Обществени поръчки

Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища - възложител: "В и К" АД - гр. Ловеч

Наименование:Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата експлоатирана от „ВиК” АД, гр.Ловеч Възложител: "В и К" АД - гр. Ловеч Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища Прогнозна стойност: 65 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/07/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-гр.Ловеч

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "В и К" АД - гр. Ловеч, ул."Райна Княгиня" Nо 1-А, За: Марина Бороджиева, Република България 5500, гр.Ловеч, Тел.: 068 651142, E-mail: m.borodjieva@wss-lovech.bg, m.borodjieva@gmail.com, Факс: 068 651113 Място/места за контакт: "В и К" АД - гр. Ловеч Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.wss-lovech.bg/. Адрес на профила на купувача: https://www.wss-lovech.bg/.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Обществената поръчка е с наименование: “Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата експлоатирана от „ВиК” АД, гр.Ловеч”, като предмета на поръчката включва - възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата експлоатирана от дружеството на териториите на общините: Ловеч, Луковит, Тетевен, Ябланица, Угърчин, Априлци, Летница.Изпълнението на предмета на договора е с материали на Изпълнителя.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45233220 Описание: Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Прогнозто количество: Възстановяване на асфалтова настилка под 60 кв.м. - дебелина на асфалтовото покритие 4 см - 215 кв.м.; - дебелина на асфалтовото покритие 5 см - 1230 кв.м.; - дебелина на асфалтовото покритие 6 см - 460 кв.м.; - дебелина на асфалтовото покритие 8 см - 110 кв.м.; Възстановяване на тротоарни плочи - 90 кв.м. Цитираните по-горе количества са общо за мрежата експлоатирана от "ВиК" АД, гр.Ловеч, като също така са прогнозни и нямат обвързващ характер относно изпълнението на договора. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 65000,00 лв. без ДДС.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 65000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Уличната мрежа и пешеходната зона в населените места на територията на общините Ловеч, Луковит, Тетевен, Ябланица, Угърчин, Априлци и Летница   NUTS: BG315   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1.Изисквания към обекта – 1.1.Изисквания относно изпълнението: - Възстановяването на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата има за цел възстановяването на условията за нормално движение на МПС и хора, чрез постигане на проектната носимост, профил и покритие на пътя; - При възстановяване на асфалтови настилки с дебелина 4, 5, 6 и 8 см да се предвидят задължително необходимите работи за изпълнение на 15 см основа от трошен камък с подбрана зърнометрия с едрина на зърното до 30-40 мм; - Да се посочат от участниците източниците на асфалтова смес и на трошен камък с подбрана зърнометрия в изисканите анализи; - Местонахождението и дебелината на асфалтовата настилка за възстановяване ще бъдат подавани от Възложителя в периода на действие на договора с писмена заявка; - Необходимостта от изрязване ще бъде установена в процеса на изпълнение на поръчката за всеки отделен случай. Квадратурата на участъците, както и дължината на изрязването, се установява с протокол подписан от представители на възложителя и изпълнителя; - Действителния обем извършена работа се установява с Количествена сметка за извършените ремонтни работи и се отчита с Протокол за установяване завършването и изплащане на натуралните видове строителни работи. Документите се подписват от представители на изпълнителя и възложителя; - Срок на изпълнение – с участника определен за изпълнител ще се сключи договор със срок на действие 12 месеца считано от 16.08.2012година. 1.2. Изисквания за качество: - Изпълнението на възложената работа трябва да отговаря на установените в страната строителни норми и правила; - Влаганите материали да отговарят на действащите в Република България стандарти. - Гаранционен срок на OБЕКТА – участниците посочват гаранционен срок в месеци - минимум, съгласно изискванията на чл.20, ал.4, т.8 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, считано от датата на подписване на Протокол за установяване завършването и изплащане на натуралните видове строителни работи по съответната заявка. - Участникът следва да притежава Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, при условията и реда на Закона за Камарата на строителите за втора група - строежи от транспортната инфраструктура, III-та и IV-та категория или еквивалентен документ за страната, в която е регистриран. 1.3. Възлагането на СМР ще се извършва от Възложителя с писмена заявка до участника избран за изпълнител. Участника следва да предложи срок за изпълнение на заявките в календарни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка от страна на Възложителя. Други условия и изисквания относно участието в настоящия избор на изпълнител са описани в документацията за участие.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 17/07/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 1. Допълнителна информация и документация за участие свързани с поръчката, могат да бъдет получени на посочения адрес и интернет адрес https://www.wss-lovech.bg/, Раздел "Обществени поръчки". Документацията за участие е безплатна. 2. Критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена”. За „най – ниска цена” се приема предложеният най- нисък ОБЩ СБОР от сбора на предложените цени без ДДС за възстановяването на 1 кв.м. асфалтова настилка след отстраняване на В и К аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата при квадратура на възстановения участък под 60 кв.м. при дебелина на асфалтовото покритие 4,5,6 и 8 см. и цена без ДДС за възстановяване на 1 кв.м. настилка от тротоарни плочи при използване на нови плочи до 50% - за териториите на 7 – те общини. Оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя няма да бъде оценявана. 3. Изисквания към оферта и указания за попълването и: 3.1. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който е посочено наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и ел.адрес.Офертата се представя на български език. 3.2.Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 8:00-12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. в предвидения от Възложителя срок, в деловодството на "ВиК" АД, гр.Ловеч, ул."Райна Княгиня" №1-А, стая № 204. 3.3 Срок на валидност на офертите- 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 3.4. Указания за попълване на офертата: а) Всички документи в офертата следва да бъдат попълнени без корекции, подпечатани и подписани от представляващия участника съгласно ЕИК или от упълномощено от него лице. б) Приложените копия на документи да бъдат заверени за вярност /гриф „вярно с оригинала”, подпис и свеж печат на участника/, заверява се всяка страница; в/Документите, представени на чужд език следва да бъдат придружени с превод. 3.5.Съдържание на офертата: - Оферта - / образец/; - Предлагана цена – / образец/ - 7 бр; - Анализи - /образец/ - 35 бр.; - Копие на валидни документи (талон и удостоверение) за вписване в Централния професионален регистър на строителя, при условията и реда на Закона за Камарата на строителите за втора група - строежи от транспортната инфраструктура, III-та и IV-та категория; - Пълномощно /оригинал или заверено копие/ на лицето, оправомощено да представлява участника в тази процедура, когато той не се представлява от лицата, посочени със съответните пълномощия по ЕИК. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 16/07/2012