Обществени поръчки

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища - възложител: Община Септември

Наименование:Извършване на строително- ремонтни дейности на обект:Ремонт на път ІV-80332 "с.Славовица-гр.Ветрен" от км.1+000 до км.4+446.35 и 4+446.35 до 5+354 Възложител: Община Септември Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 107 666 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/07/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Септември

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Септември, ул. "Александър Стамболийски" № 37а, За: Анелия Методиева - Началник Отдел „Строителство”, България 4490, Септември, Тел.: 03561 7035, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 0889 399177 Място/места за контакт: град Септември Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.septemvri.org. Адрес на профила на купувача: https://www.septemvri.org.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Извършване на строително- ремонтни дейности на обект:Ремонт на път ІV-80332 "с.Славовица-гр.Ветрен" от км.1+000 до км.4+446.35 и 4+446.35 до 5+354   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45233200 Описание: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: В предмета на обществената поръчка се включват дейности по строително-ремонтните дейности на пътния участък, включващи: Разваляне на съществуваща настилка, водостоци и бетон, и всички съпътстващи дейности. Полагане на бетон, бордюри, водостоци, монтаж на стоманена предпазна ограда, пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка и всички съпътстващи дейности.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 107666 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Община Септември, село - гр. Ветрен   NUTS: BG423   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; 2. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ– заверени от участника копия. Участниците - чуждестранни лица, представят съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство - заверено от участника копие. 3. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за ІІІ категория строежи. Когато участникът е обединение/консорциум, изискването е за всеки член, който ще изпълнява СРР. 4. Списък на техническото оборудване, механизация и техника, което участникът ще използва при изпълнение на поръчката, придружен с документи доказващи собственост, наем или лизинг. Участниците трябва да разполагат с минимум следното техническото оборудване, механизация и техника за изпълнение на поръчката: асфалтополагаща машина - 1 брой; валяк - 1 рой; багер товарач - 1 брой; самосвал - 2 броя; машина за полагане на маркировка - 1 брой. 5. Участникът попълва Оферта обр.1. В оферта обр.1 участникът попълва предлаганата цена за изпълнение на строително-ремонтните дейности и срокът за тяхното изпълнение. 6. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора /по образец/. 7. Участниците попълват и прилагат към офертата количествено стойностна сметка, в която посочват единичните цени без ДДС за всяка дейност и общата сума за изпълнение на поръчката без ДДС. Към документацията е приложена количествена сметка, включваща видовете и количеството дейности по изпълнение на СРР. Участниците следва да остойностят тази количествена сметка. 8. Списък на документите съдържащи се в офертата. 9. При сключване на Договор определения за изпълнител участник следва да представи документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. 10.Образците по процедурата могат да бъдат намерени на сайта на Община Септември- https://www.septemvri.org/, както и на профила на Купувача на Община Септември.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. НАЧИН НА ОЦЕНЯВАНЕ Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начина, по който ще се извърши класирането на офертите и ще се определи изпълнителят на обществената поръчка. Класирането на офертите по обекта на процедурата се извършва по комплексна оценка, изчислена на база оценка на офертите по посочените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка. 1.Критерий за определяне на изпълнител: ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА 2. Показатели за оценяване: (Ц) оценка на предложената цена за изпълнение на СРР. Максималната стойност на предложената цена за изпълнение не може да надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка - 107 666,00 лева (П) оценка на предложението за срок за изпълнение на СРР. Максималният предложен срок за изпълнение на СРР не може да надвишава 12 месеца. 3. Комплексна оценка Комплексната оценка представлява съвкупност от относителната тежест на оценките по двата показателя (Ц) и (П) : (Ц) = тежест 60 т. (П) = тежест 40 т. Въз основа на определените оценки, крайната оценка на всеки участник се изчислява по следната формула Комплексна оценка (КО) = (Ц*0,60) + (П*0,40) (П) = 100 точки, максимална стойност (Ц) = 100 точки, максимална стойност Забележка: *Знакът „*” между скобите във формулите е знак за аритметично умножение *Знакът „/” между скобите във формулите е знак за аритметично деление. 4. Указания за определяне на оценката по всеки показател: Оценка на предложената цена за изпълнение: Ц = (Ц min/ Цi ) х 100 Максималният брой точки,който може да получи участникът по този показател е 100 точки. Където: Ц е оценка на предложената цена за изпълнение на участника Цmin е най-ниската предложена цена Цi е предложената цена на оценявания участник . Оценка на предложението за срок на изпълнение на СРР: П = (П min/ Пi ) х 100 Максималният брой точки,който може да получи участникът по този показател е 100 точки. Където: П е оценка на предложения срок за изпълнение на СРР от участника Пmin е най-ниския предложен срок Пi е предложения срок за изпълнение на оценявания участник . Комплексната оценка: КО = (Ц*0,60) + (П*0,40)   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/07/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Образците по процедурата могат да бъдат намерени на сайта на Община Септември- https://www.septemvri.org/, както и на профила на Купувача на Община Септември.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 27/07/2012