Обществени поръчки

Архитектурни и свързани с тях услуги - възложител: Община Бяла

Наименование:Архитектурни и свързани с тях услуги Възложител: Община Бяла Oсн. предмет: Архитектурни и свързани с тях услуги Прогнозна стойност: 65 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/07/2012, 10:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Бяла

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Бяла, ул. Андрей Премянов № 29, За: инж.Коста Стоянов, България 9101, Бяла, Тел.: 05143 2379, E-mail: byala_mayor@abv.bg, Факс: 05143 2379 Място/места за контакт: Община Бяла Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala.org. Адрес на профила на купувача: https://www.byala.org/scripts/profilnakupuvacha/.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Културният център ще се изгради на централния градски площад „Европа”. Той ще включва в себе си сграда на КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР, ПАВИЛИОН НА ИЗКУСТВАТА, ДВОР НА СКУЛПТУРАТА И ОТКРИТ ПЛОЩЕН ОБЕКТ. За тази цел ще се използва старата и изоставена сграда построена за културен дом заедно с прилежащата на УПИ площ. Основното предназначение на тази сграда ще е да осигури необходимите площи за постоянни и временни изложба в областта на съвременните изящни изкуства, археологията и античните изкуства. Към изложбените зали да се предвидят всички необходими сервизни и обслужващи помещения, както и такива за персонала. На последния етаж да се предвиди многофункционална сграда със сервизи. В пряка връзка с площада да се развие клуб на дейците на културата. Проектът да предостави възможност за гладко функциониране при гъвкаво ползване на площите и помещенията. В органична връзка с обемите на културния център да се проектира „двор на скулптурата“. Временната изложба да е отворена към него и да дава възможност за временни изложби и на открито. Да се изгради самостоятелен павилион на изкуствата, който ще е за нуждите на пленерите за живопис и скулптура, а през другото време ще се използва за камерни концерти на открито. Всички площи и обеми да бъдат в композиционно единство, като същевременно отчитат и историческата даденост на градския център. В резултат да се постигне единство и хармония между функционалното, технологичното и композиционното решение и с околната среда.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71200000 Описание: Архитектурни и свързани с тях услуги   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Проектът следва да се разработи във фаза „технически проект”, със следните части : 1. части за архитектура и конструкции: а) архитектурна; б) интериор и обзавеждане; в) конструктивна; 2. части за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура: а) водоснабдяване и канализация; б) електрическа (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации); в) отопление, вентилация и климатизация; г) топлотехническа ефективност; 3. части за устройство на прилежащия към обекта терен: а) геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка); б) благоустрояване; 4. ПБЗ 5. сметна документация Техническите параметри на проекта в различните му части следва да не надвишават следните квадратури: за сградата на културен център – РЗП 2200 м2, за павилион на изкуствата - РЗП 60 м2, за двор на скулптурата и открит площен обект – 1 200 м2. Да се определят необходимите паркоместа които да покриват изискванията на Наредба №2, чл.24 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, т.е. на 10 бр. посетители по едно паркомясто. Да се предвидят и паркоместа за хора с увреждания оразмерени според Наредба №6 от 26.11 2003 г. за изграждане на достъпна среда. Достъпна среда да се осигури и в самите сгради и съоръженията в тях. Целта е да се осигури архитектурна среда, която е удобна, безопасна и приятна за ползване от всички, включително и от хора с увреждания. Да се спазят допустимите височини на сградите според Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. В проекта да се вложат съвременни по своето звучене технологии и материали, които от своя страна да са икономически оправдани. Използваните материали, оборудване и технологии да осигуряват и качествено изпълнение на обекта. Там където е възможно да се приложат технологиите на устойчивата архитектура.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 65000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. Бяла   NUTS: BG331   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 1. Участникът (самостоятелно лице или обединение) да има реализирани приходи от договори за извършени сходни услуги (под сходни услуги се разбират проектиране на сгради) сумарно за последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) минимум от 65 000 (шестдесет и пет хиляди) лева. 2. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 /един/ договор през последните три години (2009, 2010 , 2011) със същия или сходен предмет (проектиране на сгради). 3.Участникът трябва да притежава удостоверение за пълна проектанска правоспособност издадено от КИИП, валидно за 2012г.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/07/2012, 10:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ДА   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Документацията за участие може да бъде предоставена безплатно на хартиен носител на адрес - гр. Бяла, ул. Андрей Премянов № 29 не по-късно от деня и часа, посочени в Публичната покана, или да се изтегли от сайта на Община Бяла https://www.byala.org/scripts/profilnakupuvacha/- "Профил на купувача". При поискване от заинтересованото лице, възложителя е длъжен да я изпрати за сметка на лицето, отправило искането.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 26/07/2012