Обществени поръчки

Работи по полагане на мазилка - възложител: ОУ "Васил Априлов"

Наименование:Извършване на СМР- АС работи в сграда на ОУ „Васил Априлов” гр.Бургас, съгласно количествена сметка Възложител: ОУ "Васил Априлов" Oсн. предмет: Работи по полагане на мазилка Работи по боядисване Монтажни работи на врати, прозорци и техните каси и прагове Прогнозна стойност: 105 313 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/07/2012, 16:30 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОУ "Васил Априлов", ул. "Сан-Стефано" №88, За: Павел Чепов, България 8000, Бургас, Тел.: 056 542420, E-mail: vasilaprilov@abv.bg Място/места за контакт: ОУ "Васил Априлов" Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: https://ouaprilov.org/. Адрес на профила на купувача: https://ouaprilov.org/.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Извършване на СМР- АС работи в сграда на ОУ „Васил Априлов” гр.Бургас, съгласно количествена сметка   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45410000, 45442100, 45421100 Описание: Работи по полагане на мазилка Работи по боядисване Монтажни работи на врати, прозорци и техните каси и прагове   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Съгласно количествена сметка   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 105313 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Бургас   NUTS: BG341   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: При осъществяване на СМР да се спазват всички нормативни изисквания по безопасност на труда и опазване на околната среда. При осъществяване на СМР да се влагат материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите. Срок на изпълнение до 05.09.2012 год. като дейностите ще се осъществяват по съгласуван с възложителя график.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 26/07/2012, 16:30   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 24/07/2012