Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Созопол

Наименование:Аварийно укрепване на мостово съоръжение, ул.”Васил Левски” Възложител: Община Созопол Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения Строителни и монтажни работи по общо изграждане на мостове Прогнозна стойност: 263 800 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/07/2012, 15:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Созопол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Созопол, пл.Хан Крум №2, За: Божана Вълкова-Чампарова;Венета Явахчова- ст.специалист "Строителство" Община Созопол, България 8130, Созопол, Тел.: 0550 25773, E-mail: Obshtina_Sozopol@abv.bg, Факс: 0550 25773 Адрес на профила на купувача: https://www.sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=172&Itemid=153.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: "Аварийно укрепване на мостово съоръжение, ул.”Васил Левски”, с.Росен,Община Созопол ". Дейности при изпълнение на настоящата процедура: дейности по СМР – трасиране на съоръжението(дере и подп.стени и 2съоръжения) ; извършване на изкопни работи за почистване и коригиране на дерето; извършване на изкопни работи при съоръженията; изграждане на подпорните стени и съоръжения; обратно засипване; поставяне на еластична ограда, парапети и др. Дължината на корекцията на трасето през селото е около 60м. Изпълнението следвада се извършва съгласно приложена документация.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000, 45220000, 45221100 Описание: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения Строителни и монтажни работи по общо изграждане на мостове   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: аварийно укрепване на мостово съоръжение,ул.”Васил Левски”, с.Росен,Община Созопол   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 263800 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: ул.”Васил Левски”, с.Росен,Община Созопол   NUTS: BG341   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Участниците да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и 5 от Закона за обществените поръчки; • Документи, издадени от компетентен орган, с гриф “Вярно с оригинала” и подпис на участника: o Копие от документа за регистрация или EИК, съгласно чл. 23 от ЗТР - за юридическо лице или едноличен търговец. o Копие на удостоверение за актуално правно състояние. o Копие от регистрация по ЗДДС /ако има такова/. o Копие от документа за самоличност /за физическо лице/. • Квитанция за закупен пакет от документи за участие по сметка на възложителя - 6.00 лева без ДДС, платими на касата на Община Созопол • Гаранцията за участие в обществената поръчка е в размер на 2 600 (две хиляди и шестотин)лева. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. • Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора. • Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на банкова гаранция или може да се внесе по банков път. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. • Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. • Когато някоя от гаранциите се представи във формата на парична сума, то тя трябва да бъде внесена на адрес: България, гр. Созопол, пл. ”Хан Крум” № 2 или по банков път по сметка: BIC: IORTBGSF IBAN: BG 66 IORT 7378 3311 1563 00 други изисквания към участниците(минимално ниво): •Удостоверение за вписване в камара на строител и централен професионален регистър за Строежи Втора група- строежи от транспортната инфраструктура, ІV категория; Изпълнен поне 1(един) обект съставляващ инфраструктурен обект завършен с въвеждане в експлоатация. За доказване на същото се приемат: договори и Удостоверение за въвеждане в експлоатация придружени с референция от възложителя. • ISO 14001:2004 - Международен стандарт за околна среда • OHSAS 18001:2007 - Международен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд • ISO 9001:2008 - Международен стандарт система за управление на качеството • Валидна застраховка професионална отговорност като строител.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: най-ниска цена с тежест 40% • най-кратък срок за изпълнение с тежест 30% • техническа оценка включваща екологосъобразно изпълнение на заданието 30% Оценките се извършват по приложената методика.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 30/07/2012, 15:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 26/07/2012