Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: "Пристанище Варна" ЕАД

Наименование:Рехабилитация път между Инвентарна и естакада „Агрополихим” /към настилки 7 к.м. инв. № 1658/, Пристанище Варна Запад Възложител: "Пристанище Варна" ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Пристанище Варна" ЕАД, пл. "Славейков" № 1, За: Светла Богданова,, България 9000, Варна, Тел.: 052 692157, E-mail: svetla@port-varna.bg, Факс: 052 632953 Място/места за контакт: пл. "Славейков" № 1 Адрес на профила на купувача: www.port-varna.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Рехабилитация път между Инвентарна и естакада „Агрополихим” /към настилки 7 к.м. инв. № 1658/, Пристанище Варна Запад   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Съгласно утвърденo техническо задание и количествена сметка.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Пристанище Варна Запад гр. Девня   NUTS: BG331   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Ограничения /задължителни параметри/ за изпълнение предмета на поръчката: 1. Определен бюджет: до 100 000 /сто хиляди/ лева без ДДС. 2. Изпълнение: в пълно съответствие с утвърдено техническо задание за изпълнение и количествена сметка, както и действащото законодателство и изискванията на Възложителя. 3. Начин на образуване на предлагана цена: 3.1. единични цени в лева без ДДС за отделните видове работи да включват всички разходи за транспорт, доставка, монтаж, материали, консумативи, труд и други, и да са в съответствие с действащите трудови норми за отрасъл "Строителство" в РБ; 3.2. параметри при изготвяне на подробен анализ на ценообразуване по т.3.2.1.: - допълнителни разходи за труд – до 100 %; - допълнителни разходи за механизация – до 50 %; - часова ставка за труд – не по - голяма от средната за страната по „Справочник за цените в строителството”(издателство на „Стройексперт-СЕК”); - доставно - складови разходи – до 15 %; - печалба – до 10% 4. Срок на изпълнение: до 120 /сто и двадесет/ календарни дни. 5. Гаранция за изпълнение: парична сума в размер на 2 % от стойността на договора. Паричната гаранция за изпълнение на договора се внася от избрания участник за Изпълнител, непосредствено преди сключването му. Когато гаранцията за изпълнение е банкова гаранция, срокът й на валидност трябва да е най-малко 30 дни след окончателния протокол, установяващ изпълнението на договора; 6. Условия на плащане: чрез директен банков превод, съгласно схема за плащане, включваща следните възможни етапи: - Aвансово плащане след подписване на договор, до 15 /петнадесет/ кал. дни; - Междинно плащане след изпълнение на 50 % от договорените видови работи, до 30 кал. дни; - Окончателно плащане до 60 кал. дни след окончателните приемно - предавателни документи. 7. Срок на гаранционно обслужване: не по-малък от предвидените минималните изискванията по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. 8. Задължителни изисквания и ограничения към участниците в процедурата: 8.1. Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя и да имат удостоверение от камарата на строителите за втора група строежи от първа категория, съгл. Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя. 8.2. Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или друга еквивалентна система за дейностите, които изпълняват съгласно търговската си регистрация, система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007, както и система за управление на околната среда ISO 14001:2004. 8.3. Участниците трябва да имат валидна застраховка за професионална отговорност. 8.4. Участниците трябва да притежават опит в изпълнение предмета на поръчката, доказан чрез минимум 3 /три/ броя референции /2009, 2010, 2011 г./; 8.5. Участниците да са изпълнили през последните 3 години /2009, 2010, 2011 г./ обекти, сходни с предмета на процедурата на стойност не по-малка от 200 000 /двеста хиляди/ лева без ДДС; 8.6. Участниците трябва да имат положителен финансов резултат общо за последните 3 /три/ финансови години /2009, 2010, 2011 г./.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Критирий/тежест: Обща стойност на ценовото предложение/60, Срок на изпълнение/10, Условия на плащане/15, Срок на гаранционно обслужване/15.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 20/07/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Допълнителна информация, съдържаща Заповед на Изпълнителния директор на "Пристанище Варна" ЕАД за откриване на процедурата, техническо задание за изпълнение, количествена сметка и Указания за провеждане на процедурата и подготовка на оферта, може да намерите на интернет адрес на възложителя: www.port-varna.bg, "Профил на купувача" до изтичането на срока на валидност, посочен в раздел ІV на настоящата покана.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 20/07/2012