Обществени поръчки

Инженерни услуги по проектиране и конструиране - възложител: Община Съединение

Наименование:Изработване на инвестиционен проект, фаза «ТЕХНИЧЕСКИ» с обект "Окончателно завършване корекцията на р. Потока в регулацията на гр. Съединение Възложител: Община Съединение Oсн. предмет: Инженерни услуги по проектиране и конструиране Прогнозна стойност: 65 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/07/2012, 16:30 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Съединение

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Съединение, ул. "6-ти Септември" 13, За: инж. Камен Стойчев, България 4190, Съединение, Тел.: 0318 23952, E-mail: oba_saedinenie@avb.bg, Факс: 0318 23517 Място/места за контакт: Община Съединение Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.saedinenie.ogr. Адрес на профила на купувача: www.saedinenie.ogr.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Обект на настоящата покана е предоставянето на следните услуги: Изработване на инвестиционен проект, фаза «ТЕХНИЧЕСКИ» с обект "Окончателно завършване корекцията на р. Потока в регулацията на гр. Съединение от км 0+000 до км 1+601 и от км 2+227 до км 3+078 – L=2452 м и извън регулацията от км 3+078 до км 3+848 – L=770 м, общо L=3222 м”. Вследствие на преминали високи води в реката през последните години в регулацията на гр. Съединение и част извън регулацията до ЖП линията Пловдив - Съединение - Панагюрище са се наводнили прилежащи сгради и съоръжения и наличната инфраструктура, което е основанието за исканата корекция.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71320000 Описание: Инженерни услуги по проектиране и конструиране   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Общото количество и обем са описани в приложение към публичната покана , което е на разположение на участниците в общинска администрация за запознаване и е публикувано на сайта на общината.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 65000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. Съединение   NUTS: BG421   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Текническия проект следва да включва:1. Инженерно-хидроложки доклад, включително закупуване на данни от НИМХ при БАН, ако има такива 2. Инженерно-геоложки доклад 3. Част „Геодезия” 4. Част Хидротехническа /техническо решение, нивелета, хидравлични и стати¬чески изчисле¬ния/ 5. Обяснителна записка с подробно описание на видовете работи, които трябва да се извършат за корекцията на реката 6. Графични приложения - ситуация, напречни профили, съоръжения 7. План за безопасност и здраве 8. Анализи по ресурси на единичните цени на СМР, включени в КСС 9. Разработката да е съобразена с изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. към ЗУТ 10. Опазване на околната среда и отчуждения 11. Количествена сметка и количествено - стойностна сметка с основания и цифри в 1 - ви екземпляр и CD 12. Проектната разработка да бъде в границите на сервитута на реката и съобразине с регулационния план на гр. Съединение   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: показател: цена тежест 40 показател: срок за изпълнение на СПР тежест 60   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 30/07/2012, 16:30   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 30/07/2012