Обществени поръчки

Инженерни услуги по проектиране и конструиране - възложител: Община Сливо поле

Наименование:Предвижда се изработване на следните проекти/ проектни части: 1. Изработване на работен проект за обект: Полагане на трошенокаменна настилка по съществуващ полски път № 000133 по КВС на град Сливо поле; 2. Изработване на работен проект за обект: Облагородяване на зона за отдих, спорт и развлечения в град Сливо поле; 3. Изработване на ПУП, Схема за поставяне и ПСД за обект: Облагородяване на крайбрежна зона за отдих в отдел 223, подотдел 2 от ЛУП в ПИ № 000287 от КВС на град Сливо поле; 4. Изработване на технически проект за обект: Ремонт на тротоари по улица Цар Борис І-ви в село Ряхово; 5. Изработване на работен проект за обект: Основно обновяване на детски кът в село Ряхово; 6. Изработване на технически проект за обект: Възстановяване и ремонт на съществуваща павирана настилка и околно пространство в село Ряхово; 7. Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Облагородяване на прилежащ терен към сграда за социални дейности в село Бабово; 8. Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Облагородяване на зона за отдих, спорт и развлечения в село Бръшлен; 9. Изработване на ПУП, схема за поставяне и други проектни части за обект: Създаване на зона за отдих, включително заслони за обществено ползване в село Бръшлен.   Възложител: Община Сливо поле Oсн. предмет: Инженерни услуги по проектиране и конструиране Прогнозна стойност: 14 500 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/08/2012, 16:30 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Сливо поле

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Сливо поле, площад Демокрация № 1, За: Юлия Николова; Снежанка Билева, РБългария 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876 Място/места за контакт: град Сливо поле, площад Демокрация № 1 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivopole.ru-se.com. Адрес на профила на купувача: www.slivopole.ru-se.com.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предвижда се изработване на следните проекти/ проектни части: 1. Изработване на работен проект за обект: Полагане на трошенокаменна настилка по съществуващ полски път № 000133 по КВС на град Сливо поле; 2. Изработване на работен проект за обект: Облагородяване на зона за отдих, спорт и развлечения в град Сливо поле; 3. Изработване на ПУП, Схема за поставяне и ПСД за обект: Облагородяване на крайбрежна зона за отдих в отдел 223, подотдел 2 от ЛУП в ПИ № 000287 от КВС на град Сливо поле; 4. Изработване на технически проект за обект: Ремонт на тротоари по улица Цар Борис І-ви в село Ряхово; 5. Изработване на работен проект за обект: Основно обновяване на детски кът в село Ряхово; 6. Изработване на технически проект за обект: Възстановяване и ремонт на съществуваща павирана настилка и околно пространство в село Ряхово; 7. Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Облагородяване на прилежащ терен към сграда за социални дейности в село Бабово; 8. Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Облагородяване на зона за отдих, спорт и развлечения в село Бръшлен; 9. Изработване на ПУП, схема за поставяне и други проектни части за обект: Създаване на зона за отдих, включително заслони за обществено ползване в село Бръшлен.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71320000 Описание: Инженерни услуги по проектиране и конструиране   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Проектите следва да съдържат следните части по позиции, както следва: 1. Изработване на работен проект за обект: Полагане на трошенокаменна настилка по съществуващ полски път № 000133 по КВС на град Сливо поле: Геодезия; Конструктивно становище за отводняване на съществуващ водосток; Организация на движението – бализи на стеснен участък на пътя; ПСД. 2. Изработване на работен проект за обект: Облагородяване на зона за отдих, спорт и развлечения в град Сливо поле - Ландшафтна архитектура; Геодезия; ВиК; Ел; Озеленяване - дендрология; ПБЗ и ПСД. 3. Изработване на ПУП, Схема за поставяне и ПСД за обект: Облагородяване на крайбрежна зона за отдих в отдел 223, подотдел 2 от ЛУП в ПИ № 000287 от КВС на град Сливо поле - ПУП по чл. 54-56 от ЗГ; Схема за поставяне по чл.56 от ЗУТ; ПСД. 4. Изработване на технически проект за обект: Ремонт на тротоари по улица Цар Борис І-ви в село Ряхово - Част Геодезия; ПСД за ремонт на тротоари, включваща всички строителни дейности. 5. Изработване на работен проект за обект: Основно обновяване на детски кът в село Ряхово - Ландшафтна архитектура; Геодезия; Озеленяване – дендрологичен проект; ПСД. 6. Изработване на технически проект за обект: Възстановяване и ремонт на съществуваща павирана настилка и околно пространство в село Ряхово - Геодезия; Конструктивно становище – за монтаж на парапет; КСС за ремонтните работи за: пренареждане на павета, възстановяване на каменна зидария, направа на предпазен парапет. 7. Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Облагородяване на прилежащ терен към сграда за социални дейности в село Бабово - Проект за подробен устройствен план; Инвестиционен проект с части: Строителни конструкции; Геодезия; Ел; ВиК; Озеленяване; ПБЗ; ПСД. 8. Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Облагородяване на зона за отдих, спорт и развлечения в село Бръшлен - Проект за подробен устройствен план; Инвестиционен проект с части: Строителни конструкции; Геодезия; Ел; ВиК; Озеленяване; ПБЗ; ПСД. 9. Изработване на ПУП, схема за поставяне и други проектни части за обект: Създаване на зона за отдих, включително заслони за обществено ползване в село Бръшлен - Изработване на ПУП на основание чл. 54- 56 от ЗГ; Изработване схема за поставяне по чл. 56 от ЗУТ; Геодезия; Конструктивни становища за поставяне на Фотоволтаици (от инженер конструктур и ел. инженер); ПСД.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 14500 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Община Сливо поле   NUTS: BG323   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Участие в изготвянето на проекта могат да вземат всички български и/или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, които са или имат в състава си най – малко следните експерти: Проектант по част архитектурна – ландшафтен архитект; Проектант по част строителни конструкции; Проектант по част ВиК; Проектант по част Ел; Проектант по част геодезия; Проектант транспортно строителство. Всички проектанти от състава на участника, трябва да са членове на Камарата на инженерите в инвестционното проектиране и да притежават валидно удостоверение за съответната проектантска правоспособност, удостоверено към момента на сключване на договора от изпълнителя. При участие за една, няколко или всички обособени позиции, лицата трябва да отговарят на изискванията за експертен състав, съобразно предвидените в съответната позиция дейности. 2. Срокът за изпълнение на услугата по всяка обособена позиция, който може да се предлага от участниците е най - много до 31.08.2012 година. Подробно описание на изискванията при изпълнение на поръчката са посочени в техническата спецификация и проекта на договор, които са на разположение в профила на купувача на Община Сливо поле, на посочения в настоящата покана интернет адрес.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 06/08/2012, 16:30   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: Оферира се в офертата по образец, но не може да бъде по - малко от 20 (двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. Офертата задължително съдържа като приложения: 1. КОГАТО УЧАСТНИКЪТ Е ТЪРГОВЕЦ – оригинал или зав. от уч-ка копие на документ, удостоверяващ единен идентификационен код (ЕИК) или посочване на ЕИК в офертата, а за чуждестранните юрид. лица – съотв. еквивал. док-т, изд. от съдебен или адм. орган в държавата, в която са установени. АКО УЧАСТНИКЪТ Е ОБЕДИНЕНИЕ, КОЕТО НЕ Е ТЪРГ. ДР-ВО, се представя зав. от уч-ка копие от док-та за създаването му. КОГАТО УЧАСТНИКЪТ Е ФИЗ. ЛИЦЕ – зав. от уч-ка копие от док-та му за самоличност. 2. Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (при наличие на регистрация) – зав. от уч-ка копие. 3. Нотар. зав. пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – когато офертата или някой док-т от нея не са подписани от управляващия и представляващ участника, а от изрично упълном. негов представител. 4. Оферта на изпълнителя (по образец на Възложителя), с включена позиция предлагана цена с посочени в нея обща цена за изпълнение на поръчката в лева без и с включен ДДС. 5. Заверен от участника списък на техническите лица от проектантския екип, които ще отговарят за извършване на проектантските услуги. 6. Заверени от участника копия на валидни удостоверения за придобита проектантска правоспособност на всяко от лицата, включени в екипа на участника (Може да се представят най – късно към момента на сключване на договора). 7. Декларация за подизпълнители – оригинал. В случай, че ще се използва подизпълнител, участникът представя декларация за съгласие от посочения подизпълнител и документ, удостоверяващ единен идентификационен код (ЕИК) на подизпълнителя. Забележки: 1. В случаите, когато Възложителят не изисква изрично оригинал на документ, участникът може да представи копие от същия заверен от лицето с представителна власт и подпечатано с печата на участника или нотариално заверен препис на съответните документи. 2. Ако е посочен ЕИК, не се изисква доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и представянето на актове, обявени в него. 3. Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея, чрез попълване на декларация по образец, се посочват: подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Техническа спецификация, оферта - образец, декларация за съгласие за подизпълнител - образец и проект на договор могат да бъдат получени от профила на купувача на интернет адреса на възложителя, посочен в настоящата покана. НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА: 1. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В него се комплектоват всички изискуеми документи. 2. Оферта, която не е попълнена, или е попълнена частично, или с каквито и да е отклонения (допълнения или изменения) от предварително определеното от Възложителя съдържание и която не съответства на Техническата спецификация, както и оферта, към която не е приложен някой от изискуемите документи, няма да бъде допусната до разглеждане и оценяване. 3. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, то същите следва да са придружени от заверен превод на български език. КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ е „Най – ниската цена” с ДДС. Класирането се извършва по реда от съдържащата най – ниска цена за изпълнение на поръчката към следващите.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 27/07/2012