Обществени поръчки

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища - възложител: Община Елин Пелин

Наименование:Изпълнение на СРР за "Ремонт на общински пътища в община Елин Пелин" Възложител: Община Елин Пелин Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 142 917 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/07/2012, 16:30 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-гр. Елин Пелин

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Елин Пелин, пл. Независимост №1, За: Диана Димитрова - ст. юрисконсулт, Р. България 2100, гр. Елин Пелин, Тел.: 0725 60206, E-mail: ob_elin_pelin@abv.bg, Факс: 0725 60206 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.elinpelin.org. Адрес на профила на купувача: www.elinpelin.org.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Изпълнение на СРР за "Ремонт на общински пътища в община Елин Пелин"   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45233200 Описание: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Извършване на необходими видове СРР съгласно Техническо задание на Възложителя на следните общински пътища на територията на община Елин Пелин: Път №SOF 1055 граница на СО(с. Долни Богров) с общ.Елин Пелин - SFO1231(с.Равно поле);Път №SFO 1230 I-6(Долни Богров-Пирдоп) - с.Григорево - III-6002(гр. Елин Пелин);Път №SFO 1231 III-6002(с.Мусачево) - с.Равно поле - граница на СО с общ.Елин Пелин - А-І (АМ"Тракия);Път №SFO 1232 ІІІ-105(гр.Елин Пелин)- с.Лесново -с.Доганово - с.Огняново -с.Голема Раковица- граница на общ.Елин Пелин с общ.Горна Малина;Път №SFO 2233 ІІІ-105(Столник) - жп гара Столник;Път №SFO 2234 ІІІ-105(гр.Елин Пелин) - с.Петково - граница на общ.Елин Пелин с общ.Горна Малина) ;Път №SFO 2235 І-8(Нови хан) - с.Габра ;Път №SFO 3236 SFO1232( с.Доганово) - с. Богданлия - с.Караполци - SFO1232;Път №SFO 3237 ІІІ-105(с.Гара.Елин Пелин) - SFO 1232(с.Лесново);Път №SFO 3238 SFO3236(Богданлия)- жп спирка Побит камък;Път №SFO 3239 SFO3236\(в.з.Побит камък) - с.Крушовица.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 142917 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Община Елин Пелин   NUTS: BG412   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Всички заложени в Техническото задание видове работи следва да се изпълнят в съответствие със действащите технически нормативни изисквания за съответният вид работа. При изпълнението на СР да се обезопасят строителните площадки, съгласно действащите нормативни разпоредби /закони, правилници и наредби/ за безопасност и хигиена на труда, за противопожарна безопасност и безопасността на движението по съответния общински път. Преди започване ремонтните работи на всеки общински път Изпълнителят с представител на Възложителя да уточни(да се опишат със схеми) конкретните повредени участъци, които ще се ремонтират и ако е необходимо да се съставят протоколи за замени на видове работи за всеки път поотделно, и да съгласува с КАТ при РУП Елин Пелин организацията за безопасно движение по всеки път(пътна сигнализация, начин на движение на ППС по пътя по време на ремонта и т.н.). Изпълнителят своевременно (ежедневно) да уведомява инвеститорския контрол (от Община Ел.Пелин) за изпълнението на СР подлежащи на закриване или приемане-предаване и да му представя при огледа необходимите документи за количествата и качеството на изпълнение за заверка /подпис/, а на приемателната комисия да се представят протоколите за изпълнените количества и видове работи, схемите на изпълнените РР за всеки път (подписани от Изпълнителя и заверени от инв.контрол) и декларации за съответствие по НСИСОССП за материалите и изпълнените СР.В офертното предложение кандидатите следва да остойностят всички видове работи включени в Техническото задание, да предложат обща цена с и без ДДС, както и да бъдат предложени начин на плащане, срок за изпълнение, гаранционен срок не по-малък от минималния за съответният вид работа. Участниците следва да притежават валидна към обявената крайна дата за подаване на офертите «Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството»., съгласно ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от Втора група, Трета категория (ІІ група, ІІІ категория); Участниците трябва да имат опит в областта на ремонт и поддръжка на пътища.Минимални изисквания за доказване на опит - участникът следва да има изпълнени минимум три договора с предмет ремонта и/или поддържане на пътища, изпълнени през последните пет години, всеки на стойност не по-малко от 140 000 лева без ДДС; придружени с препоръки за добро изпълнение. В препоръките да се сочи стойността, дата, място на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Участникът следва да разролага минимум със следният квалифициран технически персонал - 1 (един) инженер със специалност „Пътно строителство” , - 1( един) строителен техник,1 (едно) лице отговарящо за контрола на качеството и координатор Безопастност и здраве, 5 (пет) квалифицирани работници в пътното строителство.Участникът следва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката. Минимално изискуемото се техническо оборудване/ собствено или наето/: Товарен автомобил самосвал – мин. 2 бр. Комбиниран багер товарач/челен товарач – мин. 1 бр.; машина асфалтополагач – мин. 1 бр; валяк – пневматичен – мин. 1 бр.; машина за напръскване с асфалтова емулсия – мин. 1 бр.;пътна фреза – мин. 1бр;. фугорез за асфалтови настилки – мин. 1 бр; къртач за асфалтови настилки - мин. 1бр;. компресор за чистене на основи на кръпки – мин. бр.1 бр.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 23/07/2012, 16:30   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Публичната покана и образците на документи, свързани с поръчката са публикувани на посочения интернет адрес на профила на куповача - www.elinpelin.org. Офертите следва да бъдат подадени в Ценъра за услуги и информация на гражданите към Община Елин Пелин, в здрав, запечатан, непрозрачен плик, като върху плика е необходимо да се посочи името на поръчката и подателя, в срок до 16,30 часа на 23.07.2012г., и да бъдат придружени с Удостоверение за актуално състояние на дружеството издадено не по-рано от шест месеца преди крайният срок за подаване на оферти.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 23/07/2012