Работи по ремонт на пътища – възложител: Община Ковачевци

Прочетена: 88

BG-с.Ковачевци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: инж. Любомир Цветков, Бойка Лозанова, Република България 2450, с.Ковачевци, Тел.: 0889 747579, E-mail:oba_kovachevtsi@abv.bg

Място/места за контакт: Община Ковачевци

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача: www.kovachevtsi.com.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

В предмета на поръчката са включени ремонтни дейности, които обхващат местните пътища по населени места както следва : с.Калище – МП за „Гробищен парк” с.Ковачевци – МП за махала „Водениците”, МП за махала „Стаменкова” и МП за махала „Мицова” с.Сирищник – МП за х. „Джамен” с.Лобош – МП за махала „Иванов дол” с.Егълница – МП за махала „Беловска”, МП за махала „Врабчанска”, МП за махала „Ланзова” с.Светля – МП за махала „Маринкова” с.Косача – МП за махала „Клисарска” с.Ракиловци – МП за махала „Суха рудина” с.Чепино – МП за махала „Реката”

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвиждат се следните строително- ремонтни дейности: 1. Пренастилка трошено-каменна настилка платно; 2 Превоз скална маса; 3. Уплътняване скална маса; 4. Доставка и полагане асфалтобетон-пл.смес за гор.пласт; 5. Изкоп с багер земни почви с ограничена ширина по улици; 6. Изграждане на тръбен водосток; 7. Превоз земни маси; Цената на прогнозната стойност е без ДДС.

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

130166 BGN

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Населените места на територията на община Ковачевци

 

NUTS:

BG414

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Право да подаде оферта има всяко физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон-съгласно изискванията на ЗОП и което : – Притежава технически възможности за изпълнение на поръчката и персонал, който удостоверява възможностите за изпълнение на поръчката с представяне на следните документи: – списък на собствена и наета, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката – свободен текст. – списък с технически правоспособен персонал, ангажиран в изпълнението на поръчката – свободен текст. – списък на изпълнените най – малко 3 /три/ обекта с подобен предмет – свободен текст. – копие от Удостоверение за вписване на участника в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителя – за изпълнението на СМР: за строежи ІІІ категория буква „а”т.1 и 2 от Номенклатура за видовете строежи; – копие от застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ; Офертата се представя в деловодството на община Ковачевци, с.Ковачевци, в запечатан непрозрачен плик с надпис – предмета на поръчката, наименование на оферента с посочени адрес, телефон, по възможност факс и e-mail, като кандидатът задължително прилага : 1. Удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието или ЕИК; 2. Доказателства за техническа възможност за изпълнението на поръчката и професионален опит, а именно: – списък на собствена или наета, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката – списък с технически правоспособен персонал, ангажиран в изпълнението на поръчката – списък на изпълнените най-малко 3 /три/ обекта с подобен предмет – копие от Удостоверение за вписване на участника в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите – за изпълнението на СМР: за строежи ІІІ категория буква „а”т.1 и 2 от Номенклатура за видовете строежи; – копие от застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ; 3. Доказателства за икономическо и финансово състояние – баланс и отчет за приходи и разходи за 2011г. 4. Декларации по приложени образци: – декларация по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки – Образец № 2; – декларация по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки – Образец № 3; – декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществени поръчки – за свързано лице с възложителя на обществената поръчка – Образец № 4; – декларация за приемане клаузите на проекта на Договора – Образец№5; – декларация по чл. 56, ал. 1 , т.8 от Закона за обществените поръчки – Образец № 6; – декларация по чл. 56, ал. 1 , т.11 от Закона за обществените поръчки – Образец №7 – декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва декларация по приложения (по образец) към настоящата документацията – Образец №8 5. Оферта – Предлагана цена –– Образец №1 с приложения : Количественно-стойностна сметка за изпълнение на СМР, Ценови показатели за формиране на единичните цени и Единични анализни цени; 6. Техническо предложение – Образец № 9 с приложение Работна програма; 7. Договор – Проект – подпечатан и подписан на всяка страница – Образец № 10; 8. Административни сведения – Образец № 11; Начин на плащане – авансово до 40 % от стойността на договора и окончателно. Спечелилият кандидат представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 на сто от стойността на поръчката. Гаранцията за добро изпълнение се освобождава след приключване изпълнението на договора. Изисквания за качество: Изпълнителят се задължава да представи на инвеститорския контрол и на възложителя сертификати за всички използвани материали, като същите следва да отговарят на ПИПСМР пътно строителство раздел „Пътища и улици ” утвърден със Заповед №320 от 31.01.1978г. публикувана в БСА бр.3 от 1978г.

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/07/2012, 16:30

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Поканата и документацията за участие в процедурата могат да бъдат получени (изтеглени) от официалната интернет страница на Община Ковачевци – www.kovachevtsi.com, или получени на място в деловодството на Община Ковачевци от 8.30 часа до 16.30 часа, всеки работен ден. Офертите ще бъдат разгледани и оценени на 27.07.2012 г., в 10:30 ч. в сградата на общинска администрация Ковачевци от длъжностни лица, определени от Възложителя по чл.101г от Закона за обществени поръчки.

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/07/2012

 

1 2

Сподели в социалните мрежи

Автор на 17.07.2012. Категория Обществени поръчки. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: