Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Център за психично здраве Русе ЕООД

Наименование:Подмяна на покрив на склад, дърводелска, шивашка, железарска и тапицерска работилници и надграждане на съществуваща ограда около двора на МОО и ЖОО на „ЦПЗ-Русе” ЕООД” Възложител: Център за психично здраве Русе ЕООД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на покривни конструкции Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции Монтажни работи на огради, парапети и подобни предпазни ограждения Прогнозна стойност: 79 255 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2012, 14:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Център за психично здраве Русе ЕООД, бул."Тутракан"№20, За: Валери Иванов Василев, България 7003, Русе, Тел.: 082 845832, E-mail: odpzs_rs@mail.bg, Факс: 082 845379 Място/места за контакт: Началник АСБ Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.cpz-rs.org/. Адрес на профила на купувача: https://www.cpz-rs.org/.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: СМР с обект: «Подмяна на покрив на склад, дърводелска, шивашка, железарска и тапицерска работилници и надграждане на съществуваща ограда около двора на МОО и ЖОО на „ЦПЗ-Русе” ЕООД”, разделени в две обособени позиции:1. Подмяна на покрив на склад, дърводелска, шивашка, железарска и тапицерска работилници на „ЦПЗ-Русе” ЕООД; 2. Надграждане на съществуваща ограда около двора на МОО и ЖОО на „ЦПЗ-Русе” ЕООД. Оферти могат да се подават за една от двете обособени позиции или и за двете обособени позиции.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000, 45261100, 45261400, 45340000 Описание: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на покривни конструкции Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции Монтажни работи на огради, парапети и подобни предпазни ограждения   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: СМР с две обособени позиции: 1. «Подмяна на покрив на склад, дърводелска, шивашка, железарска и тапицерска работилници на „ЦПЗ-Русе” ЕООД”, включващи демонтаж на вълнообразна ламарина на покривите на склад, дърводелска, шивашка, железарска и тапицерска работилници на „ЦПЗ-Русе” ЕООД, разположени в поземплен имот № 338, находящ се в Източна промишлена зона на гр.Русе по бул. „Тутракан” № 20, при площи на сградите, както следва: 1.Склад – павилион със застроена площ от 204 кв.м.; 2.Дърводелска работилница – трудова терапия – павилион с площ от 120 кв.м.;3. Шивашка работилница - трудова терапия – павилион с площ от 160 кв.м.;4.Железарска работилница - трудова терапия – павилион с площ от 120 кв.м.; 5.Тапицерска работилница - трудова терапия – павилион с площ от 160 кв.м.,подмяна на компрометирани части от покривните конструкции, доставка и монтаж на вълнообразна ламарина и други видове работи, подробно описани в Количествена сметка, представляваща Приложение към настоящата покана.1.2. «Надграждане на съществуваща ограда около двора на МОО и ЖОО на „ЦПЗ-Русе” ЕООД”, включващи доставка и монтаж на железни тръби, грундиране – двукратно, боядисване – трикратно; доставка и монтаж на оградна PVC – мрежа.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 79255 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Източна промишлена зона на гр.Русе по бул. „Тутракан” № 20   NUTS: BG323   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Обектът е Първа група, Четвърта категория, съгласно чл.137 от ЗУТ. Срокът за изпълнение не може да надвишава 90 дни, считано от датата на получаване на авансовата вноска. Гаранц срок на изпълнените СМР – следва да бъде не по-малко от посочения в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и миним. гаранц. срокове за изпълнените СМР, съоръжения и строителни обекти, за вида СМР, предмет на поръчката. Изисквания към участника:1. Участникът да бъде вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи със следния обхват: Първа група, Четвърта категория, съгласно чл.137 от ЗУТ, или екв. Изискването се прилага за всяка от обособените позиции.2.Дейността на Изпълнителя и на неговите подизпълнители, ако има такива, както и на всички участници в обединение - участник, да е покрита от «Застраховка за професионална отговорност» за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, с валидност минимум 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата. При сключване на договор е необх. срокът на застраховката да покрива срока на договора. Изискването се прилага за всяка от обособените позиции. За обос. поз-я 1.1. – мин. сума на застрах. покритие за едно събитие – 200 000 лв. и в агрегат – 400 000 лв.; За обос. поз-я 1.2. – няма минимално изискване. 3. Участникът да има общ оборот през последните 3 г. (2009, 2010 и 2011) в размер, не по-малко от 500 000 лева без вкл.ДДС за обособена позиция 1.1. и общ оборот през последните 3 г.(2009, 2010 и 2011) в размер, не по-малко от 30 000 лв без вкл.ДДС за обособена позиция 1.2. 4. Оборотът на участника като изпълнител, вкл. като съдружник в обединение-изпълнител, от изпълнение на строителни дейности, сходни с предмета на поръчката, през последните 3 г. (2009, 2010 и 2011) да бъде не по-малко от 220 000 лв без вкл. ДДС за обособена позиция 1.1. и не по-малко от 3 000 лв без вкл. ДДС за обособена позиция 1.2. Под „сходни” СМР за обособена позиция 1.1. се разбира СМР на покрив като самост.предмет на договор или като част от предмета на изпълнението по договор, а за обособена позиция 1.2. – СМР – направа на ограда.5. Участникът и неговите подизпълнители /съобразно вида и дела на тяхното участие/, ако има такива, следва да имат въведена сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарти ISO 9001:2008 (или екв.). Изискването се прилага за всяка от обособените позиции;6. Участникът следва да разполага със специалисти (ръководен, инженерно-технически и изпълнителски състав), чиято компетентност покрива спецификата на поръчката, видовете работи, които следва да се извършат, и притежават съответните документи за правоспособност, квалификация и опит. За обособена позиция 1.1. Сред специалистите е необходимо да фигурират минимум следните лица: 1 строителен техник с минимален стаж от 3 години;1 координатор по безопасност и здраве – сертифициран специалист с минимален стаж от 2 години;1 отговорник по качеството в строителството.Работници и служители – минимум 20 души.За обособена позиция 1.2. Сред специалистите е необходимо да фигурират минимум следните лица: 1 строителен техник с минимален стаж от 3 години;1 координатор по безопасност и здраве – сертифициран специалист с минимален стаж от 2 години;1 отговорник по качеството в строителството.Работници и служители – минимум 10 души.7. Участникът, вкл. чрез неговите подизпълнители, ако има такива, следва да разполага с минимум следното собствено, наето или ползвано на друго основание оборудване (строителна техника и механизация), необходимо за изпълнение на СМР на поръчката: за обособена позиция 1.1. - строително скеле с площ от минимум 500 кв.м., за обособена позиция 1.2. – няма минимално изискване.Забележка: В случаите на участник-обединение, изискванията се отнасят общо до съдружниците в обединението и могат да бъдат удовлетворени и от един от участниците в него.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Предлагана цена /К1/ - относителна тежест 50% , максимален брой точки – 50 т. Ц мин К1 = -------------------- х 50 Ц оферта Ц мин e най-ниската предложена цена; Ц оферта е предложената от съответния участник цена Оценките по показателя Предлагана цена /К1/ се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Срок за изпълнение в дни /К2/ – относителна тежест 20%, максимален брой точки - 20 точки Ср мин К2 = -------------------- х 20 Ср оферта Където Ср оферта е срока в календарни дни съгласно Техническото предложение за изпълнение на поръчката на съответния участник;Където Ср мин е срока от Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката.Оценява се само срок за изпълнение, който не надвишава 90 дни. Срок за отложено плащане в дни /К 3/ – относителна тежест 30%, максимален брой точки - 30 точки Ср оферта К3 = -------------------- х 30 Ср макс. Където Ср оферта е срока в календарни дни съгласно Техническото предложение за изпълнение на поръчката на съответния участник;Където Ср макс. е срока в календарни дни от Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-дълъг срок за отложено плащане. Комплексната оценка /КО/ на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели по следната формула и е с максимален брой точки 100: КО = К1 + К2 + К3 = 100 точки На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка. Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на комплексната оценка.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 20/07/2012, 14:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: За участие в процедурата, се изисква Участникът да представи следните документи:1.Списък на док;2.Пълн.с нот.удост.на подписа на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ Уч. съгл.акт. му рег-я, а от изрично упълн.негов представител.3.Данни за лицето, което прави предложението - Копие от док. за рег.или ЕИК съгл.чл. 23 от ЗТР, когато уч.е ЮЛ или ЕТ; копие от док.за самоличност, когато уч. е ФЛ.4. При уч. обединения - док., подписан от лицата в об-ето, в който задълж. се посочва представляващият;5. Удостоверение за вписване в ЦПРС за изп. на строежи със следния обхват: Първа група, Четвърта категория, съгл. чл.137 от ЗУТ,или екв.Док. се представя в зав.от уч.препис.6.Зав.копие на «Застраховка за проф. отговорност» с валидност мин.30 дни след изтичане срока на валидност на офертата /при скл. на договор е необх. срокът на застр.да покрива срока на договора/.Док.се представя в зав.от уч.препис;7.Декл. за липса на обст.по чл.47, ал.1,т.1, б "а","б", "в","г","д", т.2 и т.3, ал.2,т.1,т.2а,т.3,т.4 и т.5 и ал.5 ЗОП. Декл.са по обр.8. Док., в който се посочват подизп., видовете работи, които подизп. ще извършват, както и дела на тяхното участие, ако уч.предвижда използването на подизп. при изп. на поръчката. Когато уч. ще изп. подизп., в офертата се прилага декл. за тяхното съгласие, подписана от подизп. Декл. е по обр.;9. Декл., в която уч. заявява, че приема изцяло и без резерви клаузите на предложения проекто – договор. Декл. е по обр.;10. Баланс и отчет за приходите и разходите от ГФО за всяка една от посл. 3 фин.години (2009, 2010 и 2011), оформени съгл.изискванията на ЗСч.Док.се представят в заверен от уч.препис.11.Декл., съд.справка за оборота от изп.на дейности, с обект, сходен с този на поръчката, отразяваща стойностите, датите и получателите, за предх. 3г.(2009,2010 и 2011) – по обр. 12.Сертификати по ISO 9001:2008 (или екв.).Док.се представя в заверен от уч.препис.13.За доказване квалиф. на уч.се представят сл. док.:13.1.Декл. съд. списък на лицата, които ще осъществяват техн.ръководство по време на стр.,контрола по безопасност и здраве и контрола на качеството, по Обр., с приложени, зав. от уч. копие на удостоверение за координатор по безопасност и здраве в стр. и копие на договора, удостоверяващ, че уч. има това лице на свое разположение за изп. на поръчката, както и заверено от уч. копие на дог., удостоверяващи, че уч. има лицата, осъществяващи контрола на качеството и стр. техник на свое разположение за изп. на поръчката с приложен зав. от уч.документ, удост. опита на стр. техник.13.2.Декл., съд. списък на специалистите, работниците и служителите, които са на разположение на Уч. и на лицата, пряко заети в изп-ето на стр., придружена от уд-е за рег-те уведомления по чл. 62 от КТ за скл. труд.дог-ри, изд.от НАП или зав. от уч. копия на дог-ри, доказващи, че съотв. специалист е и ще бъде на разположение на Изп. за времето на изп-е на поръчката, по Обр.14. Декл., съд. списък на собствено, наето или ползвано на др.осн-е оборудване, стр.техника и мех-я, които уч.декларира, че ще използва за изп-ето на поръчката по Обр.15.Декл., че са спазени изискв.за закрила на заетостта, вкл. изискването за мин. цена на труда и усл.на труд по Обр. 16.Техн. предл. за изп. на поръчката с посочен срок за изп. на предмета на поръчката и срок на отложено плащане в дни – по обр., към което се прилага Линеен график за изп. на поръчката по видове СМР с посочена посл. и продълж.на предлаганите дейности. 17. Ценово предложение - по обр., към което се прилага КСС.Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на интернет адрес: https://www.cpz-rs.org/   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 20/07/2012