Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Антон

Наименование:Аварийни Строително -въстановителни работи, "РЕМОНТ НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ"СВ.ПРОРОК ИЛИЯ" С.АНТОН, ОБЩИНА АНТОН Възложител: Община Антон Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Прогнозна стойност: 135 576,09 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/07/2012, 16:30 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-С. АНТОН

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА АНТОН, С. АНТОН ПЛ.СЪЕДИНЕНИЕ №1, За: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА, БЪЛГАРИЯ 2089, С. АНТОН, Тел.: 07186 2300, E-mail: obanton@abv.bg, Факс: 07186 2500 Място/места за контакт: С. АНТОН Адрес на профила на купувача: www.antonbg.com.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Аварийни Строително -въстановителни работи, "РЕМОНТ НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ"СВ.ПРОРОК ИЛИЯ" С.АНТОН, ОБЩИНА АНТОН   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000, 45200000 Описание: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 135576,09   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 135576 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: С.АНТОН   NUTS: BG4   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1Участ. трябва да заяви в офертата си дали при изп.на поръчката ще използва подизпълнители.2.Док.и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции съгласно удост.за актуално състояние или от изрично упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изп. на такива функции съгласно изискванията на настоящата докум.3.Всички док. трябва да са с дата на издаване,предшестваща подаването им с офертата не повече от 1 месец или да са в срока на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях.4.Офер.се представя в един ориг. и две заверени копия, като офертата, която се представя в ориг.се комплектова с вс.док.5.В случай, че кандидатите имат нужда от разяснения по док. за участие, те могат да отправят писмено своите питания, но не по-късно от7дни преди изтичане на срока за подаване на офертите.6.Списък на док., съд. се в офертата, подписан от предс.участ. в ориг.;10.ЕИК съгласно чл23ал4 отЗТР, който се посочва в приложения образец към настоящата док.или удост.за актуално със.на участ.ориг.или офиц.заверен препис,ако участ.са юрид. лица, едн.търг. или обединения;Пълномощно на лицето, подписващо офертата ориг.7.Представя се, когато офертата(или някой документ от нея)не е подписана от управляващия, а от изрично упълномощен негов представител.8Декл.почл.47ал1отЗОП ориг.;13.Декл. по чл.47, ал. 2 от ЗОП ориг.9Декл. по чл.47,ал5отЗОПориг.15Декл.за запознаване с усл.на поръчката ориг.10Декл. за запознаване с усл. на строителната площадка ориг.; 11Декл. по чл. 13ал1т8 от НВМОП за спазено изискване за мин.цена на труда в строителството ориг.12Док.за гаранция за участие в процедурата ориг.;Участ. следва да представят гаран. за участие в размер на 1000,00лв.13.Док.за икон. и финан. състояниеа)Заверено копие от баланса и отчета за прих.и разх.фин.отчет на участника за посл.3г.2009 г.,2010 г,2011г.б) Справка, съгласно чл. 50,ал.1,т.3 от ЗОП за общия оборот и за оборота oт строителството за посл.3год.2009 г2010 г2011г.в)Копие от действаща застр.полица за проф.отговорност по чл.171отЗУТнот.завереног) когато по обективни причини участ.не може да пред.исканите от Възл. док., той може да докаже икон. и финан. си състояние с всеки друг док., който Възл. приеме за подходящ, списък на осн. д-ри за строителство за обекти, подобни на обекта на поръчката, изп. от участ.през посл.3 год(2009г.2010г2011г),б)списък на екипа спец.и, които са на рък. длъжност или които ще отговарят за изв.на поръчката, вкл.на тези,отговарящи за контрола на кач.–прил.биографии удост.образованието,проф.им квалиф. и опит;в)опис.на собствено и наето тех.оборудване, стр. техника и механиз.,с които разполага участ.и са необходими за изпъл.на поръч.при обединения на физ.и/или юрид.лица,поне един от участ.обед.трябва да е вписан в камарата на строителите за строежи отІІІдоVкатегория и да притежава серт.OHAS 18001:2002,ISO 14001:2004 и ISO 9001:2008 по образец14.Техн.оферта за изпъл.на поръч.ориг.15.Предлагана цена за изпъл.на поръч.ориг.,която съгласно настоящата док.следва да включва:а)Попълнен образец на«Предлагана ценаи кол.-стойностна сметкаб)Парафиран проект на д-р 3 екземпляра, изготвен въз основа на образеца, приложен към настоящата док.16.Декл. за спазване на действащите в страната стандарти, както и норм. изисквания за хигиена, безопасност, за опазване на окол. среда, пож.безопасност ибезопасностнадвиж.ориг.17.Дек.почл.12,ал.4отНВМОПориг.18.Декл. от участника, че в случай, че бъде избран за изпълнител, няма да закупува със с-тва, предназначени за изп. на поръчката, никакво оборудване за изна строит.работи ориг.19.Справка«Сведение за участника»оригинал;Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”,съд.ценовата оферта-кол.-стойностна сметка и парафиран проект на д-р-;21Всяка оферта трябва да e с гаран.за участие в размер на1000,00 лв.Валидността на гаран. за участие следва да бъде не по-малко от 15дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника.- пар.сума или бан.гар.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Ti = Tbi + UцiКъдето:Tbi - е коефициент на техническата оценка и финансова оценка на i-тия кандидат;Uцi - е коефициент за предлагана цена на i-тия кандидат. Максималната стойност на коефициента Tbi – 60 т.Максималната стойност на коефициента Uцi – 40 т. Показатели за оценка на техническото предложение:Общата техническа оценка на предложенията се получава по следната формула: Tbi= b1 + b2 + b3 + b4+ b5 + b6Където:b1 - коефициент отразяващ броя точки, които получава i-тия кандидат за оценка на Списък на основните договори за изпълнени обекти с подобен Максималната стойност на коефициента - 15 т, 15 т. получава кандидат, който има изпълнени повече от три обекта с подобен характер през последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.);Максимум 10 т. получава кандидат, който има изпълнени повече от два, но не повече от един обекта с подобен характер през последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г..); Максимум 5 т. получава кандидат, който има изпълнени до един обект с подобен характер през последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г..); b2 - коефициент отразяващ броя точки, които получава i-тия кандидат за оценка на техническото оборудване, строителна техника и механизация и възможностите за осигуряване на качеството при изпълнение на поръчката. Максималната стойност на коефициента - 7 т b3 - коефициент отразяващ броя точки, които получава i-тия кандидат за оценка на образованието и професионалната квалификация и опит на лицата които отговарят за извършване на строителството. Максималната стойност на коефициента - 7 т.b4 – коефициент отразяващ броя точки, които получава i-тия кандидат за оценка на финансовите възможности. Максималната стойност на коефициента -15 т. 15 т. получава кандидат, който през последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г..) има средно годишен оборот в размер, повече от 100 000 000 лв. (eдин милион лева);Максимум 10 т. получава кандидат, който през последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г..) има средно годишен оборот в размер от 600 000 лв. (шестстотин хиляди лева) до 800 000 лв. (осемстотин хиляди лева);2 т. получава кандидат, който през последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г..) има средно годишен оборот в размер по-малък от 600 000 лв. ( шестстотин хиляди лева). b5 – коефициент, отразяващ броя точки, които получава i-тия кандидат за оценка годишната оперативна печалба.Максимална стойност на коефициента – 9 т.9 т. получава кандидат, който за всяка от последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) има положителен годишен резултат според приложени годишни финансови отчети;Максимум 2 т. получава кандидат, който за минимум 1 (една) от последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г..) има положителен годишен резултат, според приложени финансови отчети;1 т. получава кандидат, който за всяка от последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) има отрицателен годишен резултат според приложени финансови отчети.b6 - коефициент отразяващ броя точки, които получава i-тия кандидат за оценка на оборота от строителството през последните три финансови години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.). Максималната стойност на коефициента – 7т. 7 т. получава кандидат, на който средно годишният оборот за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г..) от строителство е 80 % и по-вече от общия средно годишен оборот от дейността за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г..); Максимум 4 т. получава кандидат,на който средно годишният оборот за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г..) от строителство е по-малко от 80 % от общия средно годишен оборот от дейността за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г..). . Показатели за оценка на финансовотВ случай, че i-тия кандидат може да осигури финансов ресурс, за да гарантира ритмично изпълнение на договора (което е доказал с документи) и ако резултатът от техническата му оценка е по-малко от 60 т. към резултат се добавят още 2 т., но общият резултат не може да надхвърля максимума от 60 т.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 31/07/2012, 16:30   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ДА   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ДОКУМЕНТИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС: web: www.antonbg.com   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 24/07/2012