Обществени поръчки

Строителен надзор - възложител: Община Ситово

Наименование:Избор на изпълнител за извършване на услугата - строителен надзор на обект: „Корекция на дере село Попина, община Ситово Възложител: Община Ситово Oсн. предмет: Строителен надзор Прогнозна стойност: 13 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/07/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Ситово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ситово, ул. "Трети март" №72, За: инж. Татяна Христова, България 7583, Ситово, Тел.: 086 882213, E-mail: sitovo@mail.bg, Факс: 08688 2212 Място/места за контакт: село Ситово, ул. "Трети март" №72 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.sitovo.bg. Адрес на профила на купувача: https://www.sitovo.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предметна настоящата обществена поръчка е ”Избор на изпълнител за извършване на услугата - строителен надзор на обект: „Корекция на дере село Попина, община Ситово”. Поръчката се финансира от Община Ситово, като бенефициент по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, подкрепена от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, по договор BG161PO001/4.1-04/2010/039г. за реализацията на проект „Корекция на дере в село Попина, Община Ситово”.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71520000 Описание: Строителен надзор   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Извършване на услугата - строителен надзор на обект: „Корекция на дере село Попина, община Ситово”   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 13000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Община Ситово, село Попина   NUTS: BG325   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1.Икономически и финансови възможности:През последните 3 (три) години (2009, 2010, 2011г.) до датата на подаване на офертата участникът да има оборот от консултантски услуги в сферата на строителството (строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в други държави) за обекти подобни на предмета на настоящата обществена поръчка не по-малко от 20 000 лева без ДДС,За оборот от подобни дейности ще се разбира оборотът от извършване на услугата строителен надзор на обекти от 4 група, IIІ категория, строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "б" – „елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни и други мрежи, съоръжения и инсталаци, непопадащи в първа и втора категория обекти” или по-висока; Валидна застраховка за «Професионална отговорност» по чл.171 от ЗУТ. издадена съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката. В случай на обединение-обстоятелството се удостоверява от всеки един участник в него, ако е приложимо. 2.Технически възможности, квалификации и опит - През последните 3 (три) години (2009, 2010, 2011г.) да е изпълнил поне 3 (три) договора с предмет консултантски услуги в сферата на строителството (строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в други държави);да има доказан опит в извършването на оценка на съответствие на инвестиционните проекти и извършване на строителен надзор, като в посочения период (2009, 2010, 2011 г.) трябва да има въведен в експлоатация минимум 1 (един) обект за изпълнен строителен надзор, от които поне един от обектите да е при изпълнението на строителен надзор на обекти от 4 група, IIІ категория, строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "б" – „елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни и други мрежи, съоръжения и инсталаци, непопадащи в първа и втора категория обекти” или по-висока; Лиценз по чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗУТ- оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор или еквивалентен – заверено от участника копие. Когато участникът е чуждестранно лице следва да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС, или на др.държава-страна по Споразумението на Европейското икномическо пространство съгласно чл.166, ал.2 и ал.7 от ЗУТ;Екип ангажиран с изпълнението на поръчката - експерт № 1: Ръководител (Координатор по проекта) образование – инженер ХМС или ХТС (степен магистър) или еквивалентна (ако образователната степен е придобита в държава, където няма специалност ХМС или ХТС);общ професионален опит по специалността: – 5 години, специфичен професионален опит: участие в екип на подобна длъжност за упражняване на строителен надзор в най-малко един изпълнен проект във водния сектор през последните 3 години; експерт № 2: Геодезист - образование - Инженер по геодезия, (степен магистър) или еквивалентна (ако образователната степен е придобита в държава, където няма специалност геодезия)общ професионален опит по специалността – 5 години;Консултантът е длъжен да упражнява строителен надзор и извършва координация при изпълнение на строителството на обекта чрез технически правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: На първо място се класира офертата с посочена най-ниска обща цена без ДДС.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/07/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ДА   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на интернет страницата на община Ситово https://www.sitovo.bg или в деловодството на общината, находящо се в Село Ситово, общ. Ситово, обл. Силистра, ул. "Трети март" № 72.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 27/07/2012