Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини - възложител: Община Брезник

Наименование:Предвижда се подмяна на покривни материали, без да се засяга конструкцията на покрива на сградата на ЦДГ „Брезица” гр. Брезник Възложител: Община Брезник Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини Прогнозна стойност: 76 927 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/08/2012, 09:30 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Брезник

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Брезник, ул. "Елена Георгиева" 16, За: Васил Михайлов Узунов, инж.Иван Здравков Ковачев, РБ 2360, Брезник, Тел.: 07751 2434, E-mail:obshtina_breznik@abv.bg, Факс: 07751 3845 Място/места за контакт: Община Брезник Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.breznik.info. Адрес на профила на купувача: www.breznik.info.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предвижда се подмяна на покривни материали, без да се засяга конструкцията на покрива на сградата на ЦДГ „Брезица” гр. Брезник   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45214100 Описание: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: съгласно количествени сметки   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 76927 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр.Брезник   NUTS: BG414   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: С право на участие се ползуват юридическите лица, които са регистрирани по Търговския закон, притежават ресурси и организационни възможности за изпълнение на поръчката. За тази цел, участникът трябва да докаже, че: 1. Има Сертификация по ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент, с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката. 2. Има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката. 3. Има Сертификация по OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството или еквивалент, с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката. 4. Е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от І група, ІV категория, като за целта представи съответното Удостоверение за вписване, придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, или представи валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство Участникът ще бъде отстранен от участие в поръчката, ако не отговаря на някое от горните изисквания. Изисквания за качество – съгласно действащата нормативна уредба в Република България. Вложените материали да отговарят на БДС, да са с гарантиран произход и с технически сертификат. Начин на финансиране – Обектът ще се финансира със средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 от ЗДБРБ за 2012 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия Начин за образуване на предлаганата цена и начин на плащане Офертната цена се образува като се остойностят видовете работи от количествената сметка – Приложение 1 В попълнената оферта – Образец 5 следва да се посочи стойността на поръчката, ценовите условия и параметри, срока за изпълнение и гаранционен срок. ценообразуването на строителните работи да се извършва по елементи на разхода съгласно ТНС и УСН; заплащането ще се извършва с доказване на обем извършена работа на база протоколи обр. 19, отразяващи вида и количеството СМР Възложителят ще сключи договор, предмет на обществената поръчка. в български лева с определения за изпълнител участник, след представяне на документите по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 1. Показател Р „Линеен график и график на разпределение на работната ръка” с максимален брой точки 30. 2. Показател С "Срок за изпълнение", с максимален брой точки 20 3. Показател Ф "Предложена цена”, с максимален брой точки 50   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 03/08/2012, 09:30   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Допълнителна информация, както и документите, могат да бъдат получени на посочения адрес на община Брезник. При изготвяне на офертата всеки един участник следва да се придържа точно към обявените изисквания. Офертите ще бъдат отворени на 03.08.2012 г. от 10.30 ч. в административната сграда на Община Брезник. Във връзка с разпоредбата на чл. 101б, ал. 2 от ЗОП от датата на публикуване на настоящата покана пълен достъп до документацията за участие в процедурата се предоставя в профила на купувача: https://www.breznik.info. Представената от участника оферта трябва дa съдържа: 1. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър 2.Административни данни на кандидата по ОБР. 1– оригинал 3.Декларация по ОБР. 2- оригинал ; 4.Декларация по ОБР. 3- оригинал ; 5.Декларация по ОБР. 4- оригинал ; 6.Заверено копие от Сертификат по ISO 9001:2008. 7.Заверено копие от Сертификат по ISO 14001:2004. 8.Заверено копие от Сертификат по OHSAS 18001:2007. 9.Заверено копие от удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя за строежи от първа група, четвърта категория. 10.Ценово предложение по ОБРАЗЕЦ 5 – оригинал 11.Проект на договор по ОБРАЗЕЦ 6 - оригинал 12.Остойностена Количествено-стойностна сметка- Приложение 1 - оригинал 13. Линеен график и график на разпределение на работната ръка – оригинал 14.Списък по ОБРАЗЕЦ 7 – оригинал. Съдържанието на офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик, съгласно изискванията на чл.101в, ал.2 от ЗОП   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 27/07/2012