Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи на инсталации - възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив

Наименование:РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОВК НА АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ГР. ПЛОВДИВ”. ОБЕКТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РЕМОНТИРАТ СА ПОДРОБНО ОПИСАНИ В ПРИЛОЖЕНАТА КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАДТИЕ КСС.   Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на инсталации Прогнозна стойност: 10 500 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/07/2012, 14:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. "Менделеев" №12, За: Венелин Цеков, България 400, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396 Място/места за контакт: гр. Пловдив, бул. "Менделеев" №12 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.au-plovdiv.bg. Адрес на профила на купувача: https://www.au-plovdiv.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: "РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОВК НА АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ГР. ПЛОВДИВ”. ОБЕКТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РЕМОНТИРАТ СА ПОДРОБНО ОПИСАНИ В ПРИЛОЖЕНАТА КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАДТИЕ КСС.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45300000 Описание: Строителни и монтажни работи на инсталации   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Съобразно посоченото в документацията, публикувана на интернет адреса на профила на купувача   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 10500 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Град Пловдив   NUTS: BG421   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ СА ПОСОЧЕНИ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПУБЛИКУВАНА НА ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 23/07/2012, 14:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика с офертата участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, и по възможност факс и адрес на електронна поща, както и предмета на публичната покана, за която подава оферта. След изтичане на срока за подаване на оферти, постъпилите оферти се разглеждат, оценяват и класират от комисия, назначена от Възложителя, като за изпълнител на договора се определя участникът, чиято оферта отговоря на така определените изисквания и e предложил най-ниска обща цена за изпълнение на предмета на поканата. С участника, определен за изпълнител, се сключва писмен договор, образеца на който е публикуван в профила на купувача. При сключване на договора определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП, както декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 22/07/2012