Обществени поръчки

Строителен надзор по време на строителството - възложител: Национална художествена академия

Наименование:Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти „Сграда на НХА на бул. „Цариградско шосе“ № 73“ и „Сграда на НХА на бул. „Г. М. Димитров“ № 100“ Възложител: Национална художествена академия Oсн. предмет: Строителен надзор по време на строителството Прогнозна стойност: 38 797 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/07/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Национална художествена академия, ул. "Шипка" № 1, За: Гергана Маркова - технически сътрудник, Република България 1000, София, Тел.: 02 9897740, E-mail:oprr01@nha.bg, Факс: 02 9878150 Място/места за контакт: ет. 3, кабинет № 17 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.nha.bg. Адрес на профила на купувача: https://www.nha.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти „Сграда на НХА на бул. „Цариградско шосе“ № 73“ и „Сграда на НХА на бул. „Г. М. Димитров“ № 100“   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71521000 Описание: Строителен надзор по време на строителството   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Упражняване на строителен надзор по проект „Осигуряване на достъпна и енергоефективна инфраструктура за образователни дейности в националната художествена академия“. Основните цели на поръчката са следните: 1. законосъобразно започване на строежа; 2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 3. изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; 4. спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 5. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 6. Обследване на годността на строежите за въвеждане в експлоатация; 7. Извършване на оценката за достъпност на строежите от лица с увреждания; 8. Изготвяне на окончателни доклади до възложителя, след приключване на строително-монтажните работи; 9. съставяне на технически паспорти на строежите. Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за щетите, които са нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щетите, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството. Конкретните дейности, които следва да бъдат извършени, са посочени в изготвените инвестиционни проекти, които ще бъдат на разположение на всички заинтересовани лица в сградата на Националната художествена академия (ет. 3, кабинет № 17) всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа през периода от публикуването на публичната до крайния срок за подаване на оферти. Мястотто на изпълнение на дейностите – предмет на поръчката са сградите на Националната художествена академия на бул. „Цариградско шосе“ № 73“ и на бул. „Г. М. Димитров“ № 100.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 38797 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 73“ и бул. „Г. М. Димитров“ № 100   NUTS: BG411   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Услугите трябва да бъдат извършени от консултант по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, притежаващ лиценз за упражняване на дейността по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издаден при условията и по реда, определени с Наредба № 9 от 22.05.2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор, или документ, удостоверяващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Изпълнителят трябва да притежава опит в упражняването на строителен надзор на обекти, сходни с предмета на поръчката. Строителният надзор трябва да бъде упражняван в пълно съответствие с одобрената техническа документация на всеки обект, издаденото разрешение за строеж, изискванията на относимите нормативни разпоредби и условията на договора за малка обществена поръчка. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: 1. Наличие на застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на оферента, валидна към датата на отваряне на офертите; 2. Оборот на услугите на оферента не по-малък от 38 780 лв. без ДДС общо през последните три години (2009, 2010 и 2011). За доказване на икономическото си и финансово състояние лицата, които правят предложенията, трябва да представят: 1. Застрахователни полици за застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ; 2. Информация за оборота на услугите през последните три години (2009, 2010 и 2011), в зависимост от датата, на която оферентът е учреден или е започнал дейността си. Минимални изисквания за технически възможности и/или квалификация: 1. Оферентът трябва да е лицензиран за упражняване на строителен надзор; 2. Най-малко три договора за услуги по упражняване на строителен надзор, изпълнени от оферента през последните три години (2009, 2010 и 2011), всеки от тях придружен от препоръка за добро изпълнение от възложителя. За доказване на техническите си възможности и/или квалификация лицата, които правят предложенията, трябва да представят: 1. Лицензи за упражняване на дейността по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадени при условията и по реда, определени с Наредба № 9 от 22.05.2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор, или документи, удостоверяващи правата им да извършват такава дейност, издадени от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 2. Списък на договорите за услуги, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение към всеки договор, посочен в списъка; тези препоръки трябва да бъдат издадени от съответните възложители, да съдържат изходящи номера, подписи на законните представители на възложителите и печати.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 1. Цена – относителна тежест 50%; Техническо предложение – относителна тежест 50%.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 25/07/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ДА   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: От интернет адреса на възложителя https://www.nha.bg могат да бъдат свалени на електронен носител следните документи: 1. Оферта (образец № 1); 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата (образец № 2); 3. Информация за оборота на услугите по упражняване на строителен надзор през последните три години (образец № 3); 4. Списък на основните договори за услуги по упражняване на строителен надзор, изпълнени през последните три години (образец № 4); 5. Списък на технически правоспособните физически лица, които ще упражняват строителен надзор по отделните проектни части (образец № 5); 6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП (образец № 6); 7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3; ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4; ал. 5, т. 2 от ЗОП (образец № 7); 8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП (образец № 8); 9. Декларация по чл. 166, ал. 3 от ЗУТ (образец № 9); 10. Финансова идентификация на оферента (образец № 10); 11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (образец № 11); 12. Ценово предложение (образец № 12); 13. Методика за оценка; 14. Проект на договор за малка обществена поръчка.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 25/07/2012