Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: СО - район "Подуяне"

Наименование:Извършване на строително-ремонти работи в училища и детски заведения на територията на район „Подуяне Възложител: СО - район "Подуяне" Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 236 333 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/07/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-гр. София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СО - район "Подуяне", гр. София, ул. "Плакалница" №51, бл.59, За: инж. Лина Грънчарова, Р. България 1517, гр. София, Тел.: 02 8146161; 02 8146121, E-mail: raion@ poduiane.info, Факс: 02 8471871 Място/места за контакт: инж. Румен Николов Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http// poduiane.info. Адрес на профила на купувача: http// poduiane.info.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предмет на поръчката е „Извършване на строително-ремонти работи в училища и детски заведения на територията на район „Подуяне” – по 6 обособени позиции, както следва: обособена позиция №1 – 95 СОУ „Укрепителни мероприятия” – гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър” ул. „Ангел Войвода” №66 обособена позиция №2 95 СОУ „Ремонт на ел. инсталация - гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър” ул. „Ангел Войвода” №66 обособена позиция №3 95 СОУ „Ремонт и топлоизолация на покрив” - гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър” ул. „Ангел Войвода” №66 обособена позиция №4 173 ОДЗ „Ремонт и топлоизолация на покрив” – гр. София, ж.к. „Х. Димитър” ул. „Златица” №46 обособена позиция №5 117 ЦДГ „Укрепителни мероприятия” – „Суха река”, ул. „Неофит Бозвели” №26 обособена позиция №6 173 ОДЗ „Изграждане на дренажна система на английски дворове” гр. София, ж.к. „Х. Димитър” ул. „Златица” №46 При изпълнение на поръчката следва да се извърши: видове СМР, предвидени от възложителя за всеки вид обособена позиция. Срокът за изпълнение на поръчката по всички обособени позиции не може да продължи по – късно от 15.09.2012г. Възложителят ще отстрани участник, който даде срок по дълъг от 15.09.2012г. или даде срок за изпълнение по-малък от 10 календарни дни за даден вид СМР. Участник, който подаде оферта за всички или повече от две обособени позиции, следва да извърши СМР в срока посочен от него за съответната позиция, т.е. изпълнението е едновременно за посочените позиции. Всеки участник е длъжен при попълване на ценовата оферта да предвиди промените в минималната работна заплата, инфлационния индекс и други обстоятелства през периода на действие на договора, както и включване на всички разходи по транспорт на материали, разходи за заплати, печалба на участника, както й други съпътстващи дейности, които биха повлияли на представената оферта. Всеки участник може да участва за една, няколко или за всички обособени позиции, като има право да представи само една оферта.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Количеството и обемът на работа е посочен от възложителя за всеки вид обособена позиция. 236 333 лв. без ДДС или за всяка обособена позиция както следва: №1 – 20 000 лв . без ДДС; №2 – 25 500 лв. без ДДС; №3 83 333 лв. без ДДС; №4 – 33 333 без ДДС; №5 54 167 без ДДС; №6 -20 000 лв. без ДДС.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 236333 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: София, Столична община – район „Подуяне”   NUTS: BG411   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Право на участие имат всички български или чуждестранни физически или юридически лица, който отговарят на условията посочени в публичната покана. Когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица, възложителят изисква да се създаде ново юридическо лице, което е обвързано от офертата подадена от обединението. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език. Участникът следва да представи: Удостоверение за актуално състояние – копие заверено от участника или копие от лична карта – за физическите лица; заявление за участие, като посочи за коя обособена позиция подава оферта; административни сведения; Декларация по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП и декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП; Справка- декларация с договорите за строителство извършени през последните пет години (2008, 2009, 2010, 2011, 2012г.) с предмет аналогичен или сходен с предмета на настоящата поръчка. Участникът е длъжен да представи минимум две референции, които да кореспондират с посочените договори от списъка. Това е минимално изискване на възложителя към участниците. Всеки участник да представи заверено копие от удостоверението за вписване в Камарата на строителите с минималната група за съответните видове работи или по-висока и заверено копие от талона (четливо), от който да е виден срока на регистрация за 2012 г. Документът се представя, копие заверено от участника. Документ за вписване в професионален регистър на браншова организация в държавата, в която е регистриран участникът (копие, заверено от участника от документ за вписване в професионалния регистър на строителя в случай, че участниците са регистрирани на територията на Република България или друг еквивалентен документ за чуждестранните лица). В случай на обединение, копие от документа се представя от участника, който съгласно сключения договор ще представяла обединението. Линеен график за изпълнението на обекта за съответната позиция, съответстващ на срока за изпълнение и броя работници с посочени критични точки в същия. При не представяне на линеен график – участникът се отстранява.Ценова оферта за съответната обособена позиция - по образец. Участникът няма право да променя образеца на ценовата оферта. При неизпълнение на това изискване участникът се отстранява на формално основание. Така посочените документи се поставят в един плик независимо за колко обособени позиции се участва.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Критерии за оценка на всички обособени позиции формула за изчисляване К = К1 + К2 + К3 + К4, максимален брой точки – 100 К 1 – Твърдо договорена цена за изпълнение на поръчката –40 точки; К1 = (Ц мин (лв.)/ Ц участн (лв.)) х 40 където: Ц мин.е най-ниската предложена цена, а Ц участ. е ценовата оферта на самия участник. К2 - Елементи на ценообразуване за непредвидени видове СМР – 20 точки часова ставка – 8 точки допълнителни разходи – 4 точки доставно-складови разходи, с вкл.транспорт, върху цени на материалите от производител, вносител или официален дистрибутор - 4 точки печалба – 4 точки К2=(Е мин./Е участ. ) х съответния брой точки за всеки от елементите където: Е мин. е най-ниската предложена стойност на елементите, а Е участ. е стойността на елементите предложена от съответния участник К3 – срок за изпълнение в календарни дни – 30 т. К3 = (С мин./ С участ.) х 30 където: Сучаст. е предложението на участника за срока на изпълнение, а Смин. е минималния предложен срок К4 – аванс – 10 точки – При предложен аванс от 0%, участникът получава максимума точки Оценката на останалите участници се определя, както следва: за всеки предложен процент аванс се намалява по 0.2 т. Максимален размер на аванса – до 25% (двадесет и пет процента)   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 25/07/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Публичната покана ведно с всички приложения, които следва да се попълнят от участниците са поставени на сайта на СО – район „Подуяне” на интернет адрес: http// poduiane.info – профил на купувача. Поставени са и чертежи за позиция №1 и 5. Участниците не закупуват документи. Цялата документация е в електронен вид на интернет страницата на СО – район „Подуяне”. Всички документи се поставят в един плик с надпис: адрес на подателя, телефон и факс. Офертата се подава лично или се изпраща от участника на адрес: гр. София, ул. Плакалница №51, Столична община – район „Подуяне”. Участникът изпратил оферта по пощата носи отговорност за навременното и пристигане, а именно крайната дата на срока на валидност на публичната покана. На 26.07.2012г. възложителят ще отвори постъпилите оферти в закрито заседание, като за резултата от класирането участниците ще бъдат уведомени по факс или е-mail. Избраният изпълнител е длъжен преди подписване на договора да внесе гаранция за добро изпълнение в размер на 2% от стойността на обособената позиция, както й да представи документите по чл.47 от ЗОП   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 25/07/2012