Обществени поръчки

Архитектурно проектиране - възложител: Община Берковица

Наименование:Да се изготви Работен проект придружен с всички части, които да са съобразени с техническото задание и с действащите норми и изисквания за закриване, рекултивация и следексплоатационни грижи за депата предвидени за закриване Възложител: Община Берковица Oсн. предмет: Архитектурно проектиране Прогнозна стойност: 14 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/07/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Берковица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Берковица, пл."Йордан Радичков" №4, За: Милена Иванова, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 88404, E-mail: ivanova.m@berkovitsa.com, Факс: 0953 88405 Място/места за контакт: Община Берковица Адрес на профила на купувача: www.berkovitsa.com.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Да се изготви Работен проект придружен с всички части, които да са съобразени с техническото задание и с действащите норми и изисквания за закриване, рекултивация и следексплоатационни грижи за депата предвидени за закриване.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71220000 Описание: Архитектурно проектиране   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Вид на процедурата: по реда на чл.101а до чл.101ж от ЗОП Прогнозна стойност на поръчката: не повече от 14 000 лв без ДДС. Цел на обществената поръчка: Изготвяне на работен проект за рекултивация на замърсените терени в м. «Блеов чифлик» в землището на гр. Берковица Изисквания към поръчката: Място на изпълнение на поръчката: Община Берковица; Срок на валидност на предложенията: не по-кратък от 90 дни, считано от крайния срок за предаване на офертите. Срок на изпълнение на поръчката: до 30 /тридесет/ календарни дни след подписване на договора. Начин на заплащане на поръчката: -40% авансово плащане – до 30 дни, след подписване на договора - 60 % от стойността на договора - след оформяне на приемо- предавателен протокол ,предаване на проекта и представяне на фактура оригинал. Изисквания за качество: При изпълнение на поръчката кандидатът да спазва техническите изисквания заложени в техническото задание.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 14000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. Берковица   NUTS: BG312   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Участниците са длъжни да спазват стриктно всички срокове и условия, установени в поканата, техническите задания и настоящите указания в хода по осъществяване на процедурата. Участниците са длъжни да представят всички изискуеми документи, предвидени в процедурата. Участниците могат да участвуват в процедурата лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Правилото се прилага и за лицата, на които е възложено или по закон представляват участник. Един пълномощник не може да представлява повече от един участник. 2.1. От участие в процедурата се отстранява участник в следните случаи: 2.1.1. Когато участникът не е представил някой от документите, предвидени в настоящите указания; 2.1.2. Когато участникът е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия в тази документация, или не се е съобразил с изготвените от Възложителя образци, или не са спазени указанията за изготвянето им; 2.1.3. Когато участникът не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. 2.1.4. Когато участникът е в съдружие с друг участник, но представя самостоятелна оферта. Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. Обстоятелствата по точки 2.1.3 се удостоверяват с декларации по образец. 3. Офертата трябва да съдържа следните документи: 3.1. Оферта – Образец 1; 3.2. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или ЕТ, както и копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 3.3. Административни сведения за участника – Образец 2; 3.4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП– Образец 3; 3.5. Декларация по чл. чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП-Образец 4; 3.6. Декларация по чл.47, ал. 5, ЗОП – Образец 5; 3.7. Справка-декларация с информация за броя на изготвените проекти с предмет, сходен с предмета на поръчката (рекултивация или закриване на депа за ТБО) за последните три години (2009, 2010, 2011) да е изготвил най-малко 1 /един/ брой проект на стойност не по-малко от стойността на поръчката – Образец 6; 3.8. Справка-декларация за общия оборот за последните 3 /три/ години /2009, 2010 и 2011г./ от проектиране да бъде не по-малко от 30 000 лв. /тридесет хиляди лева/ без ДДС – Образец 7; 3.9. Справка-декларация за членовете на екипа, отговорен за изпълнението на поръчката – минимум а/ проектант по част Конструктивна – 1 човек; б/ инженер геодезист – 1 човек; в/ инженер-геолог – 1 човек – Образец 8; 3.10. Копие от лиценза за упражняване на проектантска правоспособност; 3.11.Копие от валидна към датата на подаване на офертата професионална застраховка в проектирането; 3.12. Ценово предложение – Образец 9; 3.13. Декларация,за подизпълнители – Образец 10; 3.14. Декларация за приемане условията на проекта на договора-Образец 11; 3.15. Декларация за спазване на условията в процедурата- Образец 12; 3.16. Декларация за валидност на офертата – Образец 13; 3.17. Проект на договор, парафиран на всяка страница, без да се попълва и без да се посочва цена и срок за изпълнение – Образец 14; Останалата част от изискванията за публикувани в раздел допълнителна информация   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = П1 + П2, където: П1 – Предлагана цена – с относителна тежест 60 точки П2 – Срок за изпълнение на поръчката – с относителна тежест 40 точки Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка: 1.Предлагана цена – П1 П1 - е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена на съответната оферта – тежест 60 точки. За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П1 е 60 точки; Максимален брой точки – 60, получава офертата с предложена най-ниска цена; Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула П1 = (Amin / Aуч) х 60, където: Amin – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката. Aуч – представлява цената, предложена от съответния участник. Забележка: Участници, предложили цени, по-високи от прогнозната стойност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата и не участват в класирането. 2.Срок за изпълнение на поръчката. П2 - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение на поръчката /в календарни дни/ - тежест 40 точки. За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П2 е 40 точки; Максимален брой точки – 40, получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение; Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок за изпълнение по следната формула П2= (Amin / Aуч) х 40, където Amin – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение на поръчката Aуч – представлява срока за изпълнение на поръчката, предложен от съответния участник.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 31/07/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Минимални изисквания: 1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние: Общият оборот за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011) от проектиране да бъде не по-малко от 30 000 (тридесет хиляди) лева без ДДС. 2.Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация: общо за последните 3 години (2009, 2010 и 2011) да е изпълнил проектиране (рекултивация или закриване на депа за ТБО) на най-малко 1 (един) брои обекти на стойност не по - малко от стойността на поръчката. Да разполага с екип, който ще отговаря за изпълнение на обществената поръчка включващ: а) Проектант по част “Конструктивна” – 1 човек: г) Инженер геодезист – 1 човек: д) Инженер-геолог – 1 човек; 4. Възможност за представяне на варианти в офертите: не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. 5. Разходи за офертата: разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да се предявяват, каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата. 9. Оферта Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в тези указания. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта, независимо от това дали участва самостоятелно или като участник в обединение. Офертата следва да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето с представителни функции, съгласно съдебното удостоверение за актуално състояние (или упълномощените от него). Всички документи, които участника представя, трябва да са валидни към датата на подаване на офертата, освен ако възложителят не е посочил изрично друг срок. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП в деня, следващ деня на настъпването им. При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни. Офертата се представя в непрозрачен плик, съдържащ информация за •Име и адрес на Възложителя; •Име и адрес на Кандидата; •Точното име на поръчката - ОФЕРТА за поръчка с предмет „ Изготвяне на работен проект за рекултивация на замърсените терени в м. Блеов чифлик в землището на гр. Берковица” съгласно одобреното техническо задание. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка /респ.куриерска служба/. Място за подаване на офертите: гр.Берковица, пл. “Йордан Радичков ” №4, Деловодство на Община Берковица Документите за кандидатстване могат да бъдат намерени на адрес www.berkovitsa.com   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 24/07/2012