Обществени поръчки

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения - възложител: Община Дългопол

Наименование:В предмета на поръчката се включват две позиции. Участниците следва да представят оферта и за двете заедно. Обособена позиция 1 „Изготвяне на работен проект за изпълнението на обект: „Строителство и реконструкция на общински път VAR 3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208/ и път от общински път VAR 3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208 /до общински път VAR 1191/ІІІ-208, Комунари-Добромир/-Аспарухово”, Фаза на проектиране: Работен проект. Обособена позиция 2 „Управление на проект: „Строителство и реконструкция на общински път VAR 3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208/ и път от общински път VAR 3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208 /до общински път VAR 1191/ІІІ-208, Комунари-Добромир/-Аспарухово” Възложител: Община Дългопол Oсн. предмет: Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения Прогнозна стойност: 66 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/07/2012, 12:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-гр. Дългопол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Дългопол, Ул. "Г. Димитров" № 105, За: инж. Веселин Върбанов, България 9250, гр. Дългопол, Тел.: 0517 22185, E-mail: eu_pr@dalgopol.org, Факс: 0517 22135 Място/места за контакт: гр. Дългопол, Ул. "Г. Димитров" № 105 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dalgopol.org. Адрес на профила на купувача: www.dalgopol.org.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: В предмета на поръчката се включват две позиции. Участниците следва да представят оферта и за двете заедно. Обособена позиция 1 „Изготвяне на работен проект за изпълнението на обект: „Строителство и реконструкция на общински път VAR 3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208/ и път от общински път VAR 3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208 /до общински път VAR 1191/ІІІ-208, Комунари-Добромир/-Аспарухово”, Фаза на проектиране: Работен проект. Обособена позиция 2 „Управление на проект: „Строителство и реконструкция на общински път VAR 3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208/ и път от общински път VAR 3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208 /до общински път VAR 1191/ІІІ-208, Комунари-Добромир/-Аспарухово”   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71311000 Описание: Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Обхват на дейностите по Обособена позиция 1: Участъци за проектиране: подробно описани в Техническото задание Обхват на дейностите по Обособена позиция 2, които ще бъдат извършени от изпълнителя: подготовка /попълване/ на заявлението за кандидатстване, окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване; консултантски услуги, свързани с документално оформяне на проекта преди неговото подаване.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 66000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Община Дългопол   NUTS: BG331   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Обособена позиция 1 Участникът да има опит в проектирането на строежи в област, приложима към предмета на поръчката. Да разполага с квалифициран персонал, които ще вземат участие при изпълнение на обществената поръчка - правоспособен проектант, отговарящ на изискванията на чл.162 от ЗУТ. Участникът да представи списък с описан квалифициран персонал , които ще вземат участие при изпълнение на обществената поръчка. Списъкът следва да бъде придружен с Удостоверение за пълна проектантска правоспособност; Участниците трябва да притежават “Застраховката за професионална отговорност” съгласно чл. 171 ЗУТ на участниците в проектирането и строителството”; Участникът да отговаря на изискванията на чл.46, чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3). Срок на валидност на офертите - 60 дни от датата на подаването им. Срок за изпълнение на дейностите по Договора е по предложение на участника, но не по- късно от 16.08.2012 г., същият подлежи на оценка от страна на комисията. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира. За целите на настоящата поръчка е изготвено техническо задание, приложено към настоящата покана, в която са определени основните задачи и формулирани условията на Възложителя, с които задължително следва да се съобразите. Обособена позиция 2 Участниците следва да разполагат с екип от специалисти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката. В Екипа ангажиран с изпълнение на поръчката трябва да бъдат включени лица с икономическо, юридическо и техническо образование, образователно квалификационна степен "магистър", професионален опит минимум 2 години, от които не по – малко една в областта на подготовката и възлагането на обществени поръчки при изпълнението на проекти, финансирани напълно или частично със средства от европейски фондове, както и в областта на подготовката на документация за кандидатстване за безвъзмездно финансиране на общини по ПРСР. Да притежават познания относно нормативните актове, действащи по отношение на дейностите предмет на поръчката; Участникът следва да представи списък на лицата пряко отговорни за изпълнение на поръчката с приложени данни за образователна квалификация, професионална биография за посочените длъжности. Участника следва да докаже, че има на разположение най-малко трима специалисти в посочените по горе области и посочената квалификация. Участникът да е изпълнил не по-малко от 3 (три) договора за услуги с предмет „сходен с предмета на поръчката”, за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.). Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документите се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е юридическо лице, посочените по-горе изисквания се прилагат за обединението (консорциума и др.) като цяло. Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Срок за изпълнение на дейностите по Договора е по предложение на участника, но не по- късно от 20.08.2012 г., същият подлежи на оценка от страна на комисията. При изпълнение на поръчката кандидатът да спазва техническите условия от процедурата и действащите национални и международни стандарти за качество.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Обособена позиция 1: Технически показател - 60т.; Ценови показател - 40т. Обособена позиция 2: Ценови показател - 60т; Технически показател - 40т.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/07/2012, 12:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ДА   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; 2. Оферта - по образец; 3. Копие от документа за регистрация или документ издаден от Агенция по вписванията – Търговски регистър, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 4.Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП. За Обособена позиция 1 5. Заверени копия на договори за проектиране на обекти в област, приложима към предмета на поръчката; 6. Удостоверение/я за пълна проектантска правоспособност – заверено/и копие/я; 7. Участникът може да добави друга допълнителна информация, включително свидетелства, дипломи, сертификати, които да удостоверяват, че участникът отговаря на условията на възложителя; 8. Заверено копие на “Застраховката за професионална отговорност”- валидна за срока на изпълнение на договора; Обособена позиция 2: 9. Заверени копия на договори за услуги с предмет „сходен с предмета на поръчката”; 10. Списък на лицата, който ще вземат участие при изпълнение на поръчката с приложени дипломи, сертификати, трудови и/или осигурителни книжки, професионална биография за посочените длъжности, трудови договори, договори за сътрудничество и др.; 11. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Съдържанието на офертата следва да се представя в запечатан непрозрачен плик в Центъра за информация и услуги на гражданите - сграда № 1 на общинска администрация - Дългопол от Ваш представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер, на адрес град Дългопол, община Дългопол, ул. "Г. Димитров" № 105. Върху плика следва да посочите предмета на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и адрес на електронна поща. Посочената сума е прогнозна и е без вкл. ДДС. Плащането по договора с избрания изпълнител ще се извърши единствено след получаването на безвъзмездна финансова помощ от Управляващия орган по Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ за периода 2007-2013 г. по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” до размера на утвърдената от ПРСР сума за извършване на горепосочената услуга. Възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник, когато определеният за изпълнител участник откаже сключването на договора. За отказ се приема неявяването в срока, определен от възложителя, освен ако неявяването е по обективни причини. Когато възложителят определи за изпълнител втория класиран участник, той го поканва писмено да сключи договор в тридневен срок. Не се допускат до участие в процедурата участници и оферти, които не отговарят на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника: - представената оферта е постъпила в незапечатан плик; - представената оферта е постъпила с нарушена цялост; - представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок. При сключване на договора, определеният за изпълнител е длъжен да представи документи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Приложенията към поканата са на разположение на всички заинтересовани на интернет адреса на Възложителя: www.dallgopol.org. до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 26/07/2012