Обществени поръчки

Архитектурно проектиране - възложител: Община Пловдив

Наименование:Изготвяне на технически проекти за благоустрояване на 8/осем/ броя детски площадки, находящи се на територията на Община Пловдив, район”Северен” Възложител: Община Пловдив Oсн. предмет: Архитектурно проектиране Прогнозна стойност: 15 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2012, 16:30 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Пловдив ,район "Северен", бул.Цар Борис III Обединител 22А, За: Даниела Вълова, България 4003, Пловдив, Тел.: 032 901175, E-mail: plvdiv_severen@abv.bg, Факс: 032 901167 Място/места за контакт: Район "Северен" гр .Пловдив Адрес на профила на купувача: https://www.severen.plovdiv.bg/.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предмет на настоящата поръчка е : Изготвяне на технически проекти за благоустрояване на 8/осем/ броя детски площадки, находящи се на територията на Община Пловдив, район”Северен” • Средствата, предвидени от Възложителя за изпълнение на услугата е на стойност до 15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/ с вкл. ДДС съответно 12 500 лв. /дванадесет хиляди и петстотин лева/ без ДДС; • Обект на поръчката: предоставяне на услуга – изготвяне на технически проекти • Обект на услугата : осем броя детски площадки, находящи се на територията на Община Пловдив, район “Северен” • При изготвянето на проектите участниците трябва да се съобразяват със заданието за проектиране. • Изисквания към участниците : 1. пълна проектантска правоспособност; 2. валидна полица за застраховка професионална отговорност; 3. водещ проектант– квалифициран ландшафтен архитект – с минимум 5/пет/години проектантски опит; 4. Списък проектирани обекти – минимум 5/пет/паркоустойствени проекти на обществени публични пространства за последните три години Разплащането по договора ще бъде извършено след осигурено финансиране от община Пловдив и постъпване на средствата по сметката на район "Северен".   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71220000 Описание: Архитектурно проектиране   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: При изготвянето на проектите участниците трябва да се съобразяват със заданието за проектиране. Към всеки технически проект за благоустрояване на всяка детска площадка трябва да се изготви и количествена сметка.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 15000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Район "Северен"- Община Пловдив   NUTS: BG421   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Офертата трябва да има задължително съдържание, а именно : 1. Кратка анотация за лицето, което прави предложението 2. Оферта на участника, изготвена в пълно съответствие с приложения към поканата образец Оферта 3. Когато участникът е вписан в Търговския регистър, следва да представи заверено копие от документа за регистрация или единия идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър; 4. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност, 5. Валидна полица за застраховка професионална отговорност 6. Водещ проектант –квалифициран ландшафтен архитект – с минимум 5/пет/години проектантски опит 7. Списък проектирани обекти – минимум 5/пет/паркоустойствени проекти на обществени публични пространства за последните три години. 8. Техническо предложение за изпълнение на процедурата 9. Ценово предложение, съобразено със осигуреното финансиране - ценовото предложение трябва да е поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата. 10. Срок на валидност на офертата 11. Срок на изпълнение, който срок следва да бъде описан в календарни дни 12. Удостоверение от НАП за липса на задължения към държавата- / заверено от кандидата копие,валидно към момента на подаване на документи за участие/ 13. Удостоверение от Община Пловдив за наличие/липса на задължения към Община Пловдив - / заверено от кандидата копие,валидно към момента на подаване на документи за участие/   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 1. Цена - 65% 2. Срок за изпълнение - 35% Максималният брой точки е 100.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 20/07/2012, 16:30   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Район "Северен" предоставя достъп по електронен път до допълнителна информация, съдържаща "Условия и указания", "Задание на Възложителя " и "Образци", които може да намерите на интернет адрес на възложителя https://www.severen.plovdiv.bg/ в рубрика " Профил на купувача”. Допълнителна информация и разяснения може да бъде получена в район "Северен" бул.Цар Борис III Обединител 22А и на телефон 0885222192.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 20/07/2012