Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Гълъбово

Наименование:Ремонт на ул."Алеко Константинов", гр.Гълъбово Възложител: Община Гълъбово Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 110 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12/07/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

BG-Гълъбово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Гълъбово, бул. "Република" № 48, За: инж.Пламен Бараков и инж.Севдалин Сидеров, РБългария 6280, Гълъбово, Тел.: 0418 68901, E-mail: zamkmet_gl@abv.bg, Факс: 0418 64194 Място/места за контакт: Община Гълъбово Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.galabovo.org/. Адрес на профила на купувача: https://www.galabovo.org/.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: "Ремонт на ул."Алеко Константинов", гр.Гълъбово"   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Съгласно приложена предварителна количествена сметка за обект: "Ремонт на ул."Алеко Константинов", гр.Гълъбово". Посочената прогнозна стойност е с включено ДДС.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 110000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр.Гълъбово   NUTS: BG344   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Строително-монтажните работи по ул."Ал.Константинов" се извършват съгласно предварителната количествена сметка. Офертата на участника трябва да съдържа:1. Административни сведения за участника – по образец; 2.Техническо предложение - по образец; 3.Ценова оферта – по образец, съдържаща остойностена количествена сметка; 4. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР - заверено копие.; 5. Списък на документите, съдържащи се в офертата. 6.Декларация за срока на валидност на офертата, който да не е по-дълъг от 60 календарни дни от крайния срок за подаване на оферти.;7.Документ за застраховка професионална отговорност в строителството- заверено копие. Поръчката да бъде извършена за срок до 30/тридесет/ работни дни, считано от датата на сключване на договора Офертата с документите следва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик,като върху плика е необходимо да се посочи предмета на поръчката и подателя. Ценовото предложение следва да бъде поставено в отделен запечатан плик, поставен в плика с предложението. Офертите се подават в деловодството на Община Гълъбово - Партерен етаж   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: • Показател: „Най-ниска предложена цена” – К1 се изчислява по следната формула: К1= най-ниска предложена цена х 40 предложена от кандидата цена • Показател: „Срок за изпълнение на поръчката” – К2 се изчислява по следната формула: К2= най-кратък срок за изпълнение х 30 предложения от кандидата срок за изпълнение • Показател: „Начин и срок на плащане” – К3 се изчислява по следната формула: К3= предложения от кандидата срок на плащане х 30 най-дълъг срок на плащане Комплексната оценка /КО/ представлява сбор от получените точки по отделните показатели: Комплексната оценка /КО/ = К1 + К2 + К3 Комисията класира на първо място кандидата получил най-голям брой точки.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 12/07/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Неразделна част от поканата са: 1.Предварителна количествена сметка за обект: "Ремонт на ул."Алеко Константинов", гр.Гълъбово"; 2.Административни сведения за участника - Образец1; 3. Ценова оферта - Образец 2. ; 4.Техническо предложение - Образец 3. ; 5. Описание на показателите и методика за определяне на комплексната оценка. Изброените документи се намират на посочения адрес на профила на купувача.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 12/07/2012