Обществени поръчки

Строителен надзор - възложител: "Летище София" ЕАД

Наименование:Изпълнение на строително монтажни работи по одобрен проект за разширение галерията на Терминал 2 Възложител: "Летище София" ЕАД Oсн. предмет: Строителен надзор Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Летище София" ЕАД, бул. "Христофор Колумб" № 1, За: инж. Елена Ружева, Република България 1540, София, Тел.: 02 9372566, E-mail: e.rujeva@sofia - airport.bg, Факс: 02 9372010 Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки" Адрес на профила на купувача: www.sofia - airport.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: „Изпълнение на строително монтажни работи по одобрен проект за разширение галерията на Терминал 2”. Разширението и реконструкцията на галерията на Терминал 2 е част от програмата на „Летище София” ЕАД за привеждането на сградния фонд в съответствие с изискванията на Шенгенското споразумение за разделяне на пътниците и тяхното обслужване. Обектът е І категория съгласно чл. 137 от ЗУТ. За обекта има изготвен и съгласуван с необходимите инстанции работен проект и е издадено Разрешение за строеж. Изпълнителят на поръчката ще извършва строителен надзор на обекта, съгласно изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията и инвеститорски контрол в обем и обхват съгласно проекта на договор.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71520000 Описание: Строителен надзор   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Строителният надзор на обекта трябва да се извършва в обем и обхват съгласно изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията, цялата подзаконова нормативна уредба и проекта на договор. Задълженията на изпълнителя като инвеститорски контрол на обекта са описани в приложението към настоящата покана и регламентирани в проекта на договор.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Летище София, Терминал 2   NUTS: BG411   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Изпълнителят на поръчката да притежава валиден Лиценз за извършване на дейността съгласно чл. 167 от Закона за устройство на територията. Професионалната квалификация на екипа от специалисти, който ще извършва строителния надзор и инвеститорския контрол да бъде съобразен със спесификата на обекта и видовете строително монтажни и инсталационни работи, които ще се извършват.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 20/07/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: "Летище София" ЕАД предоставя достъп по електронен път до Приложение към поканата, което може да бъде намерено на интернет адреса на Възложителя (https://www.sofia-airport.bg - виж раздел Профил на купувача/ Публични покани за обществени поръчки) до изтичането на срока на валидност, посочен в раздел ІV от настоящата покана.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 20/07/2012