Обществени поръчки

Инженерни услуги в строителството - възложител: Община Долни Дъбник

Наименование:Публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП - по чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „ППР – Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина”. Услугата цели да се изработи технически (работен) проект за реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина съгласно техническото задание. Изготвянето на проекта се възлага, с цел да се установи състоянието на пътната настилка, съоръженията осигуряващи устойчивостта и отводняването на пътя, съоръженията и принадлежностите регулиращи движението по трасето на общинския път и необходимите мероприятия за привеждането им в съответствие с нормативите. Задачата на проекта е уточняването на обема и стойността на строително-ремонтните работи, необходими за осигуряване безопасност на автомобилния транспорт и комфорт на пътуващите.   Възложител: Община Долни Дъбник Oсн. предмет: Инженерни услуги в строителството Прогнозна стойност: 30 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/07/2012, 16:30 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Долни Дъбник

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Долни Дъбник, ул. "Христо Янчев" № 59, За: Росен Монов - старши експерт "Обществени поръчки", Р България 5870, Долни Дъбник, Тел.: 06514 2454, E-mail:mun_dabnik@mail.bg, Факс: 06514 2070 Място/места за контакт: Община Долни Дъбник Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.dolni-dabnik.acstre.com. Адрес на профила на купувача: https://www.dolni-dabnik.acstre.com.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП - по чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „ППР – Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина”. Услугата цели да се изработи технически (работен) проект за реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина съгласно техническото задание. Изготвянето на проекта се възлага, с цел да се установи състоянието на пътната настилка, съоръженията осигуряващи устойчивостта и отводняването на пътя, съоръженията и принадлежностите регулиращи движението по трасето на общинския път и необходимите мероприятия за привеждането им в съответствие с нормативите. Задачата на проекта е уточняването на обема и стойността на строително-ремонтните работи, необходими за осигуряване безопасност на автомобилния транспорт и комфорт на пътуващите.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71300000 Описание: Инженерни услуги в строителството   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Количестовото и обем работа за изпълнението на публичната покана е техническото задание. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА: Проекта да включва: обяснителна записка; ситуация; надлъжен профил; типови напречени профили; организация на движението при експлоатация; съществуващо положение на настилката; проектно нивелетно положение на настилката; елементи на хоризонталните криви; подробни ведомости на количествата; обобщена количествено-стойностна сметка; ПРОЕКТНИ ЧАСТИ: част „ПЪТНА”; част „КОНТРУКТИВНА” – ЗА МОСТОВЕТЕ; част „ГЕОДЕЗИЯ”; част „ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО”; част „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО, ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА МАРКИРОВКА”; част „ПБЗ”; част „ПРОЕКТО – СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ”.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 30000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Община Долни Дъбник   NUTS: BG314   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 1.Да отговаря на нормативно установените изисквания посочени в чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП, както и на изискванията на чл.47, ал.2 от ЗОП. За доказване на тези изисквания участникът следва да представи декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП и чл.47, ал.2 от ЗОП. 2.Да включват в състава си физически лица притежаващи Пълна проектантска правоспособност към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) съгласно техническото задание. За доказване на това обстоятелство участникът да представи списък на лицата ангажирани с извършването на услугата, както и копия на документи доказващи Пълна проектантска правоспособност към КИИП на лицата съгласно техническото задание. 3.Да имат опит в проектирането на работни проекти, със сходен предмет предмета на публичната покана, като да са изпълнили поне два договора през последните 2 години или от датата, когато участникът е учреден и е започнал дейност. За доказване на тези изисквания участникът следва да се представи списък от основните договори за услуги със сходен предмет предмета на публичната покана през последните две години или от датата когато участникът е учреден и е започнал дейност, придружен от препоръки за добро изпълнение за всеки договор. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА - За участие участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията на публичната покана. Всеки участник има право да представи само една оферта. Офертата следва да съдържа следните документи:1.Оферта за участие – по образец, в оригинал, попълнен, пописан от представляващия участника и свеж печат; 2.Заверено копие на документа за регистрация или документ за издаден Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено копие на документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. За чуждестранно лице – документ за регистрация съобразно националното му законодателство. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, участниците юридически лица или еднолични търговци прилагат и заверено копие на валидно удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; 3.Заверено копие на документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на участника, ако е регистриран; 4.Декларации за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП – по образец, в оригинали, попълнени и подписани; 5.Списък на лицата ангажирани с извършването на услугата – в оригинал, подписан от представляващия участника и свеж печат, както и заверени копия на документи доказващи Пълна проектантска правоспособност към КИИП съгласно техническото задание; 6.Списък от основните договори за услуги със сходен предмет предмета на публичната покана изпълнени през последните две години или от датата когато участникът е учреден и е започнал дейност – оригинал, подписан от представляващия участника и свеж печат. Списъкът да е придружен от препоръки за добро изпълнение за всеки договор – заверени копия; 7.Ценова оферта от участника– по образец, в оригинал, попълнена, пописана от представляващия участника и свеж печат. Ценовата оферта се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, посочва се името на участника и се поставя в плика с офертата; 8.Списък на документите, съдържащи се в офертата – подписан и подпечатан от представляващия участника.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодната оферта” предложена от участника. Всички оферти, които отговарят на обявените от възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по отделно по критерия „икономически най-изгодната оферта”. Показатели, осносителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка: Цена (П1) – 70%; Срок на изпълнение (П2)– 30%. Комисията по избора на изпълнителя определя оценките на офертите на участниците по всеки един от показателите поотделно. Комплексната оценка (Ккомпл.) на участник се образува като сума от точките от показателите: Ккомпл. = П1 + П2   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/07/2012, 16:30   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Преди подписване на договор, участникът определен за изпълнител следва да представи документите по чл.101е, ал.2 от ЗОП. Публичната покана и образците, които участниците трябва да ползват могат да бъдат изтеглени от "Профила на купувача" на интернет адрес посочен в І.1) Наименование, адреси и място. Офертата си участника може да се представи (подаде) всеки работен ден от публикуването на публичната покана от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:30 часа, в срок до датата посочена в публичната покана на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев” № 59 в „Център за услуги и информация”. Офертата се представя (подава) в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участника записва (отбелязва): пълното си наименование и адрес, телефон, факс, е-майл, наименованието на публичната покана, съответно при наличие на обособени позиции, за кои участва. Оферти представени и получени след изтичане на посочения срок няма да бъдат разглеждани от комисията. Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или някое от условията заложени от Възложителя. Всички копия на документи следва да се представят заверени с надпис: „Вярно с оригинала”, подпис на лицето представляващо участника и свеж печат. Когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация е необходимо нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо офертата. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в публичната покана.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 26/07/2012