Обществени поръчки

Работи по боядисване и стъклопоставяне - възложител: Община Никола Козлево

Наименование:Подобряване на сградния фонд на читалища и здравни служби“ обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с обособени позиции: 1. „Основен ремонт покрив на НЧ с. Красен дол“; 2. „Основен ремонт на вход Здравна служба с. Вълнари Възложител: Община Никола Козлево Oсн. предмет: Работи по боядисване и стъклопоставяне Работи по поддържане на покриви Прогнозна стойност: 46 176 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/07/2012, 14:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Никола Козлево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Никола Козлево, пл. "23-ти септември" №5, За: Петър Иванов Димитров, България 9955, Никола Козлево, Тел.: 05328-2002, E-mail: obankozlevo@abv.bg, Факс: 05328 2020 Място/места за контакт: Секретар на община Никола Козлево Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nikolakozlevo.bg. Адрес на профила на купувача: https://nikolakozlevo.bg/bg/obshtestveni_poruchki.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: „Подобряване на сградния фонд на читалища и здравни служби“ обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с обособени позиции: 1. „Основен ремонт покрив на НЧ с. Красен дол“; 2. „Основен ремонт на вход Здравна служба с. Вълнари“;   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45440000, 45261920 Описание: Работи по боядисване и стъклопоставяне Работи по поддържане на покриви   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: съгласно документацията.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 46176 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: село Красен дол и село Вълнари, община Никола Козлево   NUTS: BG333   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Офертите на кандидатите се представя в непрозрачен плик с надпис „Подобряване на сградния фонд на читалища и здравни служби“ в срок до 14.00 часа на 27 юли 2012 година който съдържа: 1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” 1.1. Заявление за участие – Образец №1; 1.2. Декларация по реда на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – Образец №4; 1.3. Справка за оборота от 2009, 2010 и 2011 година; 1.4. Проект на договор подписан на всяка от страниците – Образец № 2; 1.5. Декларация за приемане условията на договора – Образец № 3; 1.6. Справка – декларация с информация за общия оборот - Образец № 7. 2. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 2.1. Техническо предложение – Образец №6; 2.2. Декларация – Образец № 5 3. Плик № 3 „Предлагана цена” 3.1. Ценово предложение – Образец №8;   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/07/2012, 14:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: https://nikolakozlevo.bg/bg/obshtestveni_poruchki   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 27/07/2012