Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях - възложител: Община Омуртаг

Наименование:Рехабилитация на обществени зелени площи – парк в местността “Парка”, гр. Омуртаг Възложител: Община Омуртаг Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Прогнозна стойност: 928 102 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16.08.2012 г., 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Омуртаг: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Община Омуртаг, ул. "Александър Стамболийски" № 2 а, За: Нуршен Юмерова Салиева - Директор на Дирекция "ИП", Република България 7900, Омуртаг, Тел.: 0605 63540, E-mail: op_omurtag@mail.bg, Факс: 0605 63502 Място/места за контакт: Нуршен Юмерова Салиева - Директор на Дирекция "ИП" Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и Регионален или местен орган Основна дейност на възложителя Обществени услуги Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и НЕ РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1)Описание II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя “Рехабилитация на обществени зелени площи – парк в местността “Парка”, гр. Омуртаг”. II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Строителство Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите Място на изпълнение: Община Омуртаг Код NUTS: BG334 ІІ.1.3)Настоящото обявление е за Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката Предмет на настоящата обществена поръчка е: «Рехабилитация на обществени зелени площи – парк в местността „Парка”, гр. Омуртаг» и се провежда в изпълнение на Договор № 25/322/00568 от 08.07.2011г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европийския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Поръчката включва две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: «Рехабилитация на обществени зелени площи – парк в местността «Парка», гр. Омуртаг съгласно Договор № 25/322/00568/08.07.2011 г.»; Обособена позиция № 2: «Рехабилитация на обществени зелени площи – парк в местността «Парка», гр. Омуртаг (обслужваща сграда и видеоконтрол на парка), за дейности нефинансирани по Договор № 25/322/00568/08.07.2011 г.». ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45200000 Описание: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация НЕ ІІ.1.8)Обособени позиции ДА Оферти трябва да бъдат подадени: За една или повече обособени позиции ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти НЕ   II.2)Количество или обем на поръчката ІІ.2.1)Общо количество или обем Ориентировъчна стойност на поръчката: 928 102,78 лева, без ДДС. За обособена позиция № 1: 835 330,00 лева, без ДДС За обособена позиция № 2: 92 772,78 лева, без ДДС Прогнозна стойност без ДДС 928102 BGN ІІ.2.2)Опции НЕ ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Продължителност в месеци 12

 продължава...

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции На основание чл. 59, ал. 5, т.2 от ЗОП Възложителят не изисква гаранция за участие. При подписване на конкретен договор изпълнителят представя гаранция за изпълнението на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал в полза на възложителя, съгласно приложения в документацията образец /Приложение № 12/. Когато участникът избере формата на гаранцията да е парична сума, същата следва да се преведе по банкова сметка на възложителя. Срокът на валидност на представената банкова гаранция за изпълнение на договора следва да е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на действие на договора за обществена поръчка. Размерът на гаранциите за изпълнение на договорите е 3 (три) на сто от стойността на договора без ДДС за съответната обособена позиция. Гаранцията трябва да е представена в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на парична гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, при условията и в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат Разплащането ще се извършва по банков път по банкова сметка на Изпълнителя и в съответствие с клаузите на договорите. ІІІ.1.3)Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица Налице е изискване за създаване на юридическо лице, когато избраният изпълнител е обединение на физически и/ или юридически лица. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата подадена от обединението. ІІІ.2)Условия за участие ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: 1. Оферта по образец - Приложение 1 (оригинал). Всяка оферта за участие в процедурата е съгласно приложените в документацията образци и към нея се прилагат: 1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал), подписан от представляващия участника. 1.2. Удостоверение за актуално състояние на участника (заверено от участника копие), удостоверяващо неговата правосубектност или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР. 1.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият 1.4. Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП 1.5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗОП Ще бъде отстранен от участие в процедурата участник, който: - е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; - има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. - има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. - който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 1.6. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 1.7. Декларация за запознаване с условията на поръчката 1.8. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора 1.9. Декларация, че участникът няма да ползва/ще ползва подизпълнител 1.10. Списък с данни за подизпълнители /ако се ползват такива/, както и декларация 1.11.Заверено от участника копие на документ (фактура) за закупена документация за участие; 1.12. Административни данни за участника 2. Документи за доказване на Икономическо и финансово състояние 3. Документи за доказване на Технически възможности 4. Техническо предложение с приложени работна програма и линеен график 5. Предлагана цена с приложени попълнена КСС и Анализни цени за всички позиции в КСС. ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: • Участникът да има оборот от строителство, сумарно за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011) не по-малък от 2 000 000 (два милиона) лева без ДДС. • Участникът трябва да разполага със собствени средства или да има достъп до кредитен ресурс в размер не по-малък от 100 000 (сто хиляди) лева. • Участникът да има сключена застраховка „Професионална отговорност”, която да е валидна минимум 60 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: • Участникът да има оборот от строителство, сумарно за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011) не по-малко от 200 000 (двеста хиляди) лева без ДДС. • Участникът да има сключена застраховка „Професионална отговорност”, която да е валидна минимум 60 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. Минимални изисквания: ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: - Справка за оборота от строителство за последните 3 (три) години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си и заверени копия от счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за последните три счетоводни години (2009, 2010 и 2011), в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си. - Документ, издаден от банка или извлечение от банкова сметка, удостоверяващи че участникът разполага със свободни, оборотни финансови средства или че има осигурен достъп до кредитна линия; - Копие от Застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, на стойност покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж по настоящата поръчка. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: - Справка за оборота от строителство за последните 3 (три) години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си и заверени копия от счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за последните три счетоводни години (2009, 2010 и 2011), в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си. - Копие от Застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, на стойност покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж по настоящата поръчка. ІІІ.2.3)Технически възможности Изискуеми документи и информация: ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: • Участникът да е изпълнил през последните 5 години договор/и, сходни с предмета на настоящата обособена позиция, които да са на обща стойност най-малко равна на прогнозната стойност на обособена позиция 1. За сходни ще се считат договор/и, които съдържат следните видове СМР: Паркоустрояване и благоустрояване (без асфалтиране на пътища и улици), които включват следните части 1.архитектурно-конструктивна, настилки и облицовки; 2.външо художествено осветление; 3.външно водоснабдяване и канализация. При изчисляване на стойността ще се включат само частите от съответния договор, които са сходни с настоящата обособена позиция. Обектите трябва да са завършени преди датата на подаване на офертата от участника. • Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на съответната категория строежи, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да е вписано в съответен регистър на държавата, в която е установен за изпълнение на аналогични видове строителни работи. • Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен в обхват, съответен на обекта на поръчката; • Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен в обхват, съответен на обекта на поръчката; • Участникът да има внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарта OHSAS 18001:2007 или еквивалентен в обхват, съответен на обекта на поръчката. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 • Участникът да има изпълнен/и през последните 5 години договор/и, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, които да са на обща стойност най-малко равна на прогнозната стойност на обособена позиция 2, като Възложителят ще счита за сходни построена/и сгради ниско застрояване в завършен вид, включително присъединителните проводи към сградата. Обектите трябва да са завършени преди датата на подаване на офертата от участника. • Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен в обхват, съответен на обекта на поръчката; • Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен в обхват, съответен на обекта на поръчката; • Участникът да има внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарта OHSAS 18001:2007 или еквивалентен в обхват, съответен на обекта на поръчката. Минимални изисквания: ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: - Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните пет години, в който да са посочени вида на изпълнените части, считани за сходни с предмета на поръчката и тяхната стойност по видове. Списъкът да бъде придружен с копие на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и препоръка/и за добро изпълнение; тези препоръки посочват вида на изпълнените части, стойността на всяка сходна част, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Препоръките да имат изх.№, да бъдат издадени за целите на настоящата поръчка и да се представят в оригинал. - Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя с приложен актуален талон за регистрация за изпълнение на строежите от четвърта група, трета категория. Чуждестранните физически и юридически лица представят еквивалентен документ за вписването в съответен регистър на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с обхват на дейностите, съответстващ на настоящата обществена поръчка. - Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен в обхват, съответен на обекта на поръчката. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. - Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен в обхват, съответен на обекта на поръчката. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда. - Сертификат за въведена система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалентен в обхват, съответен на обекта на поръчката. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Списък на договори от изпълнени СМР, за последните пет години, считани за сходни с предмета на поръчката. Списъкът да бъде придружен с копие на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и препоръки за добро изпълнение; тези препоръки посочват датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. - Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен в обхват, съответен на обекта на поръчката. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. - Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен в обхват, съответен на обекта на поръчката. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда. - Сертификат за въведена система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалентен в обхват, съответен на обекта на поръчката. ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги  

 продължава...

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1)Вид процедура ІV.1.1)Вид процедура Открита   ІV.2)Критерии за оценка на офертите ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите Икономически най-изгодна оферта при: Посочените по-долу показатели: Показател: срок за изпълнение на поръчката; тежест: 40 Показател: цена ; тежест: 60   IV.3)Административна информация ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 09.08.2012 г.  Час: 16:00 Платими документи ДА Цена: 175 BGN Условия и начин на плащане Документацията се заплаща в Дирекция «Местни данъци и такси» срещу издадена служебна бележка от Дирекция «Инвестиционна политика». ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 16.08.2012 г.  Час: 17:00 IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.7)Срок на валидност на офертите Продължителност в дни 90 IV.3.8)Условия при отваряне на офертите Дата: 17.08.2012 г.  Час: 10:00 Място Заседателна зала на Общинска администрация- гр. Омуртаг Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите Упълномощени представители на участниците, представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.   РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка НЕ VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС Мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европийския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 URL: https://www.cpc.bg. VI.4.2)Подаване на жалби Съгласно чл. 120, ЗОП VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби Община Омуртаг, Дирекция "Инвестиционна политика", ул. "Александър Стамболийски" № 2 а, Република България 7900, Омуртаг, Тел.: 0605 63540, E-mail:op_omurtag@mail.bg, Факс: 0605 63502 VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 06.07.2012 г.   ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция «Рехабилитация на обществени зелени площи– парк в местността «Парка», гр. Омуртаг съгласно Договор № 25/322/00568/08.07.2011 г.» 1)Кратко описание Рехабилитацията се изразява в реконструкция на старата алейна мрежа и изграждане на нова такава, изграждане на масивна стоманобетонна ограда с ажурни пана, изграждане на нова ел. инсталация за парково осветление и нова водопроводна мрежа за сезонно измиване на алейната мрежа, изграждане на система за видеонаблюдение, озеленяване, паркоустрояване, парково обзавеждане на алеите, местата за отдих и останалите площадки. Новите алеи следват теренните особености по цялата си дължина. Изгражда се околовръсна алея и се осигурява най- дълъг маршрут за разходки, бягане и колоездене по периферията на парка. Изграждат се и две нови алеи. Всички алеи се изграждат с настилка от неформован естествен камък гнайс с високи естетически качества и издръжливост. Оградата се изгражда по целия периметър на парка с плътно- масивна част и ажурни пана от ковано желязо. Парковата водопреносна мрежа се изгражда с цел сезонно измиване на алеите и поливане на зелените площи. В централната част се изгражда фонтан. Отстраняват се всички стари надземни ел. съоръжения и мрежи и се изгражда изцяло нова ел. инсталация за парково алейно осветление и разполагане на фенери по оградата. Запазва се цялата съществуваща дървесна растителност. Изграждат се значителен брой обособени зони за отдих с интензивно декоративно озеленяване. В зоните с декоративно озеленяване се конструират елементи на парково обзавеждане. Предвижда се изцяло ново парково оборудване- пейки, осветителни тел, кошчета за отпадъци, парапети от ковано желязо. Обособяват се две детски площадки с всички елементи характерни за обзавеждането им- пейки, информационни табели, пясъчници, съоръжения за игра, отговарящи на условията за безопасност. Изграждат се дървесно храстовидни групи, които допълват съществуващите насаждения и внасят разнообразие в парковата композиция. 2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи 3)Количество или обем Съгласно КС и Техническа спецификация, неразделни части от документацията за участие. Прогнозна стойност, без ДДС 835330 валута BGN 4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение Срок за изпълнение в месеци 12   Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 2: «Рехабилитация на обществени зелени площи – парк в местността «Парка», гр. Омуртаг (обслужваща сграда и видеоконтрол на парка), за дейности нефинансирани по Договор № 25/322/00568/08.07.2011 г.» 1)Кратко описание За обслужване на парка и охраната му се изгражда нова едноетажна обслужваща сграда, в която се помещават санитарни възли, помещения за видеонаблюдение и склад за градински инструменти и инвентар. Конструкцията на сградата е монолитна, гредова с носещи стоманобетонови елементи, от тухли с външна топлоизолация. Вътрешните стени и таваните се облицоват с гипсокартон. Покривната конструкция е от дървен материал и битомни керемиди. Захранването със студена вода се осъществява от съществуващ водопровод. Чрез отклонение отпадните битови води от сградата се заустават в изгребна яма. За охрана на парка се предвижда монтирането в сградата на техника за видеоконтрол и видеонаблюдение. Предвижда се изграждане на инсталация за видеонаблюдение, оборудвана с ротационни камери, които обхващат ключови зони от парка. Камерите се монтират на стълбовете за осветление и се управляват от залата за охрана и видеонаблюдение. Стационарните камери са с инфрачервена светлина и обхват до 40 м. от типа ден/нощ с висока разделителна способност. Терена около сградата се облицова и се изгражда метална ограда от ковано желязо. 2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45210000 Описание: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради 3)Количество или обем Съгласно КС и Техническа спецификация, неразделни части от документацията за участие. Прогнозна стойност, без ДДС 92772 валута BGN 4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение Срок за изпълнение в месеци 3