Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: 49.ОУ"Бенито Хуарес"

Наименование:Ремонт-възстановителни работи в двора на 49.ОУ"Бенито Хуарес",гр.София,съгласно подробна количествена сметка. Възложител: 49.ОУ"Бенито Хуарес" Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 45 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/07/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 49.ОУ"Бенито Хуарес", ул."Константин Фотинов"№ 4, За: Албена Дяволска, България 1517, София, Тел.: 02 8472330, E-mail: ou49@abv.bg Място/места за контакт: София,ул."Константин Фотинов" №4 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ou49ousofia.com. Адрес на профила на купувача: www.ou49ousofia.com.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Ремонт-възстановителни работи в двора на 49.ОУ"Бенито Хуарес",гр.София,съгласно подробна количествена сметка.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Предвиждат се демонтажни работи и направа на нови пешеходни пътеки в училищния двор,частично изграждане на нови тротоарни настилки около сградата на училището,частично възстановяване на дворно осветление и изграждане на ново.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 45000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Училищният двор на 49.ОУ"Бенито Хуарес",гр.София   NUTS: BG411   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Участниците трябва да отговарят на следните условия:I.Икономическо и финансово състояние:1.Да имат реализиран оборот от за последните 3/три/ финансови години/2009,2010 и 2011г./,или от датата,на която участникът е учреден или е започнал дейността си,минимум 100 000/сто хиляди лева/без ДДС общ оборот от дейността си;2.Документ удостоверяващ наличието на валидно сключена застраховка"Професионална отговорност",съгласно изискванията на чл.171 от Закона за устройството на територията;II . Технически възможности и / или квалификация на участника/1.През последните 3/три/ години/2009,2010 и 2011г/участниците да са завършили успешно поне един договор за строителство,с предмет сходен с обекта на поръчка,придружен с препоръки за добро изпълнение;2.Да имат внедрена система за управление на количеството ISO 9001:2008,ISO 14001:2004 и OHASAS 18001:2007или еквивалентни;3.Да са вписани в Централния Професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи-I група,V категория;4.Участникът следва да разполага с минимум следните технически лица за изпълнение на поръчката,от които:-технически ръководител-строителен инженер със специалност ПГС или ССС,със стаж по специалността минимум 5/пет/години;-отговорник по качеството-инженер,със стаж по специалността минимум 3/три/години;-координатор"БЗ"-притежаващ документ за правоспособност,в съотвествие с чл.5,ал.2 он Наредба №2 от 2004г.за минимални изисквания за здравословни и безопастни условия на труд при извършване на СМР.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 1.Предложена цена - 40% 2.Срок на изпълнение-10% 3.Методология - 40% 4.График за изпълнение - 10%   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/07/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Документацията за участие и образците на документите могат да се изтеглят от интернет страницата на училището.www.ou49ousofia.com. Офертата се представя в запечатан не прозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител,лично по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.Върху плика с офертата участникът посочва адрес за кореспонденция,телефон,и по възможност факс и адрес на електронна поща,както и предмета на публичната покана,за която подава оферта.След изтичане срока за подаване на офертите,постъпилите оферти се разглеждат,оценяват и класират от комисия ,назначена от Възложителя,като за изпълнител на договора се определя участникът ,чиято оферта отговаря на така определените изисквания и е предложил икономически най изгодна оферта за изпълнение на предмета на поканата. С участника,определен за изпълнител,се сключва писмен договор,образец на който е в документацията за участие. При сключване на договора определения за изпълнител представя документи по чл.42 от ЗОП.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 27/07/2012