Обществени поръчки

Строителни работи по възстановяване и възобновяване - възложител: НАРОДЕН ТЕАТЪР "ИВАН ВАЗОВ"

Наименование:Ремонт на компрометирани участъци от покрива на сградата на театър, създаване на нови трасета за отвеждане на дъждовна вода, хидроизолации, ремонт и реставрация на скулптурни фигури по южната и северна фасади, отстраняване на течове и полагане на хидроизолация, демонтаж на корозирали резервоари за ППО системата, ремонт на шнурбодена на голяма сцена и хидравликата на камерна сцена, подмяна на носеща защитна скара на климатична инсталация, доставка и монтаж на допълнителна инверторна "сплит" система за климатичната инсталация на театъра, демонтаж и основен ремонт на водопроводната инсталация и канализация под кота "О", доставка и ремонт на театрални седалки и врати по образец.   Възложител: НАРОДЕН ТЕАТЪР "ИВАН ВАЗОВ" Oсн. предмет: Строителни работи по възстановяване и възобновяване Покривни работи (Мед ) Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи Прогнозна стойност: 260 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/07/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НАРОДЕН ТЕАТЪР "ИВАН ВАЗОВ", Ул. Дякон Игнатий № 5, За: Георги Цветков Ангелов, България 1000, София, Тел.: 02 8119280, E-mail: info@nationaltheatre.bg, Факс: 02 9877800 Място/места за контакт: ул. Дякон Игнатий № 5, гр. София Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nationaltheatre.bg. Адрес на профила на купувача: www.nationaltheatre.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Ремонт на компрометирани участъци от покрива на сградата на театър, създаване на нови трасета за отвеждане на дъждовна вода, хидроизолации, ремонт и реставрация на скулптурни фигури по южната и северна фасади, отстраняване на течове и полагане на хидроизолация, демонтаж на корозирали резервоари за ППО системата, ремонт на шнурбодена на голяма сцена и хидравликата на камерна сцена, подмяна на носеща защитна скара на климатична инсталация, доставка и монтаж на допълнителна инверторна "сплит" система за климатичната инсталация на театъра, демонтаж и основен ремонт на водопроводната инсталация и канализация под кота "О", доставка и ремонт на театрални седалки и врати по образец.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45453000, 45261000 (AA04) , 45330000, 45420000 Описание: Строителни работи по възстановяване и възобновяване Покривни работи (Мед ) Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Количеството и обема съобразно позициите описани в техническото задание и количествени сметки публикувани на интернет адреса на възложителя www.nationaltheatre.bg   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 260000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. София, ул. Дякон Игнатий № 5   NUTS: BG411   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Кандидатите следва да представят: ; ЕИК или заверено копие от документа за регистрация съгласно чл.23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал. 2 , ал.5, от ЗОП; Декларация по чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП ; Декларация по чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП ; Ценова оферт;. Срок за валидност на офертата минимум 90 (деветдесет ) дни считано от крайният срок за подаване на офертите;Начин на плащане - по банков път в български лева чрез надлежно издадена фактур Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, и регистрирана в деловодството на Народния театър „Иван Вазов” с входящ номер, преди настъпване на крайния срок. Върху плика с офертата участникът задължително посочва адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес в интернет, факс, а също и предмета на възлагане на обществената поръчка за която е подадена публичната покана. Постъпилите оферти се разглеждат, оценяват и класират от комисия, назначена от Възложителя, като за изпълнител на договора се определя участникът, чиято оферта отговаря на определените изисквания за икономически най-изгодна оферта по показателите посочени в спецификациите публикувани в профила на купувача. С победителя в конкурса се сключва договор, съгласно образеца публикуван в профила на купувача. www.nationaltheatre.bg   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 1.Ценова оферта – 40 точки; 2. Техническо предложение за изпълнение, материали, агрегати и съоръжения – 30 точки; 3. Обоснован срок за изпълнение – 15 точки; 4. Обоснован гаранционен срок – 15 точки.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/07/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: www.nationaltheatre.bg   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 27/07/2012