Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Ветово

Наименование:Екотуризъм:Перспектива за развитие на две малки трансгранични общности Възложител: Община Ветово Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни работи по изграждане на пешеходни пътеки/алеи Строителни и монтажни работи по общо изграждане на обществени центрове Прогнозна стойност: 1 210 744,40 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16.08.2012 г., 16:30 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Ветово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Община Ветово, ул. "Трети март" №2, За: Соня Цанкова, България 7080, Ветово, Тел.: 08161 2253, E-mail: vetovo@abv.bg, Факс: 08161 2871 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vetovo.com. Адрес на профила на купувача: www.vetovo.com. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и Регионален или местен орган Основна дейност на възложителя Обществени услуги Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и НЕ РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1)Описание II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя Строително-монтажни работи по проект "Екотуризъм:Перспектива за развитие на две малки трансгранични общности" с три подобекта:1.подобект"Туристически информационен център УПИ ХІV,кв.167,гр. Ветово"2.подобект"Посетителски културно-информационен УПИ-ІV,кв.23,с.Писанец,община Ветово3.подобект"Туристически информационен маршрут /Екопътека/ II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Строителство Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите Място на изпълнение: община Ветово Код NUTS: BG323 ІІ.1.3)Настоящото обявление е за Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката Предмет на поръчката е изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Екотуризъм:Перспектива за развитие на две малки трансгранични общности" с три подобекта: 1.подобект"Туристически информационен център УПИ ХІV,кв.167,гр. Ветово"-обектът попада в категория V,буква "а", съгласно чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ и чл.10, ал.1, т.4 и чл. 11 от изменената Наредба №1/2003 год. за номенклатурата на видовете строежи. 2.подобект"Посетителски културно-информационен УПИ-ІV,кв.23,с.Писанец,община Ветово- обектът попада в категория V,буква "а", съгласно чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ и чл.10, ал.1, т.4 и чл. 11 от изменената Наредба №1/2003 год. за номенклатурата на видовете строежи. 3.подобект"Туристически информационен маршрут /Екопътека/. Предметът на поръчката е неделим.Участниците могат да подават оферта единствено общо за трите подобекта. ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45000000, 45213316, 45215222 Описание: Строителни и монтажни работи Строителни работи по изграждане на пешеходни пътеки/алеи Строителни и монтажни работи по общо изграждане на обществени центрове ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация НЕ ІІ.1.8)Обособени позиции НЕ ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти НЕ   II.2)Количество или обем на поръчката ІІ.2.1)Общо количество или обем Отделните видове СМР са посочени в техническата спецификация и КСС, неразделна част от документацията за участие. Прогнозна стойност без ДДС 1210744.4 BGN ІІ.2.2)Опции НЕ ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Продължителност в месеци 3  

продължава...

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции 3.1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 12 000.00 лв. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 90 дни от крайната дата за представяне на офертите. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на договорите е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС. Същата може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Ветово и че е със срок на валидност най-малко един месец след приключване на изпълнението на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат Плащанията ще се извършват по банков път само по искане на Изпълнителя, след одобрение от Възложителя и при спазване на всички изисквания и условия на Договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разплаща чрез междинни и окончателно плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените СМР, въз основа на заверени протоколи за действително извършени и подлежащи на заплащане видове СМР, по офертните му единични цени, съгласно количествено-стойностната сметка. Обемът на текущо извършените СМР се удостоверява чрез подписване на Акт за изпълнени видове СМР от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от строителния надзор. За размера на сумата на всяко постъпило искане за плащане по договора – междинно и окончателно, се прилага Запис на заповед, която се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след одобряване на направените разходи и извършената работа от финансиращия орган. Плащането се извършва в срок от 30 дни след подписването на Акта за изпълнени видове СМР. Окончателното плащане се извършва след приемане на извършените СМР, предмет на Договора, въз основа на доклад на строителния надзор, както и представянето на фактура и Запис на заповед. ІІІ.2)Условия за участие ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: Офертата се състои от три части: “Документи за подбор” - ПЛИК №1. Документите се представят в следния ред: 1) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2)Писмо към офертата – попълва се Образец №1; 3)Административни сведения - попълва се Образец №2; 4)Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката – попълва се Образец №3; 5)Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – попълва се Образец №4; 6)Регистрационни документи на участника 7)Документ за данъчна регистрация (копие) и БУЛСТАТ /ЕИК (копие) и регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (копие); 8)Документ за закупена документация за обществена поръчка - копие; 9)Документ за внесена гаранция за участие - оригинала на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие; 10)Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 от ЗОП - попълва се Образец №5 Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл.47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2.се отнасят и за лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП. 11)Декларация за участието на подизпълнители - попълва се Образец № 6; 12)Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв - попълва се Образец №7; 13) Декларации по чл. 47, ал. 5 от ЗОП и за липсата на обстоятелствата по чл. 93,ал. 1, чл. 94 и чл.96 точка „а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС - попълва се Образец № 8: 14)Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка - попълва се Образец № 9; 15)Декларация от членовете на обединението/консорциума - попълва се Образец № 10; 16) Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – образец № 11. 17)Споразумение за създаване на обединение за участие и изпълнение на обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението); 18) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); 19) Решение на Управителния орган на участника (за едноличен търговец – собственика, за СД, КД, ООД и ЕООД – решение на общото събрание на съдружниците, за АД – решение на СД, УС за консорциум – решение от всеки от участниците в консорциума) за издаване на запис на заповед в полза на Община Ветово за всяко плащане по договора за изпълнение (междинно и окончателно); 20) Документи, доказващи изискванията за финансови и икономически възможности на участника; 21) Доказателства за техническата възможност за изпълнение на настоящата обществена поръчка. "Предложение за изпълнение на поръчката" ПЛИК №2 "Предлагана цена" ПЛИК №3 ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: 1) Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три финансови години /2009, 2010 и 2011г./ - копия заверени от дипломиран експерт счетоводител (когато е приложимо), подписани и подпечатани на всяка страница. 2) Информация за оборота от строителни дейности, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Забележка: Под „строителни дейности, сходни с предмета на поръчката” следва да се разбират строителни дейности по обекти от категория V(пета), буква „а”, съгласно чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ и чл.10, ал.1, т.4 и чл.11 от Наредба №1/2003 за номенклатурата на видовете строежи, или по-висока. 3) Копие на валидна застраховка за професионална отговорност на лицето, което ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Минимални изисквания: 1)Оборотът на участника от изпълнение на строителни дейности, сходни с предмета на поръчката, да бъде не по-малко от 3 000 000 (три милиона) лева без ДДС общо за последните три финансови години /2009,2010 и 2011г./. Под „строителни дейности, сходни с предмета на поръчката” следва да се разбират строителни дейности по обекти от категория V(пета), съгласно чл.137, ал.1, т.5 буква „а” от ЗУТ и чл.10, ал.1, т.4 и чл.11 от Наредба №1/2003 за номенклатурата на видовете строежи, или по-висока. Оборотите на участника се доказват с представена справка за оборота, сходен с предмета на поръчката и с годишните баланси за последните 3 финансови години /2009, 2010 и 2011г./ и отчетите за приходи и разходи. Възложителят не предвижда изискване за общ оборот. В случай, че участникът участва като обединение /консорциум, изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението / консорциума като цяло. В случай, че участникът предвижда наемане на подизпълнител, изискуемият оборот по т.1 за всеки отделен подизпълнител се определя съобразно вида и дела на неговото участие. Оборотите на подизпълнителя се доказват със справка за оборота от дейности, подобни на предмета на поръчката /обр..12/ и с годишните баланси за последните 3 финансови години и отчетите за приходи и разходи /2009, 2010 и 2011г./. 2)Участникът следва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност на лицето, което ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 3)Управителният орган на участника (за едноличен търговец – собственика, за СД, КД, ООД и ЕООД – решение на общото събрание на съдружниците, за АД – решение на СД, УС за консорциум – решение от всеки от участниците в консорциума) трябва да е взел решение за издаване на запис на заповед в полза на Община Ветово за всяко плащане по договора за изпълнение (междинно и окончателно); ІІІ.2.3)Технически възможности Изискуеми документи и информация: 1) Кратка анотация/кратко представяне за досегашната дейност на участника по предмета на поръчката. 2) Справка - Списък с основните договори за СМР, сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени от участника през последните пет години ( 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 г.), с посочени предмет на договора, цена, място, срокове на изпълнение и клиенти. 3) Референции / препоръки за изпълнението на поръчки, с подобен предмет като настоящата поръчка през последните пет години (2007, 2008, 2009, 2010, 2011 г.)– в тези препоръки трябва да са посочени стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, като са посочени телефон и адрес, от които Възложителя може да получи допълнителна информация; Референциите за договорите, с които се доказва критерият за допустимост са задължителни. 4) Копие от удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя, с право на изпълнение на обекти от 1 група, V категория, съгласно чл.137 от ЗУТ или еквивалентна регистрация в държавата, в която са регистрирани. Съгласно чл. 49 от ЗОП чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която са установени, или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони. Когато участникът е обединение, достатъчно е един от участниците в него да има такава регистрация; 5) Списък – декларация на квалифицирани строителни работници, съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република България, които участникът ще използва при изпълнението на поръчката, с посочване на вида правоотношение, които работникът има с участника, придружен с удостоверение от НАП за регистрираните квалифицирани строителни работници във фирмата по чл.64, ал.4 от Кодекса на труда, към датата на изготвяне на офертата; 6) Декларация за собствена или наета механизация и техническо оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката. Да представи доказателства – снимков материал, фактури и счетоводни документи, договори. Минимални изисквания: 1) Участникът е длъжен да представи доказателства за поне 3 (три) обекта от категория V (пета), буква „а”, съгласно чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ и чл.10, ал.1, т.4 и чл.11 от Наредба № 1/2003 за номенклатурата на видовете строежи, или по-висока, изпълнени през последните пет години (2007, 2008, 2009, 2010, 2011). 2) Участникът трябва да е регистраран в ЦПРС за първа група строежи - строежи пета категория , съгласно чл.137 от ЗУТ, или по-висока; ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги  

продължава...

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1)Вид процедура ІV.1.1)Вид процедура Открита   ІV.2)Критерии за оценка на офертите ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите Най-ниска цена   IV.3)Административна информация ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 09.08.2012 г.  Час: 16:30 Платими документи ДА Цена: 10 BGN Условия и начин на плащане За получаване на документацията за участие се заплаща сумата 10.00 (десет лева) с ДДС. Цената не включва инвестиционните проекти на хартиен носител, а само на електронен носител. Документацията за участие се заплаща в касата на Община Ветово или по банков път по сметка IBAN BG87BUIB71143312474900; BIC:BUIBBGSF при банка СИБАНК АД. ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 16.08.2012 г.  Час: 16:30 IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.7)Срок на валидност на офертите Продължителност в дни 90 IV.3.8)Условия при отваряне на офертите Дата: 17.08.2012 г.  Час: 12:00 Място Община Ветово, ул. "Трети март" №2, втори етаж. Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.   РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка НЕ VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС Поръчката е финансирана от община Ветово като бенефициент по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №56150/22.07.2011г. за реализацията на проект 2 /2i/ - 3.1 - 12 "Екотуризъм: Перспектива за развитието на две малки трансгранични общности". VI.3)Допълнителна информация За предварителен преглед документацията е достъпна и в електронен формат на сайта на община Ветово на адрес: www.vetovo.com. Техническите инвестиционни проекти се предоставят на електронен носител при закупуване на документацията, като същите са достъпни и на сайта на община Ветово. Датата, мястото и часа на отварянето на ценовите оферти ще се оповести на интернет страницата на община Ветово. Възложителят се възползва от възможнастта за намаляване на крайния срок за подаване на оферти - изпраща обавлението по електронен път и предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата от датата на обнародване на обявлението в електронен вид на интернет адрес:www.vetovo.com. VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 URL: https://www.cpc.bg. VI.4.2)Подаване на жалби съгласно чл.120 от ЗОП VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 URL: https://www.cpc.bg. VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 19.07.2012 г.   ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ