Обществени поръчки

Инженерни услуги по проектиране и конструиране - възложител: Община Своге

Наименование:Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Свидня и рехабилитация на части от общинки пътища Възложител: Община Своге Oсн. предмет: Инженерни услуги по проектиране и конструиране Прогнозна стойност: 66 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/07/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Своге

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Своге, ул."Александър Стамболийски" №7, За: Десислава Радкова, Република България 2260, Своге, Тел.: 0726 8537, E-mail: d.vutova@svoge.bg, Факс: 0726 22539 Място/места за контакт: ул."Александър Стамболийски" №7 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.svoge.bg. Адрес на профила на купувача: www.svoge.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ И ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, ОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО СВИДНЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТИ ОТ ОБЩИНКИ ПЪТИЩА SF 03609/II-16/ СВОГЕ–ЖЕЛЕН, SF 02607 С.ИСКРЕЦ-БРЕЗЕ, SF 03612 /II-16/ ТОМПСЪН-ЦЕРЕЦЕЛ, SF 02602 /II-16/ -ЖП ЛАКАТНИК-ЛАКАТНИК, SF 01600 / II-16/ ЖП ГАРА БОВ-БОВ СВЪРЗВАЩИ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С ПЪТНА МРЕЖА II И III КЛАС В ОБЩИНА СВОГЕ” ПО НАРЕДБА № 25 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г., по обособени позиции: Позиция 1 - ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО СВИДНЯ; Позиция 2 - ПРОЕКТИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТИ ОТ ОБЩИНКИ ПЪТИЩА SF 03609/II-16/ СВОГЕ–ЖЕЛЕН, SF 02607 С.ИСКРЕЦ-БРЕЗЕ, SF 03612 /II-16/ ТОМПСЪН-ЦЕРЕЦЕЛ, SF 02602 /II-16/ -ЖП ЛАКАТНИК-ЛАКАТНИК, SF 01600 / II-16/ ЖП ГАРА БОВ-БОВ СВЪРЗВАЩИ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С ПЪТНА МРЕЖА II И III КЛАС В ОБЩИНА СВОГЕ.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71320000 Описание: Инженерни услуги по проектиране и конструиране   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 1.Изготвяне на прект за преработка на технически проект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на село Свидня, Община Своге, Софийска област в частта реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, като следва да я обособи като самостоятелна част, подлежаща на изпълнение, независимо от останалите части на проекта и изготвяне на нови КСС, касаещи обособената част. 2.Изготвяне на технически проекти за рехабилитация на части от общински пътища SF 03609/II-16/ СВОГЕ–ЖЕЛЕН, SF 02607 С.ИСКРЕЦ-БРЕЗЕ, SF 03612 /II-16/ ТОМПСЪН-ЦЕРЕЦЕЛ, SF 02602 /II-16/ -ЖП ЛАКАТНИК-ЛАКАТНИК, SF 01600 / II-16/ ЖП ГАРА БОВ-БОВ свързващи населените места с пътна мрежа II и III клас пътна мрежа.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 66000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Територията на Община Своге   NUTS: BG412   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Списък на документите, съдържащи се в офертата, поставен в началото на офертата (подписан от участника); Оферта за участие в процедурата с посочен срок на валидност по образец – Приложение № 2; Документ за регистрация на участника или Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, ако участниците са български юридически лица. Когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност - заверено от участника копие. Ако участниците са юридически лица или еднолични търговци и не са посочили ЕИК се представя удостоверение за актуално състояние, издаден не по-рано от 2 (два) месеца преди датата на представяне на офертата за участие. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представи в официален превод на български език; Техническо предложение за изпълнение на поръчката.. Участникът трябва да представи техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо описание на начина, по който ще изпълни поръчката; Ценово предложение за изпълнение на поръчката - по образец - Приложение № 3, в отделен запечатан непрозрачен плик, с надпис Ценово предложение; Списък на персонала, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, заедно с копия от трудовите или гражданските им договори, и документи отразяващи професионалната им квалификация и специалност (автобиографии, дипломи, сертификати, и др.) по образец – Приложение № 4; Декларация за участие, респ. неучастие на подизпълнители. Ако участникът предвижда участие на подизпълнители, следва да посочи вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие по образец - Приложение № 5; Декларация за съгласие на подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката по образец – Приложение № 6; Административни сведения за участника – по образец Приложение № 7; При участници обединения – документ за създаване, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: К1– срок за изпълнение на поръчката с относителна тежест 20т. К2 – техническо предложение с относителна тежест 40т. К3 – ценово предложение с относителна тежест 40т.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 26/07/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ДА   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Община Своге предоставя достъп до Приложение към поканата, съдържащо условия за подаване на оферта, образци на документи и сключване на договор, което може да бъде намерено на интернет адреса на възложителя: https://svoge.bg, раздел "Профил на купувача" до изтичане на срока посочен в раздел ІV от настоящата публична покана.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 26/07/2012