Обществени поръчки

Ремонт на покривни конструкции - възложител: Община Кърджали

Наименование:Основен ремонт на бюджетните училища и детски градини в Община Кърджали през 2012 година Възложител: Община Кърджали Oсн. предмет: Ремонт на покривни конструкции Монтажни работи на дограма Канализация Работи по поставяне на подови настилки Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/07/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Кърджали

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Кърджали, бул.България 41, За: инж.Харитон Христов, Р.България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 67330, E-mail: sektor_op_kar@abv.bg Място/места за контакт: сектор "Обществени поръчки" Адрес на профила на купувача: www.kardjdali.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: „Основен ремонт на бюджетните училища и детски градини в Община Кърджали през 2012 година” През настоящата 2012 год. Община Кърджали ще възложи работата по ремонт и възстановяване и освежаване на бюджетните училища в общината, съгласно задания на Възложителя. Оценяването и възлагането на обществената поръчка ще се извърши по обособени позиции, посочени в документацията. Участниците подават предложения за една или няколко обособени позиции. Предвидените видове работи включват цялостна или частична подмяна на дървена или метална дограма, разваляна на каменна зидария, изкопни работи, доставка и полагане на бетон, направа на тротоар, топло и хидроизолация, полагане на вътрешна настилка, вътрешни ремонтни действия, направа на вътрешни тоалетни, подмяна на тръби и други посочени в количествените сметки за всеки обект, ремонтни действия. Всяка работа включва пълното и завършване във вид, който позволява същата да бъде приета по изискванията на ПИПСМР. Възложителя стриктно ще следи за качеството на извършваните работи. За гарантиране качеството на влаганите материали, към акта за отчитане на извършените работи, освен подробна количествена сметка ще се прилагат и необходимите сертификати за качество на всички основни материали. След завършване на работата изпълнителят в еднодневен срок следва да почисти работната площадка и извози строителните отпадъци. Материалите годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката са собственост на възложителя, следва да се депонират на указаните от него места в рамките на района, предмет на поръчката. Възложителя има право при наличие на аварийни ситуации да възлага и ремонти извън посочените с писмено Задание. Изпълнителят започва работа в посочения от него срок, но не повече от 5 работни дни, след подписване на договора и осигуряване на условия за законосъобразно започване на обекта. Ремонт на следните бюджетни училища и детски градини в Община Кърджали: 1. Реконструкция на канализация, основен ремонт на санитарни възли и вътрешни ремонти в ЦДГ "Баба Тонка", гр.Кърджали; 2. Основен ремонт за откриване на масова група в ЦДГ”Дъга”, гр.Кърджали; 3. Основен ремонт на санитарни възли в ОДЗ „Детелина”, гр.Кърджали; 4. Ремонт на столова ЦДГ с. Глухар, община Кърджали; 5. Ремонтни работи в ЦДГ с.Костино, общ.Кърджали; 6. Основен ремонт на санитарни възли в ЦДГ „Максим Горки”, гр.Кърджали; 7. Основен ремонт на санитарни възли в ЦДГ „Ян Бибиян”, гр.Кърджали; 8. Подмяна на диграма и осветителни тела в спални и занимални на ЦДГ в с.Широко поле, община Кърджали; 9. Ремонтни работи в ЦДГ с. Стремци, община Кърджали; 10.Подмяна на линолеум и подобни в ЦДГ „Здравец”, гр.Кърджали; 11.Ремонт на яслена група в ОДЗ „Орфей”, гр.Кърджали”; 12. Частична хидроизолация на покрив и основен ремонт на вътрешни тоалетни в ОУ „Христо Ботев” – с.Бойно, общ.Кърджали ; 13. Ремонт на канализация в ОДЗ „Вяра, Надежда и Любов”, гр.Кърджали;   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45261910, 45421000, 44141000, 45432110 Описание: Ремонт на покривни конструкции Монтажни работи на дограма Канализация Работи по поставяне на подови настилки   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 1. Реконструкция на канализация, основен ремонт на санитарни възли и вътрешни ремонти в ЦДГ "Баба Тонка", гр.Кърджали до 42 300 лв с ДДС; 2. Основен ремонт за откриване на масова група в ЦДГ”Дъга”, гр.Кърджали - до 19 200 лв с ДДС; 3. Основен ремонт на санитарни възли в ОДЗ „Детелина”, гр.Кърджали - до 33000 лв с ДДС; 4. Ремонт на столова ЦДГ с. Глухар, община Кърджали- до 38000 лв с ДДС; 5. Ремонтни работи в ЦДГ с.Костино, общ.Кърджали - до 9500 лв с ДДС; 6. Основен ремонт на санитарни възли в ЦДГ „Максим Горки”, гр.Кърджали - 12000 лв с ДДС; 7. Основен ремонт на санитарни възли в ОДЗ „Ян Бибиян”, гр.Кърджали - до 10000 лв. с ДДС; 8. Подмяна на диграма и осветителни тела в спални и занимални на ЦДГ в с.Широко поле, община Кърджали - дп 8000 лв с ДДС; 9. Ремонтни работи в ГДГ"Мики Маус" с. Стремци, община Кърджали - до 9 000 лв.с ДДС; 10.Подмяна на линолеум и подобни в ЦДГ „Здравец”, гр.Кърджали - до 12000 лв с ДДС; 11.Ремонт на яслена група в ЦДГ „Орфей”, гр.Кърджали” - до 12 000 лв с ДДС; 12. Частична хидроизолация на покрив и основен ремонт на вътрешни тоалетни в ОУ „Христо Ботев” – с.Бойно, общ.Кърджали - до 15 000 лв с ДДС ; 13. Ремонт на канализация в ОДЗ „Вяра, Надежда и Любов”, гр.Кърджали - 5 000 лв с ДДС;   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Община Кърджали   NUTS: BG425   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1.Административни сведения; 2.Регистрационни документи на участника; 3.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал. 5 ЗОП; 4. Сертификат – доказателство за вписване в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите за съответната категория, позволяваща възлагане на договора; 5. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда съгласно чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП; 6.Декларация относно спазването на правилата по охраната на труда, по пожарната безопасност и по безопасноста на движение по пътищата при изпълнението на обществената поръчка; 7.Декларация за участие на подизпълнители и дела на тяхното участие по чл.56,ал.1, т.8 от ЗОП; 8.Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв; Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 1. ценово предложение - 60 точки; 2. техническо предложение - 30 т.; 2.1 обоснован срок за изпълнение - 15 т.; 2.2.обоснован гаранционен срок-15 т.;   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 18/07/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Офертата, поставена в запечатан непрозрачен плик, с посочен предмет на поръчката, адрес за обратна кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес, следва да бъде представени в информационен център на Община Кърджали, бул. България №41, гр.Кърджали, п.код 6600, в указания срок. Допълнителна информация и документи, свързани с изпълнение на поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернен адрес на възложителя www.kardjdli.bg   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 18/07/2012