Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти - възложител: Община Ябланица

Наименование:Обществената поръчка е с предмет: "РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНСКИ И МЕСТНИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА" Възложител: Община Ябланица Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти Прогнозна стойност: 133 447 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/07/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-ЯБЛАНИЦА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ябланица, ПЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 3, За: ИНЖ. ЛЮДМИЛА СТОЯНОВА, Р БЪЛГАРИЯ 5750, ЯБЛАНИЦА, Тел.: 06991 2126, E-mail:kmet_yablanitsa@mail.bg, Факс: 06991 2212 Място/места за контакт: ГР. ЯБЛАНИЦА Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yablanitsa.org. Адрес на профила на купувача: www.yablanitsa.org.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Обществената поръчка е с предмет: "РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНСКИ И МЕСТНИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА"   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45230000 Описание: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Конкретните характеристики и обем на описаната обществена поръчка са описани в документацията за участие, придържането към което е задължително за участниците при съставянето на офертите им и респективно при изпълнението на обществената поръчка. Прогнозната стойност, определена без ДДС в лева е, както следва: 133447 лева без ДДС   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 133447 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Община Ябланица   NUTS: BG315   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: С право на участие се ползуват юридически лица, които са регистрирани по Търговския закон, притежават ресурси и организационни възможности за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на чл. 51 от ЗОП. -Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника;-Данни за собствени или наети технически лица съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република България към датата на подаване на офертата; -Декларация за средния годишен брой на работници и служители и за броя на ръководните служители на участника през последните 3 /три/ години; -Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изброените по-горе документи се представят от всеки от тях, а изискванията се прилагата съобразно вида и дела на тяхното участие.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: -цена на изпълнение на поръчката-60 т.; -срок на изпълнение на поръчката - 40 т.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 26/07/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Цялата документация по обявената в публичната покана процедура е качена на сайта на община Ябланица, а именно: www.yablanitsa.org   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 26/07/2012