Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пречиствателни станции за битови отпадъчни води - възложител: Община Трявна

Наименование:Инженеринг (проектиране в работна фаза и авторски надзор по изпълнението, изграждане, доставка и монтаж на оборудване с обучение на персонала и пус кане в екплоатация) на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), довеждащ колектор и довеждаща техническа инфраструктура гр. Трявна Възложител: Община Трявна Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пречиствателни станции за битови отпадъчни води Прогнозна стойност: 10 246 355  лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 5.9.2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

    Източник: Tenders Electronic Daily

BG-Трявна: Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

2012/S 132-219343

Обявление за поръчка

Строителство

Директива 2004/18/ЕО Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт Община Трявна ул. "Ангел Кънчев" № 21 Място/места за контакт: арх. Люция Декова 5350 Трявна БЪЛГАРИЯ Телефон: +359 67762496-121 Адрес за електронна поща: obtryavna@unicsbg.net Факс: +359 67762149 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган : https://www.obtryavna.org Адрес на профила на купувача: https://www.obtryavna.org Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт I.2)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.3)Основна дейност Общи обществени услуги I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не Раздел ІІ: Обект на поръчката II.1)Описание II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: "Инженеринг (проектиране в работна фаза и авторски надзор по изпълнението, изграждане, доставка и монтаж на оборудване с обучение на персонала и пус кане в екплоатация) на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), довеждащ колектор и довеждаща техническа инфраструктура гр. Трявна". II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите Строителство Проектиране и изпълнение Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: град Трявна. код NUTS BG322 II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП) Обявлението обхваща обществена поръчка II.1.4)Информация относно рамковото споразумение II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите Обект на поръчката са: 1.Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води за територията на град Трявна; 2.Изграждане на довеждащ колектор до пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Трявна; 3.Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до ПОСВ. Инженеринговите дейности включват: — Преглед и анализ на наличната проектна документация, — Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен проект“, — Съгласуване на проектите, — Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство, — Получаване на разрешение за строеж, — Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Трявна, довеждащ колектор и съпътстващата техническа инфраструктура, доставки на машини и съоръжения, автоматизация, единични и комплексни изпитания, замервания и предаване на обекта, — Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, — Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект, — Обучение на персонала и подпомагане на въвеждането в експлоатация на ПСОВ, — Проби след завършване съгласно Гаранцията на технологичния процес, — Въвеждане на обекта в експлоатация, — Период за съобщаване и отстраняване на дефекти. II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV) 71240000, 45252100, 45232400, 71631000, 42996000, 42961200, 80511000 II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не II.1.8)Обособени позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не II.1.9)Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти: не II.2)Количество или обем на поръчката II.2.1)Общо количество или обем : Предмет на откритата процедура за възл. на общ. поръчка е „Инженеринг (проектиране в работна фаза и авторски надзор по изпълнението, изграждане, доставка и монтаж на оборудване с обучение на персонала и пускане в експлоатация) на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), довеждащ колектор и довеждаща техническа инфраструктура гр. Трявна“. Обект на поръчката са: 1. Изграждане на ПСОВ за територията на град Трявна; 2. Изграждане на довеждащ колектор до ПОСВ гр. Трявна; 3. Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до ПОСВ; Инженеринговите дейности включват: Преглед и анализ налична проектна док., в Приложение №3, както и привеждането и в съотв. с действащите норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите норм. актове; Изготвяне инвест. проекти - фаза „работен проект“, съгл. Наредба № 4 от 21.5.2001 г., ЗУТ и подзаконовите норм. актове; Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експл. др-ва и институции; Получаване на всички необх. становища и разрешения съгласно бълг. законодателство; Получаване на разрешение за строеж,, въз основа на одобрен технически и/или работен инвест. проект в съотв. с чл. 148 от ЗУТ, вкл. на обособени етапи (подобекти), съгласно чл. 152, ал. 2 от ЗУТ и закон. започване на стр-ството; Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Трявна, довеждащ колектор и съпътстващата техническа инфраструктура, доставки на машини и съоръжения, автоматизация, единични и комплексни изпитания, замервания и предаване на обекта с констативен акт „Образец 15” и Протокол за 72- часова проба „Образец 17”. Авторски надзор по ЗУТ, техни. решения, доработки., технолог. контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация. Изготвяне на екзек. документация, в съответствие със ЗУТ и кадастрални заснемания на целия обект, съгласно чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър; Обучение на персонала, осигуряване на ръководства по поддръжка и експлоатация, контрола на настройките, измервателните системи и уреди и подпомагане на въвеждането в експлоатация на ПСОВ; Проби след завършване съгласно Гаранцията на процесите; Въвеждане на обекта в експлоатация с Протокол - Образец 16 и Разрешение за ползване; Период за съобщаване и отстраняване на дефекти, наблюдение на пречиствателните процеси, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на ПСОВ гр. Трявна. В инвест. проектиране се включват: — Раб. проектиране, — Съглас., одобряване на стр. доку. и получ одобрения и разр. актове. В СМР се включват: — Организ. стр. площадки, — Изготвяне раб. док.: ПОИС, план – график, ПБЗ, ПООС и ПУКК, екзек., доклади и прил, — Стр. работи, дост. м-ли; - Доставка и монтаж технол. обор, — Обучение и докум.за експлоатацията, — Тестове, инспект., пускови, проби, експертизи за въвеждане в експлоатация, — Наблюдениер контрол, поддръжка и отстр. дефекти за догов. срок. Авторския надзор включва: Техн. контрол; Раб. решения и указания;изготвяне екзекутивна док., кадастр. заснемания и съдействие за въвеждане в експлоатация. Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 10 246 355 BGN II.2.2)Информация относно опциите Опции: не II.2.3)Информация относно подновяванията II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение Продължителност в месеци: 18 (считано от датата на възлагане на поръчката)  

продължава...

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация III.1)Условия във връзка с поръчката III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции: 1. Гаранция за участие: Участникът следва да представи с офертата и документ за внесена/учредена гаранция за участие в откритата процедура в размер на 102 000,00 BGN без ДДС. Гаранцията за участие в откритата процедура трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: — гаранция за участие под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на община Трявна: Банка: ДСК ЕАД- клон Трявна, гр. Трявна, ул. Ангел Кънчев № 36. IBAN: BG81STSA93003304591237. BIC: STSABGSF. — оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на възложителя по образец и със срок на валидност - срока за валидност на офертите. Участникът може да представи банкова гаранция и по образец на банката, стига тя да съдържа цялата информация от образеца. Гаранциите за участие в откритата процедура се задържат и освобождават по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП; 2. Гаранция за изпълнение: Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от стойността на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: — гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на община Трявна: Банка: ДСК ЕАД- клон Трявна, гр. Трявна, ул. Ангел Кънчев № 36, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA. IBAN: BG81STSA93003304591237. BIC: STSABGSF. — оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя по образец и със срок на валидност, най-малко 360 (триста и шестдесет) календарни дни, считано от датата на Сертификата за окончателно завършване. Участникът може да представи банкова гаранция и по образец на банката, стига тя да съдържа цялата информация от образеца. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в съответствие с условията на проектодоговора. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора са за сметка на участника съответно на определения изпълнител. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие. Възложителят освобождава гаранциите за участие и за изпълнение на договора без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат: Обществената поръчка е по проект, финансиран от Кохезионния фонд на ЕС и правителството на Р Б-я чрез ОПОС 2007 - 2013 г., вкл. собствен принос от Община Трявна. Максималният финансов ресурс на Възложителя за поръчката е 10 246 355,00 BGN без ДДС, както следва: — За проектиране в работна фаза - не повече от 368 000,00 BGN без ДДС, — За строително монтажни работи и оборудване за изграждане на: Пречиствателна станция за отпадъчни води, Довеждащ колектор, Довеждаща техническа инфраструктура. — в размер на не повече от 9 833 355,00 BGN без ДДС, включващо и непредвидените разходи в размер до 10 % (десет) процента от проектната стойността за СМР, но не повече от 384 000,00 без ДДС, — За авторски надзор - не повече от 45 000,00 BGN без ДДС. Заплащането на строителните и монтажни работи предмет на настоящата обществена поръчка ще се извършва по следната схема: 1. В 60 (шестдесет) дневен срок от деня на откриване на строителната площадка (Протокол „Образец 2 и/или Образец 2а“), съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) възложителят превежда на изпълнителя авансово 15 % (петнадесет на сто) от Цената за изпълнение на Договора, без ДДС, след представяне на неотменима и безусловна банкова гаранция, покриваща пълния размер на аванса, предварително одобрена от възложителя и фактура на стойност, равна на стойността на исканото авансово плащане и начислен ДДС. Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на пропорционални суми в размер на 25 % (двадесет и пет на сто) от сумата по аванса от плащанията към изпълнителя, до размера на полученото Авансово плащане; 2. Междинните плащания: — На изпълнителя се заплаща за съответното количество извършена от него работа, съгласно утвърдените разбивки и посочените в количествено-стойностната сметка, единични цени за всяка позиция, — Доклад за извършените работи, изготвен от строителния надзор с приложени към него документи – надлежни доказателства за количеството и качеството на извършваните видове работи, — Междинен сертификат за изпълнените работи, съставен от изпълнителя и одобрен от строителния надзор и възложителя, — Данъчна фактура, която се издава от изпълнителя след одобряването на сертификата от страна на възложителя, — Първото междинно плащане се извършва при реализиране на поне 15 (петнадесет) на сто от Цената за изпълнение на Договора. Всяко следващо плащане трябва да е не по-малко или равно на 15 % от Цената за изпълнение на договора, — Междинните плащания се извършват в срок до 90 (деветдесет) дневен срок от дата на утвърждаване на Междинния сертификат, — Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 75 % (седемдесет и пет на сто) от стойността на Договора, — Остатъкът от сумите по Междинните сертификати и по Сертификата за съществено завършване се изплаща на изпълнителя в 150 /сто и петдесет /дневен срок, считано от датата на Сертификата за съществено завършване; 3. Окончателното плащане ще е сумата, равна на разликата между стойността на договора между възложителя и изпълнителя и общата сума от авансовото и междинните плащания. От него се приспадат всички неустойки, обезщетения и други дължими от изпълнителя суми за стойността, с която надвишават внесената гаранция за добро изпълнение. III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката: Когато участникът е обединение (консорциум), участниците в обединението следва да сключат договор/споразумение помежду си- нотариално заверено. 1. Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират: — че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на настоящата обществена поръчка, — че член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението, — че изпълнението на обществената поръчка, включително плащанията, са отговорност на упълномощения член на обединението/консорциума, и, — че обединението/консорциума е създадено със срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на обществената поръчка, — че всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за качественото изпълнение на обществената поръчка, до края на гаранционния срок съгласно подписания договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението / консорциума; 2. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението при изпълнението на настоящата обществена поръчка. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата; 3. Когато участникът е обединение/консорциум, но не представи договора/ споразумението за създаването на обединението, или в представения договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на посочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. III.1.4)Други особени условия Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не III.2)Условия за участие III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Документи за подбор (Плик №1): 1.Копие от док. за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ, а за физ. лице - копие от док. за самоличност. Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият (ориг. или нотар. зав. копие). Чуждестранните участници представят тези докум. и в официален превод; 2.Докум., удостоверяващ представянето на гаранция за участие в откритата процедура; 3.Документ за закупена документация; 4.Доказателства за икон. и фин. състояние на участника по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в настоящото обявление; 5.Доказателства за технич. възможности и квалиф. на участника по чл.51 от ЗОП, посочени от възложителя в настоящото обявление; 6.Деклар. за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 букви а), б), в), г), д) и ал.2,т.2 - относно дейности за инвест. проектиране и строителство, т.2а и т. 5 от ЗОП; 7.Деклар. за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.2 и т.3 и ал.2,т.1,т.3 и т.4 от ЗОП; 8.Деклар. за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.5 от ЗОП; 9.Деклар. от подизпълнител; 10.Деклар. по чл.56,ал.1,т.11 от ЗОП; 11.Деклар., че участникът е запознат с условията на строит. площадка и инвест. проект, както и с обстоятелствата, които биха повлияли на технич. му предложение; 12.Деклар. за приемане клаузите на проекта на договора; 13.Нотар. заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с възложителя не е негов представител по закон; 14.Списък на докум., съдържащи се в офертата, подписан от участника. (Списъкът се поставя веднага след офертата). Участникът може да представи и други документи, доказващи иконом. и фин. му състояние, и технич. и профес. му възможности за изпълнение на общ. поръчка. Предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 2): 1. Предложение за изпълнение на поръчката по образец. Предложението следва да съдържа най-малко: — гаранция за технологията с попълнени от участника количествени показатели (консум. на реагенти и ел.енергия) за експлоатац. разходи, — - технол-строит. програма, вкл. линеен график на дейностите за изпълнение на поръчката, вкл. описание на организацията на работата по реализиране предмета на поръчката разпределението на ресурсите и работ. сила, последователност на дейностите, етапност и срокове за започване и приключване на отделните етапи. (сроковете се посочват в календарни дни), — материали и оборудване, изчерпателна информация за вида на основните материалите и съоръженията, производителите и доставчиците, както и декларации за произход и/или сертификати за произход; - срок за изпълнение на поръчката – не повече от 18 месеца и не по-малко от 14 месеца. Срокът за изпълнение на поръчката е максимум 18 (осемнадесет) календарни месеца. Изпълнителят ще има отговорности и през следващите минимум 12 (дванадесет) календарни месеца, които са период за съобщаване и отстраняване на дефекти; Предложението за изпълнение на поръчката следва да бъде подписана от лицето, което управлява и представлява участника по закон или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно да подпише ценовото предложение; Предлагана цена (Плик № 3): Ценовото предложение на участника се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“, наименованието на участника и се попълва по приложения към документацията образец, подписва се от лицето, което управлява и представлява участника по закон или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно да подпише ценовото предложение. В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи за материали, съоръжения, транспорт, трудови възнаграждения и други разходи, които участникът предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка; Ценовата оферта трябва да съответства на предложението за изпълнение на обществената поръчка;Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в каквато и да е форма извън този плик. III.2.2)Икономически и финансови възможности Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Копие от застраховката/ите за професионална отговорност на участника, съгласно чл. 171 ал. 1 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (ПМС №38/2004) и с лимит на отговорност, съответстващ на строежа минимум втора категория, като включва задължително: Професионална застраховка за инвестиционното проектиране; Застраховка за строителството. Застрахователната полица трябва да е със срок на валидност не по-малък от срока на валидност на офертата и/или Участникът да декларира, че при спечелване на поръчката този срок ще бъде продължен до изпълнението на Договора. — Когато участникът предвижда подизпълнители изискванията по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие, — Ако участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискванията по чл. 171 ал. от ЗУТ; 2. Копие от баланса и отчета за приходите и разходите, както и справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство (приложение към Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия) на участника за последните 3 /три/ години (2009, 2010 и 2011 г.) оформени съгласно ЗС, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 3. Информация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот и за оборота от строителство на обекти, сходни с предмета на поръчката за 2009г., 2010г. и 2011г. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, подписана от представляващия участника. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ; 4. Удостоверение от банка за достъп до гарантирана неотменима кредитна линия на участника, в размер на не по-малко от 5 000 000 (пет милиона) BGN – издадено не по-рано от 1 (един) месец преди датата на отваряне на офертите в настоящата процедура - оригинал; Изисквано минимално/ни ниво/а: По т.1. Застраховката за професионална отговорност да покрива минималната застрахователна сума за вида строеж, обект на поръчката. По т.2 и т.3 Участникът трябва да има оборот общо за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.), в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 30 000 000,00 BGN (тридесет милиона лева), в т.ч. оборот от обекти за строителство – ново изграждане/реконструкция на ПСОВ и колектори не по-малко от 10 000 000,00 BGN (десет милиона лева) без ДДС и за проектиране за ново изграждане/реконструкция на ПСОВ и колектори не по-малко от 300 000,00 BGN (триста хиляди лева) без ДДС. Когато участникът е обединение/консорциум, изискването е за обединението/консорциума като цяло. По т.4. Участникът следва да има достъп до кредитна линия или друга приемлива форма на разполагаеми средства в размер не по-малък от 5 000 000,00 (пет милиона) BGN. Когато участникът е обединение/консорциум, изискването е за обединението/консорциума като цяло. III.2.3)Технически възможности Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Валидно удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) на участника за изпълнение на строително-монтажни работи за четвърта група строежи от втора категория, допускаща по закон изпълнението на обекти от вида, предмет на тази обществена поръчка. В случай на участие на чуждестранните лица възложителят ще приеме за участие в процедурата и еквивалентен документ, издаден от съответния компетентен орган от държавата, в която е установен или представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгл. националния му закон; 2. Копие от валиден сертификат ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството. (заверено от участника копие); 3. Копие от валиден сертификат по ISO 14001:2004 за опазване на околната среда (заверено от участника копие); 4. Копие от валиден сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството (заверено от участника копие); Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. 5. Списък на основните договори със същия или сходен предмет на настоящата обществена поръчка, изпълнени от участника през периода 2007 г. – 2011 г. с посочен предмет на договора, стойност, срокове за изпълнение, и възложители. За доказване на изискванията на настоящата документация, участниците трябва да представят доказателства от които да е видно изпълнението на ПСОВ, както и колектори, стойността на обекта и приемането му от възложителя/въвеждането му в експлоатация. Участникът сам избира вида и обема доказателства, но същите трябва недвусмислено да доказват изпълнението на определените изисквания; 6. Справка за проектантския и инженерно-техническия състав, определен за изпълнението на обществената поръчка, придружена с професионални биографии на експертите, дипломи, сертификати, удостоверения или други документи, удостоверяващи необходимата квалификация и документи, доказващи, че ще са на разположение за изпълнението на поръчката; 7. Списък на техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, и съответните доказателства (заверени с подпис и печат от участника) за основанието на което ползва тази техника - собственост, наем, лизинг и други. Изисквано минимално/ни ниво/а: По т.1.Участниците трябва да бъдат вписани в ЦПРС и да има издадено валидно удостоверение от КС за четвърта група строежи от втора категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 4.2.1 от ПРВВ на ЦПРС или за по-висока категория строежи. Срокът на валидност на удостоверението да е не по-малък от срока на валидност на офертата и/или Участникът да декларира, че при спечелване на поръчката този срок ще бъде продължен до изпълнението на Договора. По т.2,3,4 и 5.Участникът да притежава следните сертификати: ISO 9001:2008;ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007. Когато участникът е обединение/консорциум, изискването е за обединението/консорциума като цяло. По т.5. Участникът да има опит в проектирането и изграждането, вкл. инженерингово изпълнение на ПСОВ през последните 5 год. (2007г.-2011г.). Участникът да има успешно изпълнен мин. 1 договор за работно проектиране на ПСОВ над 10 000 е.ж. през последните 5 год. (2007 г. – 2011 г.).Участниците трябва да имат успешно изпълнена като главен изпълнител на СМР и въведена в експл. най-малко 1 ПСОВ за агл. с над 10 000 е.ж. през последните 5 год. (2007г.- 2011г.). Участниците да имат успешно изпълнен и въведен в експлоатация в рамките на последните 5 год. (2007г.- 2011г.) не по-малко от 1 договор за инженеринг на обекти с предмет подобен на обекта на поръчката (стр-во на нови и/или рехабил. на ПСОВ и колектор.). Договори в процес на изпълнение (без получено Разрешение за ползване) няма да бъдат отчитани. По т.6.Участникът да разполага с проектантски и инж. персонал, отговарящи, както следва: Ръководителя на екипа-висше „маг.“ стр. инж. ВК/ХС/ХТС/ССС/ПГС или еквив. образ.,5 г. проф. опит у-ние инфр. проекти ВК мрежи и ПСОВ;Ръководител проектантски екип-с изискванията към проект. екип,10г. проф. опит проектиране воден сектор, ръков. проект. екип на инвест. проекти на миним. 3 ообекта подобни с този на ОП (стр-во нови/рехабил.ПСОВ и колектор);Главен техн. ръководител -висше „маг.“ стр. инж. ВК/ХС/ХТС/ССС/ПГС или еквив. образ.,10г. проф. опит стр-во инфр. проекти на водни обекти или ВК мрежи;Трима технич. ръководители СМР за: „площадка ПСОВ“,„довеждащ колектор“, „довеждаща инфраструктура“, висше „маг.“ стр. инж. ВК/ХС/ХТС/ССС/ПГС или еквив. образ., 5г. проф. опит вкл. 3 г. като техн. р-л СМР или на 3 обекта подобни с ОП; Ръководител „технология и оборудване“,висше „маг.“, инж. „Автом., информ. и упр. техника“ или стр. инж. ВиК,/ХС/ХТС/ССС/ПГС или еквив. образ.,3 г. проф. опит проект.и/или изпълн. технол. обор. за пречистване води,1 реализиран проект за оборудване на ПСОВ пуснат в експл.;Експерт - контрол на качеството: висше „маг.“ стр. инж. или еквив. образ.,3 г. проф. опит свързан с контрол на качеството на СМР,удост./ серт. за вътр. одитор по качество;Координатор по безопасност и здраве-2 г. опит като координатор по БЗ, удост. за Координатор БЗ в стр-вото по Наредба 2/ МРРБ; За проектантския екип - най-малко 1 проектант за всяка специалност с: пълна и валидна проект. правоспособност,проф. застраховка, съотв. на строеж II категория, проф. опит мин. 10 години; 2 водещи проектанти от проектантският екип с изискванията към проект. екип и: Водещ проектант ПСОВ: 10 г. проф. опит проектиране ПС/ технология пречистване води, 2 одобрени инв. проекта за ПСОВ и 1 проект за ПСОВ за над 10 000 ек.ж реализ. и въведен в експл. .; Водещ проектант „техническа инфраструктура“, 10 г. проф. опит проектиране на техн. инф-ра – ВиК/пътна, 2 одобр. инв. проекта и 1 въведен в експл. обект за изгр./рехабилитация на техн. (инфр.) мрежи; По т.7. Участникът да разполагат мин. следната строителна механизация и оборудване, необходими за точното и качествено изпълнение на обявената поръчка: Верижен багер с обем на кофата 1,2 куб.м.-2 бр.;Мини челен товарач-5 бр.;Комбиниран багер с хидравличен чук -2 бр.;Машина за челно заваряване на тръби-2 бр.;Самосвали -6 бр.;Валяк траншеен-1 бр.;Трамбовки-3 бр.;Автокран-1 бр. III.2.4)Информация относно запазени поръчки III.3)Специфични условия за поръчки за услуги III.3.1)Информация относно определена професия III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата  

продължава...

Раздел ІV: Процедура IV.1)Вид процедура IV.1.1)Вид процедура Открита IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога IV.2)Критерии за възлагане IV.2.1)Критерии за възлагане Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии 1. ТО - оценка на техническата оферта. Тежест 60 2. ФО - оценка на финансовата оферта. Тежест 35 3. СИ - срок за изпълнение на предмета на договора. Тежест 5 IV.2.2)Информация относно електронен търг Ще се използва електронен търг: не IV.3)Административна информация IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган: IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка не IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 24.8.2012 - 17:00 Платими документи: да Цена: 85 BGN Условия и начин на плащане: Документацията за участие в откритата процедура се получава всеки работен ден в рамките на работното време на общинската администрация (от 8:00 часа до 17:00 часа) от стая №102, срещу представена квитанция за платена сума от 85,00 BGN - невъзстановими, внесени на касата в „Центъра за услуги и информация на гражданите" лично от участника или от упълномощен от него представител или по банков път на следната сметка на възложителя: Банка: ДСК ЕАД гр. Трявна. IBAN: BG31STSA93008411029000. Код за плащане: 447000. BIC: STSABGSF. Съгласно чл.28, ал.6 от ЗОП документацията за участие може да се закупува до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите или заявленията. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. Документацията се закупува от участника или от негов упълномощен представител. Документацията може да бъде изпратена на участниците в процедурата по куриер за тяхна сметка. IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 5.9.2012 - 17:00 IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Други: Български. IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата в дни: 180 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата) IV.3.8)Условия за отваряне на офертите Дата: 10.9.2012 - 14:00 Място: Зала № 403 в сградата на общинска администрация Трявна. Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Участниците в процедурата, техни упълномощени представители и средствата за масово осведомяване. Раздел VІ: Допълнителна информация VI.1)Информация относно периодичното възлагане VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Проект DIR-510111161-1-23, Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – град Трявна и довеждащ колектор“ по договор за безвъзмездна помощ DIR-510111161-С001 от 21.9.2011 г., финансиран от Кохезионен фонд на Европейския съюз и правителството на Р България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013. Процедурата, по която се реализира настоящият проект е с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”. VI.3)Допълнителна информация VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията бул. Витоша № 18 1000 София БЪЛГАРИЯ Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070 Интернет адрес: https://www.cpc.bg Факс: +359 29807315 VI.4.2)Подаване на жалби Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Настоящето подлежи на обжалване на в 10-дневен срок, считано от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна, съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП. Срокът за обжалване на решението по чл.120, ал.5, т.1 тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; документацията не е публикувана едновременно с обявлението; документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3. VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби Община Трявна, лица за контакт: Елена Колева - юрист и Вероника Димиева - младши юрисконсулт ул. "Ангел Кънчев" № 21 5350 Трявна БЪЛГАРИЯ Адрес за електронна поща: obtryavna@unicsbg.net Телефон: +359 67762496-113/225 Интернет адрес: https://www.obtryavna.org Факс: +359 67762149 VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление: 10.7.2012