, за последните три финансови години 2009, 2010 и 2011 2.Отчет за приходите и разходите (отчета за доходите) за последните три финансови години 2009, 2010 и 2011, а за физически лица – данъчна декларация АКО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ПОЛЗВА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, за него трябва да се представят всички посочени по-горе документи. АКО УЧАСТНИКЪТ Е ОБЕДИНЕНИЕ, КОЕТО НЕ Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, се представят: само документите на съдружниците, чрез които обединението ще доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП Минимални изисквания: 1.Участникът да има общ оборот за последните 3 (три) финансови години не по-малко от 3 400 000 (три милиона и четиристотин хиляди) лева. 2.Учасникът да има минимален общ оборот за последните 3 (три) финансови години от строителство, не по-малко 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) лв. ІІІ.2.3)Технически възможности Изискуеми документи и информация: 1.Декларация, съдържаща Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните пет години (2007 г. - 2011г.) 2.Препоръки за добро изпълнение на най-важните строителни обекти за последните 5 години 3.Декларация съдържаща данни за собствените или наети технически лица, които Участникът ще използва за извършване на строителството 4.Документи удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на ръководителя на обекта и техническите ръководители - под формата на дипломи. 5.Декларация за техническото оборудване – собствено или наето, с което разполага Участникът за изпълнение на обществената поръчка. 6.Документи удостоверяващи стажа по специалността на ръководителя на проекта и техническия ръководител – под формата на трудови, и/или служебни, и/или осигурителни книжки. АКО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ПОЛЗВА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, за него трябва да се представят всички посочени по-горе документи. АКО УЧАСТНИКЪТ Е ОБЕДИНЕНИЕ, КОЕТО НЕ Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, се представят: само документите на съдружниците, чрез които обединението ще доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП Минимални изисквания: 1.Участникът да има изпълнени минимум 10/десет/ договора за строителство. 2.Участникът да е изпълнил професионално и в съответствие с нормативните изисквания, не по-малко от 5 /пет/ договора за строителство, за които представя референции. 3.Участникът да има на разположение минимален технически екип от 47 /четиридесет и седем / души, от които: -Ръководител проект – 1бр. -Технически ръководител – 2бр. -Изкопчия – 4бр. -Кофражисти -4бр. -Арматурист -4бр. -Бетонджии -4бр. -Тенекеджия -2бр. -Работник облицовки и настилки -4бр. -Зидаромазач -6бр. -Бояджия -4бр. -Ел. монтьор -4бр. -Водопроводчик -4бр. -Монтажник ОВ -4бр. 4.Ръководителят на проекта да има висше образование - строителен инженер. - Техническите ръководители да имат висше образование - строителен инженер или средно техническо – в областта на строителството. 5.Участникът да разполага със следното минимално техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка: -Багер - 1 бр., -Агрегат за генериране на ел. ток- 2 бр. -Вибратор иглен комплект –2бр. –Електрожен комплект– 2 бр. -Ударнопробивна машина – 1бр. –Ъглошлайф – 2бр. -Мозайкотъркачка – 1бр. –Самосвал -2бр. 6.Ръководителя на проекта, както и техническите ръководители, следва да имат минимум 5 /пет/ години стаж по специалността. ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги  

продължава...

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1)Вид процедура ІV.1.1)Вид процедура Открита   ІV.2)Критерии за оценка на офертите ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите Икономически най-изгодна оферта при: Посочените по-долу показатели: Показател: Качествен критерий; тежест: 60 Показател: Икономически критерий; тежест: 40   IV.3)Административна информация ІV.3.2)Предишни публикации свързани със същата поръчка ДА Предварително обявление за ОП Номер на обявлението в РОП/ДВ 472438 от 29.02.2012 г. ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 24.07.2012 г.  Час: 17:00 Платими документи ДА Цена: 325 BGN Условия и начин на плащане Цената е в лева с ДДС. Документацията за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка се закупува от "Касов салон" в Община Хасково, гр. Хасково, пл. "Общински" № 1, всеки работен ден от понеделник до петък от 9.00 до 17.00 часа до изтичане срока за закупуване на документацията. При поискване от страна на заинтересовано лице Възложителят изпраща за негова сметка документацията след представяне на платежен документ. Сумата се превежда по банков път на банковата сметка на Община Хасково в "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, клон Хасково, IBAN – BG05 RZBB 9155 8420000 107, BIC - RZBBBGSF, код на плащане 44-80-90 ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 31.07.2012 г.  Час: 17:00 IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.7)Срок на валидност на офертите Продължителност в дни 150 IV.3.8)Условия при отваряне на офертите Дата: 01.08.2012 г.  Час: 10:00 Място Oбщина Хасково , пл. "Общински" № 1, заседателна зала Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите Участниците в процедурата и/или техни упълномощени представители, представители на медии и НПО   РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка НЕ VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС Проект "Център за настаняване от семеен тип в УПИ XV, кв.63 и Център за настаняване от семеен тип в УПИ II, кв.798 по плана на гр. Хасково", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 URL: https://www.cpc.bg. VI.4.2)Подаване на жалби Съгласно чл.120 от ЗОП VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 02.07.2012 г.