Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации - възложител: СОУ"Христо Проданов" гр. Карлово

Наименование:Ремонтни строително- монтажни работи в сградата на СОУ „Христо Проданов” Възложител: СОУ"Христо Проданов" гр. Карлово Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации Довършителни строителни работи Работи по полагане на мазилка Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24/07/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Карлово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СОУ"Христо Проданов" гр. Карлово, ул."Генерал Скобелев" №8, За: Мариана Маринова, България 4300, Карлово, Тел.: 0335 96771, E-mail: sou_prodanov@abv.bg, Факс: 0335 96771 Място/места за контакт: СОУ "Христо Проданов" гр. Карлово Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: https://sou-prodanov.com. Адрес на профила на купувача: https://sou-prodanov.com.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Ремонтни строително- монтажни работи в сградата на СОУ „Христо Проданов” в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 : „Основен ремонт на отоплителната инсталация на западно крило на сградата, физкултурен салон и плувен басейн”.Обособената позиция включва два подобекта: Подобект № 1 „ Западно крило на сградата на СОУ „Хр. Проданов” гр. Карлово и Подобект № 2 „ Плувен басейн и физкултурен салон” Ремонтът на отоплителната инсталация за подобект № 1 включва: смяна на съществуващите отоплителни тела с алуминиеви радиатори в класните стаи и с вентилконвектори в коридорите. Ремонтът на отоплителната инсталация за подобект № 2 включва: смяна на съществуващите отоплителни тела с алуминиеви радиатори; подмяна на вертикалните тръбопроводи. Изискванията на възложителя към предмета на поръчката са подробно описани в Изисквания на възложителя и указания към участниците, които могат да бъдат намерени на посочения интернет адрес. Количествата и видовете строително-монтажни работи, предмет на поръчката са описани в количествена сметка, която е неразделна част от настоящата покана и може да бъде намерена на посочения в поканата интернет адрес. Обособена позиция № 2: "Текущ ремонт на физкултурен салон” включва: изкърпване на вътрешни варови мазилки по тухлени стени, гипсова шпакловка по стени и тавани, боядисване с латекс двукратно, изстъргване на боя от тавани, блажна боя по дървени повърхности двукратно, допълнителна тухлена зидария за прегради, подробно описани по видове и количества в количествена сметка,която е неразделна част от настоящата покана и може да бъде намерена на посочения в поканата интернет адрес.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45331000, 45400000, 45410000 Описание: Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации Довършителни строителни работи Работи по полагане на мазилка   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Вида и количеството на ремонтните строително-монтажни работи е съгласно приложената количествена сметка за всяка обособена позиция, които могат да бъдат намерени на посочения в поканата интернет адрес.Максималната прогнозна стойност на обществената поръчка по обособени позиции е както следва: За Обособена позиция № 1- стойността се ограничава до 69000 лв. с включен ДДС За Обособена позиция № 2- стойността се ограничава до 8000 лв. с включен ДДС.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: СОУ "Христо Проданов"гр. Карлово ул."Генерал Скобелев" № 8   NUTS: BG421   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Участниците да имат опит в извършване на подобен вид поръчки. 2. Участниците трябва да притежават технически възможности и персонал за изпълнение на поръчката. 3. Участниците да бъдат регистрирани в Централния професионален регистър на строителя за дейностите, посочени в предмета на поръчката 4. Участниците да имат валидна застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл.171 от ЗУТ 5. Участниците да са регистрирани в Регистъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност за дейностите, посочени в предмета на поръчката /отнася се само за участниците за обособена позиция № 1/ Изисквания към офертата: Офертата на кандидата следва да е изготвена в пълно съответствие с приложения образец и да съдържа: 1. ЕИК на участника или данни за лицето, което прави предложението 2. Техническо предложение- по образец 3. Ценово предложение- по образец, в което участникът да предложи: І. Обща стойност за поръчката, включваща сбора от остойностяването на видовете работи в приложената количествена сметка с ДДС за съответната обособена позиция ІІ. Елементи на ценообразуване, използвани при подготовка на офертата, които ще послужат за ценообразуването на допълнителните видове СРР 1. Часова ставка ……. лв./час 2. Допълнителни разходи върху труд ..........% 3. Допълнителни разходи върху ме анизация ……. % 4. Доставно-складови разходи ……. % 5. Печалба ……. % Изискуеми документи: 1. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР 2. Заверено от участника копие от удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя /Камара на строителите в България/ за дейностите, посочени в предмета на поръчката. 3. Заверено от участника копие от застрахователна полица за валидна застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл.171 от ЗУТ 4. Заверено от участника копие от Удостоверение за вписване в Регистъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност за дейностите посочени в предмета на поръчката /отнася се само за участниците за обособена позиция № 1/ 5. Декларация за съгласие от подизпълнителя/подизпълнителите за участие в обществената поръчка;/ако участникът предвижда участието на подизпълнител/ли/ /по образец/ 6. Декларация по чл.56, ал.1, т.11от ЗОП /по образец/ 7. Техническо предложение /по образец/ 8. Ценово предложение /по образец/ 9. Количествено-стойностна сметка /по образец/ за обособената позиция, за която кандидатът участва Изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката и указания за подготовка на офертата са посочени в Изисквания на възложителя и указания към участниците, които са неразделна част от настоящата покана имогат да бъдат намерени на посочени интернет адрес на възложителя.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 24/07/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Неразделна част от настоящата покана са: Изисквания на възложителя и указания към участниците, проект на договор, количествена сметка за всяка обособена позиция и следните образци: декларация за съгласие от подизпълнителите за участие в обществената поръчка;/ако участникът предвижда участието на подизпълнител/ли/, декларация по чл.56, ал.1, т.11от ЗОП, техническо предложение, ценово предложение, количествено-стойностна сметка , които могат да бъдат намерени на адреса, посочен в настоящата покана. Съдържанието на офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик, надписан с данните на подателя, предмета на поръчката и обособената позиция, за която се отнася офертата. Пликът с офертата съдържа два отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 1. плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят Техническото предложение и документите по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от раздел Изискуеми документи от настоящата покана; 2. плик № 2 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника- документите по т. 8 и т.9 от раздел Изискуеми документи от настоящата покана. Офертите се подават в канцеларията на СОУ"Христо Проданов" гр. Карлово ул."Ген.Скобелев" № 8 всеки работен ден от 8,30 ч. до 16,00 ч. в срока, посочен в настоящата покана.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 24/07/2012