Обществени поръчки

Строителен надзор по време на строителството - възложител: Община Провадия

Наименование:Възстановяване на пътен мост в с. Славейково Възложител: Община Провадия Oсн. предмет: Строителен надзор по време на строителството Прогнозна стойност: 2 337 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/07/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Провадия

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Провадия, ул. Дунав 39, За: Богдана Стойчева, Република България 9200, Провадия, Тел.: 0518 42702, E-mail: b_stoycheva@provadia.bg, Факс: 0518 42164 Място/места за контакт: Община Провадия Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.provadia.bg. Адрес на профила на купувача: https://www.provadia.bg/Files.php?type=57.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Извършване на строителен надзор на обекти, финансирани от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за овладяване и преодоляване на последици от бедствия, с две обособени позиции: обособена позиция №1 "Строителен надзор на обект "Възстановяване на дъждоприемна шахта между ОТ 153 и ОТ 125, с. Кривня"" обособена позиция №2 "Строителен надзор на обект "Възстановяване на пътен мост в с. Славейково""   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71521000 Описание: Строителен надзор по време на строителството   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Услугата ще бъде изпълнявана до въвеждане на обекта в експлоатация. Прогнозна стойност на обособена позиция №1 - 850,00 лева без ДДС; Прогнозна стойност на обособена позиция №2 - 1486,67 лева без ДДС.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 2337 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: с. Кривня, община Провадия за обособена позиция №1; с. Славейково, община Провадия за обособена позиция №2   NUTS: BG331   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Лицензираният консултант ще осигури упражняването на строителен надзор съгласно разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Лицето, упражняващо строителен надзор, ще осигури : 1. законосъобразно започване на строежа; 2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 3. изпълнение на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169 от ЗУТ; 4. спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 5. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 6. годност на строежа за въвеждане в експлоатация.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 13/07/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Поръчката се финансира с целеви средства отпуснати с Решение №4 от 19.04.2012 година на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Минимални изисквания към участника Кандидатите трябва да отговарят на следните минимални изисквания за технически капацитет: а) Технически възможности и/или квалификация: - Кандидатът да има валидни лиценз за упражняване на строителен надзор и застраховка за професионална отговорност. Документи, които следва да бъдат представени: - лиценз за упражняване на строителен надзор и застраховка за професионална отговорност. Участниците в процедурата могат да участват за една или повече от една обособени позиции. Техническото задание с изискванията за изпълнение на поръчката, образци на офертите, проект на договор и образци на декларации са достъпни в профила на купувача в електронната страница на Община Провадия www.provadia.bg. Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик с надпис - предмет на поръчката, наименование на Участника с посочени адрес, телефон, факс и e-mail и се подава в деловодството на Община Провадия, гр. Провадия, ул. Дунав №39.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 12/07/2012