Обществени поръчки

Работи по ремонт на пътища - възложител: Община Бяла Слатина

Наименование: Ремонт на общинска пътна мрежа Възложител: Община Бяла Слатина Oсн. предмет: Работи по ремонт на пътища Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24/07/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68, За: Димитър Боянов Стоянов, Р България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882127, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914 Място/места за контакт: гр. Бяла Слатина, ул. "Климент охридски" №68 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com. Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Поръчката е за възлагане на ремонт на път ІV – VRC -1014,/Соколаре – Тлачене/ от км 0+000 до 15+800 и път ІV – VRC 1011/Търнава – Галиче/ от км 0+000 до км 10+000”. 1. Път ІV – VRC -1014,/Соколаре – Тлачене/ от км 0+000 до 15+800 се намира извън регулация. Отклонение от път ІІ-13/Плевен – Враца/. Пътят е с ширина 7 метра и дължина 15 800 метра. През 2011 г. е направен частичен ремонт /изкърпване/ на участъка от с. Комарево до с. Тлачене от км 8+000 до км 12+600. Необходимо е да се продължи възстановяването на компрометираните участъци от пътя, като се извърши изкърпване на асфалтобетоновата настилка. 2. Път ІV – VRC 1011/Търнава – Галиче/ от км 0+000 до км 10+000 се намира извън регулация, отклонение от път ІІІ-133/Бяла Слатина – Лом/. Пътят е с ширина 6 метра и дължина 10 000 метра. На пътят не е правен ремонт от 2008 година, в следствие на което на места от пътното платно липсва голяма част от износващия слой и са се получили големи деформации на пътната настилка с дълбочина повече от 5-6 см. Необходимо е да се възстановят нарушените участъци от пътя, като се извърши фрезоване, изкърпване на асфалтобетонната настилка, както и полагане на асфалтобетон плътна асфалтова смес - машинно. Прогнозната стойност на поръчката е 87 417 лв. без ДДС.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45233142 Описание: Работи по ремонт на пътища   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 25,8 км.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 87417 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Община Бяла Слатина   NUTS: BG313   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Основни дейности, включени в предмета на поръчката: • Почистване сервитута на пътя от дървета с дебелина d<10 см и храсти, включително извозване на депо. • Ръчно изкърпване на асфалтобетон плътна смес на тон – 4,6 и 8 см., в което да са включени следните операции: - машинно изрязване(фрезоване) на повредената асфалтова настилка до здрава повърхност в квадратни или правоъгълни форми с отвесни перпендикулярни и успоредни на пътната ос стени; - Почистване с мотометла(компресор) на фрезованата площ и изрязаните ръбове на настилката; - Напръскване с битумна емулсия (свързващ битумен разлив върху почистените ръбове на настилката и площта на дупката) – машинно; - Превоз(доставка) на плътна асфалтова смес; - Полагане плътен асфалтобетон(разстилане, подравняване, шаблониране, профилиране на сместа) на тон – 4,6 и 8 см; - Валиране(уплътняване с лек гладък пневматичен и тежък гладък валяк до плътността на съседната прилежаща повърхност); - Заливане на фуги след асфалтиране; - Почистване, натоварване и извозване на отпадъците от фризованата смес; • Полагане на асфалтобетон – плътна асфалтова смес с дебелина 4 см на тон, вкоето са включени следните видове операции: - почистване с мотометла(компресор) на основата; - напръскване на основата с битумна емулсия; - машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 4 см; - валиране/уплътняване с лек пневматичен и тежък гладък валяк; Срокът за изпълнение на поръчката е не повече от 60 календарни дни.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 24/07/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: За получаване, на документацията за участие кандидатите заплащат сумата BGN 10.00, в Касата на общината - Общинска администрация, ул. "Климент Охридски" №68, гр. Бяла Слатина, или се внасят по следната банкова сметка: Титуляр: Община Бяла Слатина BIC: IABG BGSF; IBAN: BG43IABG74948402026200, вид плащане: 448007; банка „Интернешънъл Асет Банк” АД Клон Бяла Слатина. Плащането става в Касата на Община Бяла Слатина, на адрес: гр. Бяла Слатина, 3200, ул. "Климент Охридски" № 68 от 9.00 часа до 17.00 часа, всеки работен ден. Офертата трябва да съдържа: 1. Данни за лицето, което прави предложението - име, адрес за кореспонденция, ЕИК, телефон, факс, ел. поща и др. - по образец; 2. Техническа оферта - предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя, в което се посочва срок на валидност на офертата, но не по-малък от 60 календарни дни от датата на разглеждането на офертата - по образец; 3. Ценово предложение - ценова оферта за изпълнение на поръчката с посочени единични цени за трите вида работи с ДДС - по образец; 4. Подписан и подпечатен , непопълнен от участника проект на договор, изготвен от Възложителя - по образец. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Общинска администрация, гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68. Върху пликът се изписват данни за лицето, което прави предложението и текст: "Оферта за „Ремонт на път ІV – VRC -1014,/Соколаре – Тлачене/ от км 0+000 до 15+800 и път ІV – VRC 1011/Търнава – Галиче/ от км 0+000 до км 10+000”. Финансирането на поръчката е със средства от републиканския бюджет.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 23/07/2012