Обществени поръчки

Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка - възложител: Община Никола Козлево

Наименование:Подобряване на състоянието на общинската пътна мрежа Възложител: Община Никола Козлево Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка Прогнозна стойност: 78 011 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2012, 14:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Никола Козлево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Никола Козлево, пл. "23-ти септември" №5, За: Петър Иванов Димитров, България 9955, Никола Козлево, Тел.: 05328-2002, E-mail: obankozlevo@abv.bg, Факс: 05328 2020 Място/места за контакт: Секретар на община Никола Козлево Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nikolakozlevo.bg. Адрес на профила на купувача: https://nikolakozlevo.bg/bg/obshtestveni_poruchki.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: “ Подобряване на състоянието на общинската пътна мрежа" с обособени позиции: 1.Асфалтобетоново изкърпване и асфалтиране на път ІV-20715 от автоспирка с. Крива река - до пътно кръстовище с път ІV-70015 - с. Лиси връх; 2.Асфалтобетоново изкърпване на улица „Иван Вазов“ село Цани Гинчево; 3.Рехабилитация на чакълирани улици "Хан Омуртаг" и "Батак" с. Цани Гинчево   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45233222 Описание: Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 1513 кв.м. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с дебелина 4 до 6 см. –ръчно с изрязване; Механизирано разкъртване на настилка от трошен камък -1710 кв.м.; Доставка и полагане на трошенокаменна настилка - 361 куб.м.; Запечатка с битум 1,5-2л/м2 с каменна фракция 2328 кв.м..   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 78011 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: село Крива река и село Цани Гинчево, община Никола Козлево   NUTS: BG333   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Офертите на кандидатите се представя в непрозрачен плик с надпис „ Подобряване на състоянието на общинската пътна мрежа", който съдържа Плик №1 „Документи за подбор“ Документ за актуална съдебна регистрация или ЕИК по чл.23 от ЗТР Административни сведения – Образец №1 Проект на договора – Образец №2 Декларация, че участника е запознат с условията на проекта на договор– Образец №3 Декларация по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 – Образец №4. Декларация за спазване на изискването за минимална цена на труда – Образец№5.Списък на техническите лица заети в изпълнението на поръчката с копие на трудови договори Списък с наличното оборудването, придружен с документи за собственост или договори за наем, послужване и др. Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя Валидна застрахователна полица за професионална отговорност Плик №2 “Предложение за изпълнение на поръчката”, Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя на офертата – Образец №6 придружен с изготвени от участника пълно и детайлно описание на организацията и технологията за изпълнение и Списък – декларация на договорите за строителство, от вида сходен с предмета на настоящата поръчка за последните три години – Образец №7 по чл. 50 , ал. 1, т.3 . Плик №3 „Предлагана цена“ с Ценово предложение -Образец №8.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Най-ниска цена.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 20/07/2012 14:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: https://nikolakozlevo.bg/bg/obshtestveni_poruchki   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 20/07/2012