Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения - възложител: "Водоснабдяване и канализация" ООД

Наименование:Строително ремонтни дейности по хидроизолации на резервоар за питейна вода- "Преходен водоем" в землището на с. Буковец, общ. Бяла Слатина Attract Wealth By Applying The Law Of Money Magnetism – Audio Program rline;">Възложител: "Водоснабдяване и канализация" ООД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения Прогнозна стойност: 40 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/07/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Водоснабдяване и канализация" ООД, ул. "Александър Стамболийски" № 2, За: Александър Александров, България 3000, Враца, Тел.: 092 661223, E-mail:vik_vratza@abv.bg, Факс: 092 660977 Място/места за контакт: гр. Враца, ул. "Ал. Стамболийски" № 2 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.vratza.com. Адрес на профила на купувача: www.vik.vratza.com.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Строително ремонтни дейности по хидроизолации на резервоар за питейна вода- "Преходен водоем" в землището на с. Буковец, общ. Бяла Слатина   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45240000 Описание: Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Квадратура на покритието - 350 кв. м.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 40000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: област Враца   NUTS: BG313   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Хидроизолацията на резервоара да се извърши от вътршната страна на резервоара. 2. Изолиращият материал да бъде полимерът полиуреа, одобрен за контакт с вода, без миризма, без отделяне на вредни газове при и след полимеризация. 3. Квадратура на покритието - 350 кв. м. 4. Покритието да е безшевно. 5. Участникът е длъжен да предложи в Позиция № 1 на ценовата си оферта единична цена /без ДДС/ за 1 кв. м. хидроизолационно покритие. 6. В Позиция № 2 в ценовата оферта да се посочват евентуални други разходи в абсолютна стойност. 7. Крайната цеба се формра като се умножи предложената единична цена за 1 кв. м. по заявената квадратура и се прибавят разходите по Позиция № 2. 8. Оценката на офертите се извършва по крайната цена. Освен ценовата оферта, кандидатите трябва да представят и Заявление за участие (по Образец № 1) и Административни данни за участника (по Образец № 2). Всички документи да се представят в запечатан непрозрачен плик.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: - цена - относителна тежест до 60,00 б.е. - срок за изпълнение - относителна тежест до 40,00 б. е.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/07/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: www.vik.vratza.com   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 27/07/2012   More: Attract Wealth By Applying The Law Of Money Magnetism – Audio Program