Обществени поръчки

Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги - възложител: Община Главиница

Наименование:Изготвяне на инвестиционен проект - техническа фаза за обект "Реконструкция и изграждане на спортен център в УПИ VII - 426 "За спортен комплекс" Възложител: Община Главиница Oсн. предмет: Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги Архитектурно проектиране на сгради Определяне и вписване на необходимите за конструкцията количества Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради Прогнозна стойност: 49 900 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/07/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Главиница

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Главиница, Република България, Област Силистра, гр. Главиница, ул. „Витоша” № 44, За: Димо Илиев, България 7630, Главиница, Тел.: 08636 2060, E-mail:obshtina@glavinitsa.bg, Факс: 08636 2258 Място/места за контакт: Република България, Област Силистра, гр. Главиница, ул. „Витоша” № 44 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.glavinitsa.bg. Адрес на профила на купувача: https://www.glavinitsa.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: 1. Предмет. «Изготвяне на инвестиционен проект - техническа фаза за обект "Реконструкция и изграждане на спортен център в УПИ VII - 426 "За спортен комплекс", кв. 17 по ПУП - ПР на град Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра". 2. Изисквания към участниците в процедурата: Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. Иизискванията се отнасят и за подизпълнителите, и за членовете на обединение, като при неизпълнение на изискванията, съответният участник ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка. 3.Минимални технически изисквания. Участникът да разполага със следните експерти: Кл. експерт 1. Той ще осъществява функциите на Архитект. Изисквания: Квалификация и умения: Висше образование „Архитектура” или еквивалентна, с придобита пълна проектантска правоспособност. Професионален опит: Най-малко 3 години професионален опит по специалността, след придобиването на образованието и пълната проектантска правоспособност; - Кл. експерт 2. Той ще осъществява функциите на Инженер специалност ПГС. Изисквания: Квалификация и умения: Висше образование „Инженер ПГС” или еквивалентна, с придобита пълна проектантска правоспособност. Професионален опит: Най-малко 3 години професионален опит по специалността, след придобиването на образованието и пълната проектантска правоспособност; - Кл. експерт 3. Той ще осъществява функциите на инженер специалност Електрически инсталации. Изисквания: Квалификация и умения: Висше образование „Инженер електрически инсталации” или еквивалентна, с придобита пълна проектантска правоспособност. Професионален опит: Най-малко 3 години професионален опит по специалността, след придобиването на образованието и пълната проектантска правоспособност; - Кл. експерт 4. Той ще осъществява функциите на инженер специалист ВиК. Изисквания: Квалификация и умения: Висше образование „Инженер ВиК” или еквивалентна, с придобита пълна проектантска правоспособност. Професионален опит: Най-малко 3 години професионален опит по специалността, след придобиването на образованието и пълната проектантска правоспособност; - Кл. експерт 5. Той ще осъществява функциите на инженер специалист ОВК. Изисквания: Квалификация и умения: Висше образование „Инженер ОВК” или еквивалентна, с придобита пълна проектантска правоспособност. Професионален опит: Най-малко 3 години професионален опит по специалността, след придобиването на образованието и пълната проектантска правоспособност; - Кл. експерт 6. Той ще осъществява функциите на Инженер специалист геодезия. Изисквания: Квалификация и умения: Висше образование „Геодезия” или еквивалентна, с придобита пълна проектантска правоспособност. Професионален опит: Най-малко 3 години професионален опит по специалността, след придобиването на образованието и пълната проектантска правоспособност; Опитът на всички горепосочени ключови експерти се доказва с копие от диплома за висше образование, копие от удостоверение за пълна проектантска правоспособност и вписването му в Професионалната автобиография, която ще бъде неразделна част от офертата на кандидата.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71210000, 71221000, 71246000, 71251000 Описание: Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги Архитектурно проектиране на сгради Определяне и вписване на необходимите за конструкцията количества Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: В рамките на настоящата процедура трябва да се изготви инвестиционен проект - техническа фаза за обект "Реконструкция и изграждане на спортен център в УПИ VII - 426 "За спортен комплекс", кв. 17 по ПУП - ПР на град Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра". 1. Обхват на инвестиционния проект във фаза "Предварително (предпроектно) проучване". Част "Геодезическа" – геодезическа снимка на обекта – ситуация, терен, тримерно заснемане на трасета на проводи и съоръжения. Част "Паркоустройство и благоустройство" – дендрологично заснемане и експертна оценка на растителността. Част "Архитектурна" и част “Конструктивна” – становище на архитект и инженер-конструктор за състоянието на сградите и съоръженията. Част "Водоснабдяване и Канализиация" – становище ВиК инженер. Част "Електрическа" – Становище на електро инженер. Становище на инженер – геолог Други части и становища по преценка на проектантския колектив 2. Обхват на инвестиционния проект във фаза "Технически проект" Част "Архитектурна" Част "Конструктивна" Част "Водоснабдяване и канализация" Част "Електрическа": Част "Отопление, вентилация и климатизация" Част "Енергийна ефективност" Част "Паркоустройство и благоустройство" Част "Геодезическа" Становище/доклад на инженер – геолог Част "Проект за организация и изпълнение на строителството" План за безопасност и здраве Количествено-стойностни сметки по всички части Други части и становища по преценка на проектантския колектив. Условия на плащане: Плащането ще се извършва в български лева по банков път по сметка на Изпълнителя. Плащанията ще се извършват, както следва: Окончателно плащане: в 30 дневен срок, след сключването на Договор за финансиране на изграждането на проектирания строителен обект между Държавен фонд "Земеделие" - Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 321. Ако строителството на проектирания обект, предмет на настоящата поръчка, не бъде финансиран, възнаграждението по настоящата поръчка не се дължи. Ако Държавен фонд "Земеделие" - Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. одобри по-малка сума за проектиране от оферираната цена от кандидата, възнаграждението се намалява до одобрената сума, без да е необходим Анекс към Договора за проектиране.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 49900 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Република България, Област Силистра, гр. Главиница   NUTS: BG325   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Общи изисквания към инвестиционния проект. Инвестиционният проект да бъде изработен във фази Предварително (предпроектно) проучване и Технически проект. Отделните части на инвестиционния проект трябва да се изработят по реда и условията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. Инвестиционният проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове строително — монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на строежа. В инвестиционния проект Изпълнителят трябва да предвиди необходимите количества и видове демонтажни работи на всички налични на терена сгради и съоръжения. В инвестиционния проект трябва да се предвидят висококачествени и синхронизирани по БДС материали, оборудване и изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за произход и разрешения за влагане в строителството, съгласно Закона за техническите изисквания към продукти и подзаконовите нормативни актове към него. Обяснителните записки следва да изясняват и обосновават приетите технически решения, да цитират нормативните документи, използвани при проектирането и строителството, инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация. Всяка част на инвестиционния проект трябва да съдържа количествена сметка. Част ПОИС да се изработи при спазване изискванията на Наредба № 4 от 2001 г.. ПБЗ да се изработи при спазване на изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 2. Изисквания към офертите на кандидатите. Всяка оферта трябва да съдържа: Образец № 1 - Административни сведения; Образец № 2 - Регистрационни документи на участника; Образец № 3 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП; Образец № 6 - Декларация за запознаване с всички обстоятелства и условия на поръчката; Образец № 7 - Декларация за задължаване да се спазват условията на поръчката и да не се разпространява данни, свързани с нея; Образец № 8 - Декларация за приемане на етичните клаузи на поръчката; Образец 9 - Списък на ключовите експерти; Образец 10 - Декларация за съгласие; Образец 11 - Професионална биография на експертите на участника; Образец 12 - Техническо предложение; Образец 13 - Ценова оферта; Образец 14 - Договор - не се подписва, а се парафира на всяка страница. Ако офертата на кандидата не отговаря на изискванията на Възложителя или не съдържа някои от изискваните документи, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата, освен ако не попада в хипотезата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП. 3. Изисквания към Образец 12 - Техническо предложение. В Техническото си предложение участникът излага концепцията си за всеки един от модулите на проекта, представяне на участника и предлагания от участника срок за изпълнение. Ако концепцията не е изготвена за конкретния спортен обект или е непълна, неясна или не конкретна или не съответства на съществуващия спортен център или техническото задание, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. 4. Изисквания за сключване на договор. Лицето, което е избрано за изпълнител, преди сключването на договора за изпълнение, представя: Доказателства за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП, Образец № 4 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; Образец № 5 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: • Предлагана цена /ПЦ/ в лева без ДДС за изпълнение на настоящата обществена поръчка. По този показател максимален брой - 60 точки получава офертата на участник предложил най-ниска цена за изпълнение на услугата Цена мин. Метод за оценка: ПЦ= ------------------- х 60 Цена инд. Цена мин. – минималната цена предложена от участник в процедурата Цена инд. – цена предложена от оценявания участник • Срок за изготвяне на инвестиционния проект /Ср.И/ По този показател максимален брой - 40 точки получава офертата на участник предложил най-кратък срок /в календарни дни/ за изпълнение на услугата, предмет на настоящата поръчка, считано от деня на сключване на договора за изпълнение.. СрИ мин. Метод за оценка: Ср.И = ---------------------- х 40 СрИ инд. Ср.И мин. – минималния предложен срок за изготвяне на инвестиционния проект. Ср.И инд. – срок за изготвяне на инвестиционния проект, предложен от оценявания участник. Комплексната оценка на кандидатите се определя по формулата: К = ПЦ+Ср.И Оценката на кандидатите се закръглява до втория знак след десетичната запетая.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/07/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ДА   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на интернет страницата на Община Главиница - https://www.glavinitsa.bg, или в деловодството на общината, находящо се вРепублика България, Област Силистра, гр. Главиница, ул. „Витоша” № 44   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 27/07/2012