Обществени поръчки

Услуги по проектиране и конструиране на тръбопроводи - възложител: Община Любимец

Наименование:Предметът на поръчката включва изготвяне на технически проекти за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Белица и с. Георги Добрево, Община Любимец Възложител: Община Любимец Oсн. предмет: Услуги по проектиране и конструиране на тръбопроводи Прогнозна стойност: 53 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/07/2012, 14:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Любимец

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Любимец, ул. "Републиканска" 2, За: Филка Джогова - гл.специалист ОП; Йордан Божинов - мл.юрисконсулт, РБългария 6550, Любимец, Тел.: 03751 8914, E-mail: oba@lyubimets.org, Факс: 03751 8378 Място/места за контакт: Общинска администрация-Любимец, ул."Републиканска" 2 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lyubimets.org. Адрес на профила на купувача: www.lyubimets.org.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предметът на поръчката включва изготвяне на технически проекти за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Белица и с. Георги Добрево, Община Любимец. Изпълнителят следва да извърши следните видове работи: - оглед на съществуващата мрежа на селищата - заснемане на съществуващата мрежа на селищата - геодезическо заснемане на терена - изчисления на ВиК мрежата - изготвяне на работни чертежи с разположение на Главни и Второстепенни клонове по улици - изготвяне на трасировъчен план на ВиК мрежата - изготвяне на проект за възтановяване на настилките - изготвяне на проект за Временна организация на движението при изпълнение на строителството - изготвяне на План за безопасност и здраве - изготвяне на Количествени сметки ОБХВАТ НА ПРОЕКТИРАНЕТО: За Белица: Цялата водопроводна мрежа да се изпълни от PE-HD тръби. Главните клонове да се изпълнят от ф110 / Dу 100/, а второстепенните – от ф90/ Dу 80/. На водопроводната мрежа да се проектират пожарни хидранти. Да се предвидят и парцелни водопроводни отклонения в рамките на уличната регулация. Необходимото водно количество да се изчисли на базата на “Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи” Брой жители – 337. Новопроектираната водопроводна мрежа и външно захранване е класифицирана по диаметри както следва: № Ф, вид тръби Дължина (m) 1 DN(OD) 110 – 1МРа, PEHD 2900 2 DN(OD) 90 – 1МРа, PEHD 8400 Всичко: 11300 За Г. Добрево: Цялата водопроводна мрежа да се изпълни от PE-HD тръби. Главните клонове да се изпълнят от ф110 / Dу 100/, а второстепенните – от ф90/ Dу 80/. На водопроводната мрежа да се проектират пожарни хидранти. Да се предвидят и парцелни водопроводни отклонение в рамките на уличната регулация. Необходимото водно количество да се изчисли на базата на “Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи” Брой жители – 273. Новопроектираната водопроводна мрежа и външно захранване е класифицирана по диаметри както следва: № Ф, вид тръби Дължина (m) 1 DN(OD) 110 – 1МРа, PEHD 495 2 DN(OD) 90 – 1МРа, PEHD 920 Всичко: 1415   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71322200 Описание: Услуги по проектиране и конструиране на тръбопроводи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Техническите проекти да се изготвят съгласно Техническа спецификация, която е публикувана на интернет страницата на Община Любимец и е неразделна част от Публичната покана. Обхватът и съдържанието на изготвените технически проекти трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 53000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Община Любимец   NUTS: BG422   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Всяка оферта трябва да се представи в запечатан, непрозрачен плик и да съдържа следните документи: 1. Административни сведения (образец №1); 2. Копие от документ за регистрация или ЕИК за българско юридическо лице и ЕТ, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато Оферентът е физическо лице – копие от документ за самоличност; 3. Декларация за участие на подизпълнител/и (Образец №2); 4. Декларация от подизпълнителя (само ако ще се използва такъв - Образец №3); 5. Декларация за запознаване и приемане на клаузите на проекто-договора (Образец №4); 6. Декларация съдържаща информация за общия оборот и за оборота от услуги, с предмет сходен или подобен на поръчката, за последните три финансови години 2009, 2010 и 2011 г. (образец № 5); 7. Декларация, съдържаща Списък на основните договори с предмет сходен или подобен на поръчката, изпълнени през последните три години (образец № 6), придружена с препоръки за добро изпълнение на всеки от посочените договори 8. Декларация, съдържаща данни за технически лица, включително и тези, отговарящи за контрола на качеството, които Оферентът ще използва за извършване на услугата (образец № 7); 9. Документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация, проектантската правоспособност на експертите, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на услугата и наличието на валидни застраховки “Професионална отговорност” 10. Техническо и финансово предложение (Образец № 8); Проектите ще се използват за кандидатстване по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Изпълнителят няма право на авансово плащане. Плащането по договора ще се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни след сключване на договор за финансиране с ДФ Земеделие на база подписани приемо-предавателни протоколи и издадена данъчна фактура за извършената работа. Предложената от оферентите обща стойност за извършване на дейностите предмет на публичната покана не може да бъде под минималните цени за заплащане на работата на инженерите предоставяне на проектантски услуги в областта на устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, определени в Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, издадена от председателя на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Показател 1 – Срок за изпълнение с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 0,80. Участник, предложил най-кратък срок получава 100 точки. Оценката по този показател за останалите оференти се изчислява по следната формула: ТП1 = (Vmin / Vi) х 100, където ТП1 – оценка на предложения срок за изпълнение на поръчката; Vi е срокът в дни (календарни) на съответния оферент; Vmin е минималният срок в дни (календарни) на оферента, предложил най - кратък срок за изпълнение на поръчката. Показател 2 – Предлагана цена с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 0,20. Участник, предложил най-ниска цена получава 100 точки. Оценката по този показател за останалите оференти се изчислява по следната формула: ФОi = ( Cmin /Ci ) х 100, където: ФОi – оценка на предложената цена за изпълнение на поръчката; Cmin – е най-ниската предложена цена от оферент; Ci… - цената, предложена от всеки от останалите оференти. Комплексната оценка на всеки оферент се изчислява по формулата: КОn = 0,80 x ТПn + 0,20 x ФОn, където: КОn е комплексната оценка на съответния оферент; е ТПn е оценката на съответния оферент за предложения срок на изпълнение, ФОn – оценката на съответния оферент за предложената цена за изпълнение. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, когато поръчката се възлага по критерий "икономически най-изгодна оферта", но тази оферта не може да се определи по реда на предходната точка.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 25/07/2012, 14:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ДА   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Срок на валидност на офертата - не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на офертите. Срокът на изпълнение на услугата е не повече от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора. Минимални изисквания към оферентите: 1. Да имат реализиран общ оборот – не по-малко от 150 000 лева общо за последните три години – 2009 г., 2010 г., 2011 г. 2. Да имат реализиран общ оборот от услуги, съответстващи на предмета на поръчката (проектиране на водопроводни и/или канализационни мрежи и/или съоръжения и/или хидротехнически и/или хидромелиоративни обекти) – не по-малко от 100 000 лева общо за последните три години – 2009 г., 2010 г., 2011 г. 3. Да имат изпълнени не по-малко от 4 договора за проектиране на водопроводни и/или канализационни мрежи и/или съоръжения и/или хидротехнически и/или хидромелиоративни обекти за за последните три години. 4. Да имат на разположение минимален състав на техническите лица, включително тези отговарящи за контрола на качеството, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката от 3 човека, включващ: експерт “ВиК”; експерт “пътно строителство”; експерт “геодезия” 5. Експертите, ангажирани с изпълнение на поръчката да отговарят на следните изисквания: висше образование със степен магистър-инженер по съответната специалност; минимум 10 години трудов стаж по специалността; пълна проектантска правоспособност; валидна застраховка “Професионална отговорност в проектирането Съдържанието на офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик. Офертите се подават в деловодството на Общинска администрация - Любимец, ул."Републиканска" 2. Изискванията за изпълнение на поръчката, образците на документите, както и цялата документация за участие се съдържат на следния адрес: https://https://www.lyubimets.org в заглавно меню “Администрация”, подменю „Обществени поръчки”. Възложителят ще сключи писмен договор с определения за изпълнител. При сключване на договор определеният за изпълнител е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал. 1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 24/07/2012